project สัตว์

เทใจ ปันอาหารให้น้องหมา-แมว ที่มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม

เชิญชวนทุกท่านมาร่วมกับเทใจ ปันอาหารเพื่อเลี้ยงดูน้องหมา-แมว กว่า 3,000 ชีวิต ซึ่งทางมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมได้ให้การช่วยเหลือ จากการที่พวกเขาถูกทอดทิ้ง ทารุณกรรม จากฟาร์มเถื่อน รวมถึงสัตว์ที่เจ้าของเสียชีวิต ให้น้องได้กินอิ่ม มีสุขภาพและสวัสดิภาพชีวิตที่ดี เพราะหัวใจสำคัญในการดูแลสุขภาพ น้องหมาน้องแมว นอกจากการดูแลป้องกันโรค อาหารที่มีโภชนาการครบถ้วนก็เป็นสิ่งสำคัญทำให้ในแต่ละเดือนมูลนิธิ ฯ ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารจำนวนมหาศาล กว่าเดือนละ 600,000 บาท

ระยะเวลาโครงการ ตลอดปี พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

369,462 บาท

เป้าหมาย

669,592 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 55%
199 วัน จำนวนผู้บริจาค 966

เชิญชวนทุกท่านมาร่วมกับเทใจ ปันอาหารเพื่อเลี้ยงดูน้องหมา-แมว กว่า 3,000 ชีวิต ซึ่งทางมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมได้ให้การช่วยเหลือ จากการที่พวกเขาถูกทอดทิ้ง ทารุณกรรม จากฟาร์มเถื่อน รวมถึงสัตว์ที่เจ้าของเสียชีวิต ให้น้องได้กินอิ่ม มีสุขภาพและสวัสดิภาพชีวิตที่ดี เพราะหัวใจสำคัญในการดูแลสุขภาพ น้องหมาน้องแมว นอกจากการดูแลป้องกันโรค อาหารที่มีโภชนาการครบถ้วนก็เป็นสิ่งสำคัญทำให้ในแต่ละเดือนมูลนิธิ ฯ ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารจำนวนมหาศาล กว่าเดือนละ 600,000 บาท

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม ให้การช่วยเหลือน้องหมา น้องแมว  ที่ถูกทอดทิ้ง ถูกทารุณกรรม ช่วยเหลือจากฟาร์มเถื่อน เจ้าของสัตว์เลี้ยงเสียชีวิต โดยสร้างศูนย์พักพิงให้กับสุนัข แมว ซึ่งปัจจุบัน มูลนิธิ ฯ มีน้องหมาและน้องแมวที่อยู่ในความดูแล มากกว่า 3,000 ชีวิต แยกเป็น น้องหมาประมาณ 600 ตัว หมาพิการ 40 ตัว น้องแมวประมาณ 2,400 ตัว โดยเพิ่มขึ้นมากในช่วงโควิดเพราะมีสัตว์เลี้ยงถูกเจ้าของทอดทิ้งจำนวนมาก เนื่องจากแบกรับภาระค่าใช้จ่ายไม่ไหว
หัวใจสำคัญในการดูแลสุขภาพ น้องหมาน้องแมว นอกจากการดูแลป้องกันโรค อาหารที่มีโภชนาการครบถ้วนก็เป็นสิ่งสำคัญ ทำให้ในแต่ละเดือนมูลนิธิ ฯ ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารจำนวนมหาศาล กว่าเดือนละ 600,000 บาท

จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกับเทใจ ปันอาหารเพื่อเลี้ยงดูน้องหมา-แมว กว่า 3,000  ชีวิต ที่มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม ให้น้องได้กินอิ่ม มีสุขภาพและสวัสดิภาพชีวิตที่ดี
 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

มูลนิธิ ฯ จะต้องจัดซื้ออาหารให้น้องหมาและน้องแมวกว่า 3,000 ชีวิต แบ่งเป็น หมา 640 ตัว แมว 2,400 ตัว ต่อเดือนมีรายละเอียดดังนี้

 • อาหารเม็ดน้องหมา กระสอบละ 20 กิโลกรัม  290 กระสอบ ๆ ละ 515 บาท = 149,350   บาท
 • อาหารกระป๋องน้องหมา 3,264 กระป๋อง ๆ ละ 25 บาท  = 81,600 บาท
 • อาหารเม็ดน้องแมวกระสอบละ 20 กิโลกรัม   80 กระสอบ ๆ ละ 635 บาท = 50,800   บาท
 • อาหารกระป๋องน้องแมว 9,720 กระป๋อง ๆ ละ 26 บาท = 252,720 บาท
 • อาหารพิเศษเฉพาะโรคหมา-แมว =  30,500  บาท
 • ปลาต้มสำหรับน้องแมว 200 กิโลกรัม ต่อเดือน =  10,000 บาท
 • ข้าวสารสำหรับคลุกข้าวให้น้องหมาน้องแมว จำนวน 50 กระสอบ ๆ ละ 675 บาท = 33,750 บาท
  ผู้รับผิดชอบโครงการ

  นางสาวทิพย์สุดา มะสิทธิ์

  เลขานุการประธานมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม

  ไม่มีข้อมูล

  แผนการใช้เงิน

  ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
  1 อาหารเม็ดน้องหมา กระสอบละ 20 กิโลกรัม 290 กระสอบ ๆ ละ 515 บาท = 149,350 บาท 290 149,350.00
  2 อาหารกระป๋องน้องหมา 3,264 กระป๋อง ๆ ละ 25 บาท = 81,600 บาท 3,264 81,600.00
  3 อาหารเม็ดน้องแมวกระสอบละ 20 กิโลกรัม 80 กระสอบ ๆ ละ 635 บาท = 50,800 บาท 80 50,800.00
  4 อาหารกระป๋องน้องแมว 9,720 กระป๋อง ๆ ละ 26 บาท = 252,720 บาท 9,720 252,720.00
  5 อาหารพิเศษเฉพาะโรคหมา-แมว = 30,500 บาท 1 30,500.00
  6 ปลาต้มสำหรับน้องแมว 200 กิโลกรัม ต่อเดือน = 10,000 บาท 200 10,000.00
  7 ข้าวสารสำหรับคลุกข้าวให้น้องหมาน้องแมว จำนวน 50 กระสอบ ๆ ละ 675 บาท = 30,375 บาท 50 33,750.00
  รวมเป็นเงินทั้งหมด
  608,720.00
  ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
  60,872.00

  ยอดระดมทุน
  669,592.00

  บริจาคให้
  เทใจ ปันอาหารให้น้องหมา-แมว ที่มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม

  เลือกการบริจาค

  จำนวนเงิน
  ช่องทางการชำระเงิน

  ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

  คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

  ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

  การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกุลบนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
  ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
  ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

  สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


  ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

  ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน