โครงการการศึกษา

ขอไฟฟ้าให้โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก

เด็กในโรงเรียนบ้านห้วยมะกอก อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอนกว่า 88  คน ไม่มีไฟฟ้าใช้ในโรงเรียน เพราะแผงชำรุด เด็กพักค้างต้องกินข้าวและทำการบ้านใต้แสงเทียน และเสี่ยงอันตรายต่อการเกิดเพลิงไหม้

ระยะเวลาโครงการ 1 ปี พื้นที่ดำเนินโครงการ แม่ฮ่องสอน

ยอดบริจาคขณะนี้

68,166 บาท

เป้าหมาย

66,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 103%
เหลืออีก 70 วัน จำนวนผู้บริจาค 55

โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน อยู่ในพื้นที่สูง ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ และไม่มีไฟฟ้า

โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก เป็นโรงเรียนประถมขนาดเล็ก เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีเด็กนักเรียนจำนวน 88 คน เป็นเด็กนักเรียนพักนอน จำนวน 71 คน เด็กๆในโรงเรียนมีฐานะยากจน และบ้านของเด็กๆอยู่ห่างไกลจากโรงเรียน รวมทั้งเส้นทางในการเดินทางก็ยากลำบาก โดยเฉพาะในฤดูฝน จึงต้องพักค้างในโรงเรียนแห่งนี้

ที่ผ่านมาโรงเรียนใช้ไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลที่ค่อนข้างข้อจำกัด โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ที่กระแสฟ้าจากแผงโซล่าเซลมีไม่พอต่อการใช้งาน

ในช่วงเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา(เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม 60) แผงโซล่าเซลของโรงเรียนเกิดการชำรุด ไม่สามารถใช้การได้ เด็กนักเรียนทั้ง 88 คน จึงต้องเรียนหนังสือโดยไม่มีไฟฟ้า เด็กนักเรียนพักนอนทั้ง 71 คน ต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความมืด ต้องกินข้าวใต้แสงเทียน ต้องทำการบ้านใต้แสงเทียน ซึ่งทำให้เด็กๆลำบากกันมาก ทางโรงเรียนจึงต้องการเครื่องปั่นไฟสำหรับนำมาใช้ปั่นกระแสไฟระบบดีเซล(ซึ่งจะประหยัดกว่าระบบเบนซิน) ให้เด็กๆมีไฟฟ้าใช้ อย่างน้อยก็วันละ 6-8 ชั่วโมง ปัญหาและความท้าทาย

1. ครอบครัวของเด็กๆนักเรียนเป็นชาวเขา มีฐานะยากจน ไม่สามารถช่วยเหลือในเรื่องการจัดซื้อเครื่องปั่นไฟให้โรงเรียนได้

2. โรงเรียนเป็นโรงเรียนประถมขนาดเล็ก ทำให้งบประมาณรายหัวที่ได้จากรัฐไม่มีงบในส่วนของการซ่อมแซมระบบแผงโซล่าเซล ซึ่งต้องใช่เงินจำนวนมาก และไม่มีเงินสำหรับจัดซื้อเครื่องปั่นไฟ


 กิจกรรมที่จะดำเนินการ

1. ประชุมเพื่อวางแผนการจัดซื้อเครื่องปั่นไฟร่วมกันโดยผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน และชาวบ้านบ้านห้วยมะกอก อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

2. ทางโรงเรียนจัดซื้อเครื่องปั่นไฟตามรุ่นที่ได้มีการตกลงกันจากที่ประชุมร่วมของผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน และชาวบ้านบ้านห้วยมะกอก อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

3. เด็กนักเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาและชาวบ้านบ้านห้วยมะกอก ช่วยกันดูแลบำรุงรักษาเครื่องปั่นไฟของโรงเรียน เพื่อให้สามารถใช้ได้ในระยะยาว


 ประโยชน์ของโครงการ

1. เด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านห้วยมะกอก มีไฟฟ้าใช้ในดารศึกษาเล่าเรียน

2. เด็กนักเรียนพักนอนของโรงเรียนบ้านห้วยมะกอก มีไฟฟ้าใช้ในการทำการบ้าน และการดำรงชีวิต

3. ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลเด็ก

หมายเหตุ  หากระดมได้เกินเป้าหมายทางโครงการจะดำเนินการติดตั้งแผงโซล่าเซลอีก 1 ชุด เพื่อให้โรงเรียนมีไฟฟ้าสลับกันใช้


สมาชิกภายในทีม

1. นายยุทธศักดิ์ บุญเลียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยมะกอก

2. นายมนูญ นันติอูป ครูโรงเรียนบ้านห้วยมะกอก ผู้ประสานงาน : โทร 086-1949555

3. นางสาวนาตยา สาคร ครูโรงเรียนบ้านห้วยมะกอก 

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงินบริจาค


รายการบาท
1.เครื่องปั่นไฟฟ้าขนาด 5000 watt ใช้น้ำมันดีเซล พร้อมค่าขนส่ง60,000
2.ค่าดำเนินการเทใจดอทคอม 10 %6,000
รวม66,000


บริจาคให้
ขอไฟฟ้าให้โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน
ข้อมูลบัตรเครดิต
/
เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สามารถขอใบเสร็จเพื่อหักลดหย่อนภาษีได้เมื่อมียอดบริจาคขั้นต่ำ 250 บาท

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน