โครงการการศึกษา

โมบายการเรียนรู้สัญจร คุณสุข เราก็สุข

การทำโมบายสถานีการเรียนรู้ เป็นรถห้องสมุด พร้อมมีจอหนังเร่ เคลื่อนไปที่ตามชุมชนเพื่อป้องกันคนออกมาเร่ร่อน และตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ พร้อมทั้งการเรียนรู้ ด้านเพศศึกษา ยาเสพติด ผ่านการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

ระยะเวลาโครงการ 1 ปี เริ่มตั้งแต่เมื่อได้งบประมาณครบ พื้นที่ดำเนินโครงการ อยุธยา, อ่างทอง, เชียงใหม่, น่าน, สมุทรสาคร, กาญจนบุรี, นครราชสีมา, อุดรธานี, นครพนม, กรุงเทพฯ

ยอดบริจาคขณะนี้

9,520 บาท

เป้าหมาย

51,700 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 18%
จำนวนผู้บริจาค 20

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

โมบายเรียนรู้สัญจรไปหาเด็กๆ จ.อุดรฯ จ.น่าน และจ.อยุธยา

2 กุมภาพันธ์ 2018

โครงการโมบายการเรียนรู้สัญจร คุณสุข เราก็สุข

ผู้รับผิดชอบโครงการ มูลนิธิอิสรชน

โมบายการเรียนรู้สัญจร เป็นกิจกรรมทางเลือกและสนทนากลุ่มย่อย ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้รถโมบายเคลื่อนที่ไปตามจุดหรือชุมชนที่เด็ก ๆ อาศัยอยู่และเด็กสามารถเรียนรู้ผ่านการเล่นจากสื่อและอุปกรณ์ที่มีในรถโมบายเป็นรถแหล่งการเรียนรู้และฝึกเป็นผู้นำ พัฒนาเด็กทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญาและทักษะชีวิต ได้แก่ ละคร วีซีดี ดนตรี เพลง ศิลปะ ฉายหนัง ห้องสมุด เกมส์ การเรียนรู้ผ่านการเล่น ฯลฯ ส่วนการสนทนากลุ่มย่อยจะพูดคุยในเรื่องราวชีวิตของเด็กแต่ละคน เพื่อให้เห็นศักดิ์ศรี คุณค่าของชีวิต ซึ่งจะเป็นการจุดประกายให้มองไปข้างหน้าอย่างมีความหวังและพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง โดยการสนทนากลุ่มย่อยจะมีสมาชิก 5-10 คน และอาจสนทนาซ้ำหลายครั้งโดยเปลี่ยนประเด็นพูดคุยกับเด็ก พร้อมทั้งมอบขวัญเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆ อีกด้วย

กิจกรรมสนทนาและการสื่อสารผ่านสื่อ ประเด็นดังนี้ คือ

 1. เรื่องเอดส์และเพศศึกษา
 2. เรื่องสิทธิขั้นพื้นฐาน
 3. เรื่องยาเสพติด
 4. เรื่องการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิด
 5. เรื่องการป้องกันตนเองจากการไม่ตกเป็นเครื่องมือการค้ามนุษย์

กิจกรรมครั้งนี้ มูลนิธิอิสรชนได้นำรถโมบายสัญจรไปยังโรงเรียนบ้านเลื่อมและโรงเรียนบ้านงอยเลิงทอง จังหวัดอุดรธานี อบต.ชนแดน จังหวัดน่าน และพื้นที่เด็กเร่ร่อน จังหวัดอยุธยา 

รูปภาพกิจกรรม

โรงเรียนบ้านเลื่อม จังหวัดอุดรธานี

โรงเรียนบ้านงอยเลิงทอง จังหวัดอุดรธานี


อบต.ชนแดน จังหวัดน่าน


พื้นที่เด็กเร่ร่อน จังหวัดอยุธยา

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

โมบายการเรียนรู้สัญจร Education Mobile Unit เป็นกิจกรรมทางเลือกและสนทนากลุ่มย่อย ซึ่งกิจกรรมทางเลือกประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลายและจะใช้รถโมบายเคลื่อนที่ไปตามจุดหรือชุมชนที่เด็ก ๆ อาศัยอยู่และเด็กสามารถเรียนรู้ผ่านการเล่นจากสื่อและอุปกรณ์ที่มีในรถโมบายเป็นรถแหล่งการเรียนรู้และฝึกเป็นผู้นำกิจกรรมด้วย ซึ่งจะจัดให้เหมาะสมกับสถานที่ กลุ่มเป้าหมายและวันเวลาที่เหมาะสม กิจกรรมทางเลือกจะเป็นกิจกรรมที่พัฒนาเด็กทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญาและทักษะชีวิต ได้แก่ ละคร วีซีดี ดนตรี เพลง ศิลปะ ฉายหนัง ห้องสมุด เกมส์ การเรียนรู้ผ่านการเล่น ฯลฯ ส่วนการสนทนากลุ่มย่อยจะพูดคุยในเรื่อง อดีต ปัจจุบัน อนาคตของแต่ละคน เพื่อชี้ให้เห็นถึงการเกิดมาของแต่ละ คน ทุกคนล้วนมีศักดิ์ศรี มีคุณค่า มีความหวังในชีวิต ซึ่งจะเป็นการจุดประกายให้มองไปข้างหน้าอย่างมีความหวังและพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง โดยการสนทนากลุ่มย่อยจะมีสมาชิก 5-10 คน และอาจสนทนาซ้ำหลายครั้งโดยเปลี่ยนรประเด็นพูดคุยไปเรื่อยๆ

