โครงการสุขภาพ

เล่นดนตรี สอนลีลาศแก่ผู้บกพร่องทางสายตา

ผู้บกพร่องทางสายตาสอนน้องเล่นดนตรีและสอนสีลาสในโรงเรียนสอนคนตาบอดระดับชั้นประถมศึกษา 

ระยะเวลาโครงการ 2 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ กรุงเทพ

ยอดบริจาคขณะนี้

24,800 บาท

เป้าหมาย

20,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 124%
จำนวนผู้บริจาค 5

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

กิจกรรมเล่นดนตรี สอนลีลาศแก่ผู้บกพร่องทางสายตา

17 กุมภาพันธ์ 2017

ในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559 โครงการเล่นดนตรี สอนลีลาศแก่ผู้บกพร่องทางสายตา โดยกลุ่มกิจกรรมเพื่อนเธอตลอดไปสร้างสายใยต่อสังคม ได้จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เวลา 09.00-16.00 น. ร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ กลุ่มอาสาสมัครจากกลุ่ม ช่วยอ่านหน่อยนะ กลุ่มอาสาสมัครที่สนใจ เป็นต้น

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมดนตรีมาเล่นเกมส์กันบ้าง
พักเบรค ทานของว่างSolo Piano โดยนางสาวอุบลวรรณ เปียแก้วกิจกรรมลีลาศให้แก่น้องๆโดยพี่ๆอาสาสมัครปิดท้ายด้วย Talk Show “แรงบันดาลใจสู่ความสุขที่ยั่งยืน” โดยดร.ชิสากัญญ์ ปภาพันธ์เกียรติ (ดร.ลูกโป่ง)


สรุปผลกิจกรรม

ข้อคิดเห็นของทีมงานและเด็ก ๆ ที่ร่วมการทำกิจกรรม

1.น้อง ๆ ที่ร่วมการทำกิจกรรมมีความคิดเห็นว่าควรที่จะให้มีการจัดอีกโดยให้ลดเพลงในการแสดงและควรเพิ่มกิจกรรมในกลุ่ม

2.น้อง ๆ มีความคิดว่าควรมาสอนลีลาศอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งทางกลุ่มได้วางแผนกันและหาช่วงที่เหมาะสมในการสอน

3.ทีมงานมีความหลากหลาย ในการจัดการทีมงานได้มีการพูดคุยและแบ่งการทำงานกันทำอย่างเป็นระเบียบ

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ที่มา/ความสำคัญโครงการ :

กลุ่มกิจกรรมเพื่อนเธอตลอดไปสร้างสายใยต่อสังคม เชื่อว่า การเปิดพื้นที่จัดกิจกรรมที่หลากหลายและสร้างสรรค์สังคมซึ่งจะลดช่องว่างระหว่างคนปกติและผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น

ครั้งนี้เราจึงอยากชวนอาสาสมัครตาปกติจำนวน 30 คน และน้องที่อยู่ในโรงเรียนสอนคนตาบอดที่ศึกษาระดับชั้นประถมศึกษามาทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น กิจกรรมการเต้นลีลาศ กิจกรรมศิลปะตามเสียงเพลง  และกิจกรรมการสอนเข้าจังหวะตามเสียงดนตรี

การจัดกิจกรรมครั้งนี้เราได้รับความช่วยเหลือจากภาคี อาสาสมัครชมรมลีลาศจากโรงพยาบาลพญาไท ทีมงานนักดนตรีอาสาสมัครจากกลุ่มผู้บกพร่องทางการเห็นซึ่งมาเป็นผู้เล่นดนตรีสร้างบรรยากาศให้แก่น้องๆ ในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ รวมถึงอาสาสมัครจำนวน 30 คน ที่จะมีความประสงค์มาช่วยงานอื่นๆ เช่น ดูแลน้องๆระหว่างการดำเนินการจัดกิจกรรม

กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559 ระหว่าง 08.00-16.00 .ซึ่งมีชื่อกิจกรรมว่ากิจกรรมดนตรีตามอารมณ์และสลัดความเครียด (Music emotion and relaxing activity)  เพื่อผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น” 

โดยระหว่างการระดมทุน ทางกลุ่มจะจัดกิจกรรมเปิดหมวกจำนวน 3 ครั้ง เพื่อหาค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและจัดกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป

ประโยชน์ของโครงการ :

