โครงการอื่นๆ

เปลี่ยนน้ำมันทอดซ้ำเป็นไบโอดีเซลรถพยาบาล

ลดค่าใช้จ่ายน้ำมันโรงพยาบาลอุ้มผาง พร้อมหยุดวงจรมะเร็งจากน้ำมันทอดซ้ำในพื้นที่ จ.ตาก

ระยะเวลาโครงการ 1 ปี พื้นที่ดำเนินโครงการ ตาก

ยอดบริจาคขณะนี้

25,150 บาท

เป้าหมาย

25,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 101%
จำนวนผู้บริจาค 32

สำเร็จแล้ว

ที่มา/ความสำคัญโครงการ :

โรงพยาบาลอุ้มผางดูแลรักษาสุขภาพประชาชนในเขตอำเภออุ้มผาง ซึ่งเป็นอำเภอที่ไกลที่สุดจากอำเภอเมือง ด้วยระยะทาง 247 กิโลเมตร ต้องใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง และชุมชนไกลที่สุดเดินทางมายังตัวอำเภอใช้เวลาเกือบ 1 วัน พาหนะส่วนใหญ่ที่ใช้ในการส่งต่อผู้ป่วย ใช้ “น้ำมันดีเซล” เป็นหลัก 
 
แต่ละปีโรงพยาบาลมีภาระค่าใช้จ่ายน้ำมันดีเซลราวปีละกว่า 2 ล้านบาท เพื่อเติม รถพยาบาล รถกระบะ เครื่องปั่นไฟเพื่อออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เผาขยะ เผาศพ ตลอดจนเติมรถอีต๊อก เพื่อส่งต่อผู้ป่วยระหว่าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สถานบริการสาธารณสุขชุมชน สุขศาลาพระราชทาน และสุขศาลาหมู่บ้านในพื้นที่ทุรกันดาร  ให้กับโรงพยาบาลอุ้มผาง ซึ่งนับวันจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ 
 
เราจึงจำเป็นต้องหาพลังงานอื่นมาทดแทนเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล  นั่นก็คือ “น้ำมันไบโอดีเซล” ที่ทำมาจาก”น้ำมันพืชและสัตว์ใช้แล้ว”
ทีมงานลงพื้นที่ตลาดพบร้านอาหารที่ใช้น้ำมันเยอะๆ  เช่น ปาท่องโก๋ หมู ไก่ ปลา กล้วยแขก ลูกชิ้น ฯลฯ ทอดอาหารซ้ำจนมีสีดำ ข้นเหนียว มีฟอง และอาหารที่ซื้อมามีคราบน้ำมันดำปนเปื้อนและมีกลิ่นหืน สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคโดยตรงทั้งคุณค่าทางโภชนาการที่ลดลง  และยังพบสารก่อมะเร็ง(อะครีลาไมด์/Acrylamide) ที่สูงเกินค่ามาตรฐาน 
 
แถมที่น่ากลัวกว่านั้น คือ มีผู้รับซื้อน้ำมันพืชและสัตว์ทอดซ้ำ เพื่อไปแปรรูปและนำกลับเข้ามาสู่วงจรผู้บริโภคใหม่อีกครั้งดังนั้นเพื่อตัดวงจรน้ำมันทอดซ้ำหยุดมะเร็งร้ายในพื้นที่แล้ว เรายังต้องการเกิดพลังงานสะอาดอย่างไบโอดีเซลเพื่อใช้รับส่งคนไข้ในพื้นที่อีกด้วย

ประโยชน์ของโครงการ :

