โครงการการศึกษา

ขอไฟฟ้าให้โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก

เด็กในโรงเรียนบ้านห้วยมะกอก อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอนกว่า 88  คน ไม่มีไฟฟ้าใช้ในโรงเรียน เพราะแผงชำรุด เด็กพักค้างต้องกินข้าวและทำการบ้านใต้แสงเทียน และเสี่ยงอันตรายต่อการเกิดเพลิงไหม้

ระยะเวลาโครงการ 1 ปี พื้นที่ดำเนินโครงการ แม่ฮ่องสอน

ยอดบริจาคขณะนี้

69,416 บาท

เป้าหมาย

66,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 105%
จำนวนผู้บริจาค 59

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

ห้วยมะกอกมีไฟฟ้าใช้แล้ว

13 ธันวาคม 2017

เด็กๆนักเรียน คณะครู ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครองและชาวบ้านของโรงเรียนบ้านห้วยมะกอก ต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกท่านเป็นอย่างมากมาย ที่ได้ร่วมกันช่วยเหลือและสนับสนุนให้เด็กๆนักเรียนของโรงเรียนบ้านห้วยมะกอก ได้มีไฟฟ้าใช้ในการศึกษาเล่าเรียน และได้มีแสงสว่างใช้ในการทำการบ้านและอ่านหนังสือ รวมทั้งยังทำให้เด็กๆนักเรียนพักนอนของโรงเรียนบ้านห้วยมะกอกได้มีไฟฟ้าและแสงสว่างใช้ในการดำเนินชีวิตอีกด้วย และจากการที่ทุกท่านได้ช่วยกันมอบแสงสว่างให้กับเด็กๆเหล่านี้ในวันนี้นั้น เด็กเหล่านี้ในอนาคตก็จะกลายเป็นแสงสว่างที่จะช่วยกันพัฒนาประเทศชาติต่อไป


โดยการติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้าโซล่าเซล และเครื่องปั่นไฟ ที่ได้รับการสนับสนุนจากทุกท่าน ได้จัดซื้อ 1. เครื่องปั่นไฟ 2. เครื่องผลิตไฟฟ้าโซล่าเซล โดยทางโรงเรียนได้วางแผนการใช้งานดังนี้

เครื่องปั่นไฟ โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก เราใช้งบประมาณจำนวนเงิน 40,000 บาท ในการจัดซื้อเครื่องปั่นไฟฟ้าระบบดีเซล และอุปกรณ์ประกอบ ได้แก่ สายไฟ แกลอนน้ำมัน อุปกรณ์ในการติดตั้งต่างๆ โดยแผนการใช้งานเราจะใช้ปั่นกระแสไฟฟ้าใช้ในช่วงกลางวัน เพื่อให้เด็กๆนักเรียนได้มีไฟฟ้าใช้ในการใช้สื่อการเรียนการสอนต่างๆ เช่นไฟฟ้าในอาคารเรียน การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และการเรียนรู้ผ่านสื่อการสอนที่ต้องใช้ทีวีเป็นสื่อ อีกทั้งยังดำเนินการปั่นกระแสไฟฟ้าในช่วงเย็นและช่วงกลางคืนในบางวันที่กระแสไฟฟ้าจากระบบโซล่าเซลในห้องพักมีไม่เพียงพอ เพื่อที่จะให้เด็กๆได้มีแสงสว่างใช้ในการทำการบ้านและอ่านหนังสือ รวมทั้งใช้ในการดำเนินชีวิตหลังพระอาทิตย์ตกอีกด้วยเครื่องผลิตไฟฟ้าโซล่าเซล โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก ได้รับการสนับสนุนเครื่องผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซล ผ่านการประสานงานในการจัดซื้อจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.) โดยได้รับงบสนับสนุนจากทางโครงการเทใจดอทคอมและทางมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.)ช่วยสมทบให้ส่วนหนึ่ง จำนวน 7 ชุดๆละ 3,424 บาท รวมเป็นเงิน 23,968 บาท โดยแยกติดตั้งตามจุดต่างๆ ดังนี้ 1. หอพักเด็กนักเรียนหญิง จำนวน 3 จุด ได้แก่ - ห้องนอน - ห้องน้ำ - ระเบียง 2. หอพักเด็กนักเรียนชาย จำนวน 3 จุด ได้แก่ - ห้องนอน - ห้องน้ำ - ระเบียง 3. เล้าไก่ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารทุกมื้อ จำนวน 1 จุด จำนวน 3 โรงเรือน โดยที่ทางโรงเรียนได้ดำเนินการเปิดใช้งานระบบไฟฟ้าโซล่าเซลเป็นที่เรียบร้อย โดยที่จะเปิดใช้ไฟในช่วงหลังพระอาทิตย์ตก เพื่อที่จะให้เด็กๆได้มีแสงสว่างใช้ในการทำการบ้านและอ่านหนังสือ รวมทั้งใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน อีกทั้งไฟฟ้าที่ได้ยังช่วยทำให้เด็กๆได้อิ่มท้อง เนื่องจากไก่ที่เด็กๆเลี้ยงไว้ยังได้มีแสงสว่าง และเจริญเติบโตมาเป็นอาหารให้เด็กๆได้รับประทานอีกด้วยอ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน อยู่ในพื้นที่สูง ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ และไม่มีไฟฟ้า

โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก เป็นโรงเรียนประถมขนาดเล็ก เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีเด็กนักเรียนจำนวน 88 คน เป็นเด็กนักเรียนพักนอน จำนวน 71 คน เด็กๆในโรงเรียนมีฐานะยากจน และบ้านของเด็กๆอยู่ห่างไกลจากโรงเรียน รวมทั้งเส้นทางในการเดินทางก็ยากลำบาก โดยเฉพาะในฤดูฝน จึงต้องพักค้างในโรงเรียนแห่งนี้

ที่ผ่านมาโรงเรียนใช้ไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลที่ค่อนข้างข้อจำกัด โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ที่กระแสฟ้าจากแผงโซล่าเซลมีไม่พอต่อการใช้งาน

ในช่วงเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา(เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม 60) แผงโซล่าเซลของโรงเรียนเกิดการชำรุด ไม่สามารถใช้การได้ เด็กนักเรียนทั้ง 88 คน จึงต้องเรียนหนังสือโดยไม่มีไฟฟ้า เด็กนักเรียนพักนอนทั้ง 71 คน ต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความมืด ต้องกินข้าวใต้แสงเทียน ต้องทำการบ้านใต้แสงเทียน ซึ่งทำให้เด็กๆลำบากกันมาก ทางโรงเรียนจึงต้องการเครื่องปั่นไฟสำหรับนำมาใช้ปั่นกระแสไฟระบบดีเซล(ซึ่งจะประหยัดกว่าระบบเบนซิน) ให้เด็กๆมีไฟฟ้าใช้ อย่างน้อยก็วันละ 6-8 ชั่วโมง ปัญหาและความท้าทาย

1. ครอบครัวของเด็กๆนักเรียนเป็นชาวเขา มีฐานะยากจน ไม่สามารถช่วยเหลือในเรื่องการจัดซื้อเครื่องปั่นไฟให้โรงเรียนได้

2. โรงเรียนเป็นโรงเรียนประถมขนาดเล็ก ทำให้งบประมาณรายหัวที่ได้จากรัฐไม่มีงบในส่วนของการซ่อมแซมระบบแผงโซล่าเซล ซึ่งต้องใช่เงินจำนวนมาก และไม่มีเงินสำหรับจัดซื้อเครื่องปั่นไฟ


 กิจกรรมที่จะดำเนินการ

1. ประชุมเพื่อวางแผนการจัดซื้อเครื่องปั่นไฟร่วมกันโดยผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน และชาวบ้านบ้านห้วยมะกอก อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

2. ทางโรงเรียนจัดซื้อเครื่องปั่นไฟตามรุ่นที่ได้มีการตกลงกันจากที่ประชุมร่วมของผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน และชาวบ้านบ้านห้วยมะกอก อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

3. เด็กนักเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาและชาวบ้านบ้านห้วยมะกอก ช่วยกันดูแลบำรุงรักษาเครื่องปั่นไฟของโรงเรียน เพื่อให้สามารถใช้ได้ในระยะยาว


 ประโยชน์ของโครงการ

1. เด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านห้วยมะกอก มีไฟฟ้าใช้ในดารศึกษาเล่าเรียน

2. เด็กนักเรียนพักนอนของโรงเรียนบ้านห้วยมะกอก มีไฟฟ้าใช้ในการทำการบ้าน และการดำรงชีวิต

3. ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลเด็ก

หมายเหตุ  หากระดมได้เกินเป้าหมายทางโครงการจะดำเนินการติดตั้งแผงโซล่าเซลอีก 1 ชุด เพื่อให้โรงเรียนมีไฟฟ้าสลับกันใช้


สมาชิกภายในทีม

1. นายยุทธศักดิ์ บุญเลียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยมะกอก

2. นายมนูญ นันติอูป ครูโรงเรียนบ้านห้วยมะกอก ผู้ประสานงาน : โทร 086-1949555

3. นางสาวนาตยา สาคร ครูโรงเรียนบ้านห้วยมะกอก 

ความคืบหน้าโครงการขอไฟฟ้าให้โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก

6 กันยายน 2017

ในระหว่างการระดมทุน ทางโครงการเทใจดอทคอม ได้ปรึกษาหารือกับทางผู้ประสานงานของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.)ในพื้นที่จ.แม่ฮ่องสอน และคุณครูผู้ประสานงานโครงการฯ ของโรงเรียนบ้านห้วยมะกอก ถึงแนวทางการปรับปรุงและจัดระบบไฟฟ้าของโรงเรียนบ้านห้วยมะกอก เพื่อให้รองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และเพื่อให้เด็กๆ ได้ใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง จึงมีความเห็นร่วมกันว่า เงินที่ได้จากการระดมทุนในโครงการฯ ควรจะทำการจัดทำระบบไฟฟ้าเป็น 2 ระบบ คือระบบที่ใช้เครื่องปั่นไฟ ควบคู่ไปกับระบบโซล่าเซลล์เฉพาะจุด เพื่อที่จะสามารถใช้สลับกันได้ และเป็นการประหยัดค่าน้ำมันที่ทางโรงเรียนจะต้องใช้กับเครื่องปั่นไฟ ในกรณีที่ต้องใช้เต็มเวลาในทุกๆ วัน เพราะถ้าติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เฉพาะจุดตามจุดต่างๆ ที่เด็กๆ จำเป็นต้องใช้อยู่เป็นประจำ เช่น ในหอพัก ในห้องน้ำ ควบคู่ไปด้วย จะทำให้ช่วยประหยัดค่าน้ำมัน และถนอมให้เครื่องปั่นไฟสามารถใช้ได้เป็นระยะเวลานานขึ้นอีกด้วย ทางคณะทำงานร่วมทั้ง 3 ฝ่าย จึงได้ข้อสรุปร่วมกันว่า

  1. จะปรับขนาดของเครื่องปั่นไฟที่จะทำการจัดซื้อให้มีขนาดเล็กลง จากราคา 60,000 บาท(รวมค่าขนส่ง) ไปเป็นราคา 40,000 บาท(รวมค่าขนส่ง) คือ จากเครื่องปั่นไฟระบบดีเซล รุ่นขนาดเครื่องยนต์ 1 Power 10 HP กระแสไฟออก 5 KW ไปเป็นรุ่นขนาดเครื่องยนต์ 4 จังหวะ 406 CC กระแสไฟออก 5,000 W โดยที่กระแสไฟออกอาจจะลดน้อยลง แต่เมื่อใช้สลับกับระบบโซล่าเซลล์เฉพาะจุด จะทำให้ยืดอายุการใช้งานของเครื่องปั่นไฟได้นานขึ้น และประหยัดค่านำมันที่จะใช้กับเครื่องปั่นไฟได้เป็นจำนวนมาก
  2. จะนำเงินที่ได้จากโครงการฯ ที่เหลืออีกจำนวน 20,000 บาท มาจัดซื้อแผงโซล่าเซลล์เฉพาะจุดและอุปกรณ์ประกอบเพื่อนำมาติดตั้งตามจุดที่เด็กๆ นักเรียนต้องใช้งานเป็นประจำ ได้แก่ ห้องนอน ระเบียง ห้องน้ำ ห้องครัว เล้าไก่ เป็นต้น

ไตรรงค์ บัวสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำพื้นที่จ.แม่ฮ่องสอน  
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.)