1 เพื่อเสริมสร้างความสุข  และช่วงเวลาผ่อนคลายให้แก่เด็กและเยาวชน  ผู้ที่มีความบกพร่อง ทางการมองเห็นด้วยดนตรี  
2. เพื่อเปิดพื้นที่ในการมีส่วนร่วมของทางกลุ่มจิตอาสาและกลุ่มผู้ที่บกพร่องทางการมองเห็นได้มีพื้นที่ในการทำกิจกรรมร่วมกัน
 
เป้าหมายของกิจกรรม
1 นักเรียนในโรงเรียนสอนคนตาบอด ระดับชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 100 คน
2 อาสาสมัครและบุคคนที่สนใจทำกิจกรรมจำนวน 30 คน
รวมทั้งสิ้น 130 คน
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1 นักเรียนในโรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ ร้อยละ 80 จะมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
2 นักเรียนในโรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
3 กลุ่มอาสาสมัคร ร้อยละ 80 จะมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
 
วิธีการวัดผลและประเมินผล : วัดผลจากการทำแบบสอบถาม  จากกลุ่มนักเรียน และกลุ่มอาสาสมัคร ประมาณ 100 คน

กิจกรรมที่จะดำเนินโครงการ :

4.1 ร่างแผนดำเนินกิจกรรมฯ
4.2 ทำหนังสือขออนุญาตโรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ เพื่อใช้สถานที่ทำกิจกรรมฯ
4.3 จัดหานักร้อง นักดนตรี และวิทยากรมาร่วมกิจกรรมฯต่าง ๆ ตามแผนดำเนินกิจกรรม
4.4 ประชุม และซักซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อม
4.5 ประชาสัมพันธ์ไปยังนักเรียนในโรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ
4.6 ดำเนินกิจกรรมจริงตามแผน
4.7 ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมผ่านทีมประเมินและแบบสอบถามที่ได้จัดเตรียมไว้
5. แผนปฏิบัติงาน
5.1การเตรียมงานก่อนประชุม 2 พฤศจิกายน 2558 – 8 กุมภาพันธ์ 2559 ดังรายละเอียด ต่อไปนี้
(ก) จัดทำแผนดำเนินกิจกรรม “กิจกรรมดนตรีตามอารมณ์และสลัดความเครียด (Music emotion and relaxing activity)   เพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็นครั้งที่ 1
(ข) จัดหาบุคลากร งบประมาณ สถานที่ และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมฯ
5.2 แผนการประชุม จำนวน 2 ครั้ง ดังรายละเอียด ต่อไปนี้
(ก) การประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษากิจกรรม “กิจกรรมดนตรีตามอารมณ์และสลัดความเครียดเพื่อผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ครั้งที่ 1” ครั้งที่ 1 วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(ข) การประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษากิจกรรม “กิจกรรมดนตรีตามอารมณ์และสลัดความเครียดเพื่อผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น ครั้งที่ 1” ครั้งที่ 2 วันเสาร์ ที่ 19 มีนาคม 2559 (ครั้งสุดท้าย) ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
5.3 แผนการซ้อมดนตรีและกิจกรรมสันทนาการจำนวน 3 ครั้งดังรายละเอียดต่อไปนี้
 (ก.) การซ้อมดนตรีและกิจกรรมสันทนาการ ครั้งที่ 1 วันเสาร์ ที่ 30 เมษายน2559 ณ ห้องซ้อมดนตรี WHITE HOUSE MUSIC อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เวลา 09:00 – 16:00 น. 
(ข.) การซ้อมดนตรีและกิจกรรมสันทนาการ ครั้งที่ 2 วันจันทร์ ที่ 16  พฤษภาคม2559 ณ ห้องซ้อมดนตรี WHITE HOUSE MUSIC อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เวลา 09:00 – 16:00 น. 
(ง.) การซ้อมดนตรีและกิจกรรมสันทนาการ ครั้งที่ 3 (ครั้งสุดท้าย) วันศุกร์ ที่ 10  มิถุนายน2559 ณ ห้องซ้อมดนตรี WHITE HOUSE MUSIC อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เวลา 09:00 – 12:00 น.
 