1. ให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงอันตรายที่ได้รับจากอาหารที่มาจากน้ำมันพืชและสัตว์ที่ใช้แล้ว
2.ป้องกันและลดการเจ็บป่วยตลอดจนค่ารักษาพยาบาลทุกๆด้านจากโรคมะเร็ง และโรคร้ายแรงอย่างอื่น คาดว่าเป็นเงินหลายล้านบาทต่อปี
3.สามารถผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ตลอดโครงการได้ไม่น้อยกว่า 8,200 ลิตร คิดเป็นเงิน  270,000 บาท (ราคาต้นทุนน้ำมันไบโอดีเซล ลิตรละ 17.30 บาท  ทำให้ลดค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันดีเซลรวมต่อปีจากเดิมได้ถึง 12 %  นั่นหมายถึงการลดปริมาณน้ำมันพืชและสัตว์ที่ใช้แล้วในพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยและเป็นรูปธรรม
๔.ผลิตน้ำยาล้างห้องน้ำจากกรีเซอลีน ซึ่งเป็นผลผลิตจากน้ำมันไบโอดีเซล ไม่น้อยกว่า 1,200 ลิตร            
๕. ลดมลภาวะทางอากาศ ควันพิษ เพราะน้ำมันไบโอดีเซลเป็นพลังงานสะอาด
๖.เป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้แก่โรงพยาบาลอื่นและผู้ที่สนใจทั่วไป
๗. ก่อให้เกิดความยั่งยืนในด้านพลังงานกับโรงพยาบาล เพราะน้ำมันไบโอดีเซลสามารถทดแทนน้ำมันดีเซลได้ 100% และเป็นพลังงานสะอาด ที่สำคัญมนุษย์สามารถผลิตได้

กิจกรรมที่จะดำเนินโครงการ :

1.จัดทำโครงการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล
2.ประชุมชี้แจงฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
3.รับซื้อน้ำมันพืชที่ใช้แล้วในราคา ลิตรละ 5  บาท โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ
3.1ร้านอาหาร บ้านพัก รีสอร์ตในอำเภออุ้มผาง ไม่ให้ใช้น้ำมันทอดอาหารนานเกิน1-8 ชั่วโมง ซ้ำเกิน 3 ครั้ง 
3.2ร้านอาหารในโรงเรียน อำเภออุ้มผางไม่ใช้น้ำมันทอดอาหารนาน 1-8 ชั่วโมง ซ้ำเกิน 3 ครั้ง
3.3 โรงพยาบาลอุ้มผางใน จ. ตาก ไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำเกิน 3 ครั้ง
4.เชิญชวนให้นำน้ำมันพืชและสัตว์ใช้แล้ว  มาแลกกับน้ำมันพืชดี โดยรับน้ำมันที่ใช้แล้ว 8 ลิตร แลกน้ำมันดี 1 ขวดลิตร
5.ทำการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลครั้งละ 120 ลิตร ต่อการผลิต 4 วัน ผลิตเดือนละอย่างน้อย 6 ครั้ง
6.ให้ความรู้ด้านสุขศึกษาให้กับ นักเรียน อสม และผู้ประกอบการร้านอาหาร และผู้มารับ7.บริการตามคลินิกต่างๆ 
8.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ตเข้าร่วมโครงการ “ไบโอดีเซล ตัดวงจรน้ำมันทอดซ้ำเพื่อหยุดมะเร็งร้าย” 
9.จัดทำป้ายโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ ติดตามสถานที่ราชการ
10.ประเมินผลครั้งที่ 1 และสรุปปัญหา วางแผนพัฒนาระบบงานต่อไป

สมาชิกภายในทีม :

ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลอุ้มผาง

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

รายการราคา / หน่วยจำนวนราคารวม (บาท)
1.  ค่าวัสดุ (น้ำมันพืชและสัตว์ใช้แล้วลิตรละ 5 บาท

6,480 ลิตร

 32,400
2.  ค่าวัสดุ (จัดซื้อน้ำมันพืชใหม่เพื่อแลกน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว) ได้น้ำมันพืชและสัตว์ใช้แล้ว ลิตรละ 10 บาท2,000 ลิตร20,000
3.  ค่าวัสดุสารเคมีในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ค่าเมทธิวแอลกอฮอล์ และโปแตสเซียมไฮดร็อกไซด์  50,000
4.  ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์  10,000
5.  ค่าจัดทำป้ายโครงการ 15 ป้าย10,500
6.  ค่าวัสดุอุปกรณ์   10,800
7. ค่าธรรมเนียมจากเทใจ ๑๐%  14,850
รวมทั้งสิ้น  148,500 บาท

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถเฉลี่ยจ่ายแต่ละเดือนได้ ตามความเป็นจริง