ห้วยมะกอกมีไฟฟ้าใช้แล้ว

13 ธันวาคม 2017

เด็กๆนักเรียน คณะครู ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครองและชาวบ้านของโรงเรียนบ้านห้วยมะกอก ต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกท่านเป็นอย่างมากมาย ที่ได้ร่วมกันช่วยเหลือและสนับสนุนให้เด็กๆนักเรียนของโรงเรียนบ้านห้วยมะกอก ได้มีไฟฟ้าใช้ในการศึกษาเล่าเรียน และได้มีแสงสว่างใช้ในการทำการบ้านและอ่านหนังสือ รวมทั้งยังทำให้เด็กๆนักเรียนพักนอนของโรงเรียนบ้านห้วยมะกอกได้มีไฟฟ้าและแสงสว่างใช้ในการดำเนินชีวิตอีกด้วย และจากการที่ทุกท่านได้ช่วยกันมอบแสงสว่างให้กับเด็กๆเหล่านี้ในวันนี้นั้น เด็กเหล่านี้ในอนาคตก็จะกลายเป็นแสงสว่างที่จะช่วยกันพัฒนาประเทศชาติต่อไป


โดยการติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้าโซล่าเซล และเครื่องปั่นไฟ ที่ได้รับการสนับสนุนจากทุกท่าน ได้จัดซื้อ 1. เครื่องปั่นไฟ 2. เครื่องผลิตไฟฟ้าโซล่าเซล โดยทางโรงเรียนได้วางแผนการใช้งานดังนี้

เครื่องปั่นไฟ โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก เราใช้งบประมาณจำนวนเงิน 40,000 บาท ในการจัดซื้อเครื่องปั่นไฟฟ้าระบบดีเซล และอุปกรณ์ประกอบ ได้แก่ สายไฟ แกลอนน้ำมัน อุปกรณ์ในการติดตั้งต่างๆ โดยแผนการใช้งานเราจะใช้ปั่นกระแสไฟฟ้าใช้ในช่วงกลางวัน เพื่อให้เด็กๆนักเรียนได้มีไฟฟ้าใช้ในการใช้สื่อการเรียนการสอนต่างๆ เช่นไฟฟ้าในอาคารเรียน การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และการเรียนรู้ผ่านสื่อการสอนที่ต้องใช้ทีวีเป็นสื่อ อีกทั้งยังดำเนินการปั่นกระแสไฟฟ้าในช่วงเย็นและช่วงกลางคืนในบางวันที่กระแสไฟฟ้าจากระบบโซล่าเซลในห้องพักมีไม่เพียงพอ เพื่อที่จะให้เด็กๆได้มีแสงสว่างใช้ในการทำการบ้านและอ่านหนังสือ รวมทั้งใช้ในการดำเนินชีวิตหลังพระอาทิตย์ตกอีกด้วยเครื่องผลิตไฟฟ้าโซล่าเซล โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก ได้รับการสนับสนุนเครื่องผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซล ผ่านการประสานงานในการจัดซื้อจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.) โดยได้รับงบสนับสนุนจากทางโครงการเทใจดอทคอมและทางมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.)ช่วยสมทบให้ส่วนหนึ่ง จำนวน 7 ชุดๆละ 3,424 บาท รวมเป็นเงิน 23,968 บาท โดยแยกติดตั้งตามจุดต่างๆ ดังนี้ 1. หอพักเด็กนักเรียนหญิง จำนวน 3 จุด ได้แก่ - ห้องนอน - ห้องน้ำ - ระเบียง 2. หอพักเด็กนักเรียนชาย จำนวน 3 จุด ได้แก่ - ห้องนอน - ห้องน้ำ - ระเบียง 3. เล้าไก่ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารทุกมื้อ จำนวน 1 จุด จำนวน 3 โรงเรือน โดยที่ทางโรงเรียนได้ดำเนินการเปิดใช้งานระบบไฟฟ้าโซล่าเซลเป็นที่เรียบร้อย โดยที่จะเปิดใช้ไฟในช่วงหลังพระอาทิตย์ตก เพื่อที่จะให้เด็กๆได้มีแสงสว่างใช้ในการทำการบ้านและอ่านหนังสือ รวมทั้งใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน อีกทั้งไฟฟ้าที่ได้ยังช่วยทำให้เด็กๆได้อิ่มท้อง เนื่องจากไก่ที่เด็กๆเลี้ยงไว้ยังได้มีแสงสว่าง และเจริญเติบโตมาเป็นอาหารให้เด็กๆได้รับประทานอีกด้วยแผนการใช้เงิน


รายการบาท
1.เครื่องปั่นไฟฟ้าขนาด 5000 watt ใช้น้ำมันดีเซล พร้อมค่าขนส่ง60,000
2.ค่าดำเนินการเทใจดอทคอม 10 %6,000
รวม66,000