ตารางการจัดทำกิจกรรม
“กิจกรรมดนตรีตามอารมณ์และสลัดความเครียดเพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น”
วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน  2559  เวลา 08.00 - 16.30 น
ณ  โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
วันเสาร์  11 มิถุนายน 2559
08.00 – 08.30 น.   ลงทะเบียน
08.30 – 09.00 น.   พิธีเปิด
09.00 – 12.00 น.   กิจกรรมดนตรี 3 ฤดู
12.00 – 13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 -  13.15 น.   Solo Piano
13.15 -  14.30 น.   กิจกรรมลีลาศ
14.30 – 15.00 น.   ดร.ลูกโป่ง Talk Show “แรงบันดาลใจ”
15.00 – 16.00 น.    กิจกรรมน้องขอมา  พี่จัดให้ที
16.00 น.                ปิดกิจกรรม
กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

สมาชิกภายในทีม :

นายอนุรักษ์ ปฐมลิขิตกาญจน์ (หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม)
นาย ชาย เลิศสัมฤทธิ์  (รองฝ่ายกิจกรรม)
นายอิทธิพล พิมทอง /Mr.Itthipon  Pimthong(หัวหน้าฝ่ายดนตรี)
นายชัยวัฒน์ ยอดสิงห์ /Mr.Chaiwat  Yodsing(รองผู้ประสานงานฝ่ายดนตรี)
นางสาวกนกวรรณ วันจันทร์ /Miss Kanokwan  Wanjan(คณะกรรมการ)
นางสาวอุบลวรรณ เปียแก้ว /Miss Ubolwan   Piakaew(คณะกรรมการ)
 
 
ที่ปรึกษากิจกรรม
นายชีวิน อริยะสุนทร 
ผู้จัดการ โครงการแผนงานเสริมสร้างศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพ (นธส.)
น.ส.เพชรรัตน์ มณีนุษย์ 
โรงเรียนสอนการแสดงสำหรับเด็ก  (character club)

ภาคี :

โรงเรียนสอนคนตาบอด
ภาคีเครือข่ายแผนงานเสริมสร้างศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพ (นธส.)
กลุ่มจิตอาสาจาก “ธนาคารแห่งความลับ” เพื่อนผู้เยียวยาจิตใจ สร้างแรงบันดาลใจเพื่อความสำเร็จ 
และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

กิจกรรมเล่นดนตรี สอนลีลาศแก่ผู้บกพร่องทางสายตา

17 กุมภาพันธ์ 2017

ในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559 โครงการเล่นดนตรี สอนลีลาศแก่ผู้บกพร่องทางสายตา โดยกลุ่มกิจกรรมเพื่อนเธอตลอดไปสร้างสายใยต่อสังคม ได้จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เวลา 09.00-16.00 น. ร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ กลุ่มอาสาสมัครจากกลุ่ม ช่วยอ่านหน่อยนะ กลุ่มอาสาสมัครที่สนใจ เป็นต้น

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมดนตรีมาเล่นเกมส์กันบ้าง
พักเบรค ทานของว่างSolo Piano โดยนางสาวอุบลวรรณ เปียแก้วกิจกรรมลีลาศให้แก่น้องๆโดยพี่ๆอาสาสมัครปิดท้ายด้วย Talk Show “แรงบันดาลใจสู่ความสุขที่ยั่งยืน” โดยดร.ชิสากัญญ์ ปภาพันธ์เกียรติ (ดร.ลูกโป่ง)


สรุปผลกิจกรรม

ข้อคิดเห็นของทีมงานและเด็ก ๆ ที่ร่วมการทำกิจกรรม

1.น้อง ๆ ที่ร่วมการทำกิจกรรมมีความคิดเห็นว่าควรที่จะให้มีการจัดอีกโดยให้ลดเพลงในการแสดงและควรเพิ่มกิจกรรมในกลุ่ม

2.น้อง ๆ มีความคิดว่าควรมาสอนลีลาศอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งทางกลุ่มได้วางแผนกันและหาช่วงที่เหมาะสมในการสอน

3.ทีมงานมีความหลากหลาย ในการจัดการทีมงานได้มีการพูดคุยและแบ่งการทำงานกันทำอย่างเป็นระเบียบ

แผนการใช้เงิน

รายการราคารวม (บาท)
1.เครื่องเสียง5,000
2.ป้ายโครงการ 2 แผ่น 

600

3.ค่าอาหารกลางวันของอาสาสมัคร3,000
4.ค่าอาหารว่างสำหรับเด็ก 3,000
5.ค่าอุปกรณ์จัดฉาก เช่น ลูกโป่ง ฯลฯ1,000
6.ค่าของตอบแทนวิทยากร2,000
7.ค่าของตอบแทนในการเข้าร่วมกิจกรรมของน้องๆ 10,000
รวมเป็นเงินทั้งหมด24,600

*ทางเทใจดอทคอมร่วมสนับสนุนตลอดโครงการจำนวน 20,000 บาท