กิจกรรมสนทนาและการสื่อสารผ่านสื่อ ประเด็นดังนี้ คือ

 1. เรื่องเอดส์และเพศศึกษา
 2. เรื่องสิทธิขั้นพื้นฐาน
 3. เรื่องยาเสพย์ติด
 4. เรื่งการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิด
 5. เรื่องการป้องกันตนเองจากการไม่ตกเป็นเครื่องมือการค้ามนุษย์

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ ชุดนิทรรศการ สติกเกอร์ เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ในเรื่อง เอดส์และเพศสัมพันธ์ ยาเสพติด ทักษะชีวิต การดูแลสุขภาพตนเองสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นสื่อที่กลุ่มเป้าหมาย เข้าใจได้ง่ายต่อการรับสาร

เฉลี่ย ครั้งละ 5,170 บาท ในการออกโมบายสถานีการเรียนรู้ต่อครั้ง

พื้นที่ในการดำเนินการ

 1.  อยุธยา (เป็นเมืองท่องเที่ยวและเป็นเมืองปริมณฑล จากที่การทำงานหลักของมูลนิธิอิสรชนคือการทำงานกับคนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่ง พบว่าปัญหาของอยุธยา คือการเจิรญเติบโตอย่างรวดเร็วและมีทั้งคนด้อยโอกาสและเด็กที่ติดยาเสพติดแอบแฝงในพื้นที่สาธารณะและในชุมชนเป็นจำนวนมาก จึงมองว่าควรได้เริ่มทำงานเชิงรุกในการเข้าไปทำกิจกรรม) 2 รอบ
 2. อ่างทอง (หลายคนมองผ่าน เพราะมองว่าเป็นจังหวัดเล็ก ๆ แต่เมื่อมูลนิธิอิสรชนทำงานคไร้ที่พึ่งกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งพบว่า มีคนไร้ที่พึ่งถึง 3,000 กว่าคนในจังหวัด จึงมองว่าควรเปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้เกิดการสร้างคนรุ่นใหม่ใส่ใจในเมืองของตนเอง การทำงานในเชิงรุก) 2 รอบ
 3. เชียงใหม่ (เป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากมาย เป็นหัวเมืองของทางภาคเหนือ ความหลายกหลายของวชาติพันธ์ และมีปัญหาเชิงซ้อน ที่มีทั้งผู้ค้าและผู้ขายยาเสพติด มีคนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่งตามชุมชนที่ยากไร้ และตกเป้นเครื่องมือการค้ามนุษย์) 2 รอบ
 4. น่าน (ความหลากหลายของชาติพันธ์และจังหวักที่ติดชายแดน มีปัญหาของยาเสพติด เยาวชนตกเป็นเครื่องมือ) 2 รอบ
 5. สมุทรสาคร(เป็นเมืองที่มีแรงงานเพื่อนบ้านจำนวนมาก มีปัญหาหลากหลาย ทั้งค้ามนุษย์ ค้าประเวณี และยาเสพย์ติด จึงมองว่าควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการเปิดพื้นที่กิจกรรมเชิงรุกให้กับเยาวชน) 2 รอบ
 6. กาญจนบุรี(เป็นเมืองที่มีความหลากหลายของชาติพันธ์เพราะติดชายแดน ปัญหาเชิงซ้อนมีมากมาย ไม่ว่าการสื่อสาร การค้ามนุษย์ ยาเสพย์ติด) 2 รอบ
 7. นครราชสีมา (เป็นหัวเมืองของภาคอีสานมีคนเร่ร่อนและคนไร้ที่พึ่งอยู่จำนวนมาก เป้นจังหวัดที่ขนาดใหญ่ ปัญหาเชิงซ้อนทั้งการค้าประเวณี ยาเสพย์ติด ) 2 รอบ
 8. อุดรธานี(อุดรธานีเป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อว่ามีสามีชาวต่างชาติจำนวนมาก และเป็นจังหวัดที่มีปัญหาคนต่างขาติถูกทอดทิ้ง มีคนไร้ที่พึ่ง และเกิดปัญหาการค้ามนุษยืในพื้นที่) 2 รอบ
 9. นครพนม (เป็นจังหวัดที่อยู่ริมน้ำโขง มีปัญหาเรื่องการค้าประเวณีทั้งในไทยและเพื่อนบ้าน จึงมองว่าน่าจะนำร่องในจังหวัดนี้ด้วย) 2 รอบ
 10. กรุงเทพมหานคร (จังหวัดใหญ่ที่มีชุมชนแออัดเยอะมาก และเป็นแหล่งเกิดปัญหาเชิงซ้อนในหลายรูปแบบไม่ว่าจะถูกทอดทิ้ง ถูกลักขโมย แรงงานเพื่อนบ้าน ขอทานและเหยื่อการค้ามนุษย์) 2 รอบ

สมาชิกภายในทีม

นที สรวารี (Natee Saravari): เลขาธิการมูลนิธิอิสรชน วางแผนและบริหารงานมูลนิธิอิสรชน เฟซบุ๊ก: Natee Issarachon Saravari อีเมล์: expo22513@gmail.com

อัจฉรา สรวารี (Adchara Saravari): นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายระดมทุนและหัวหน้าโครงการสื่อสารสร้างสุข เฟซบุ๊ก: Adchara Jasmin Saravari อีเมล์: jasminjaja5@gmail.com โทร. 086 687 0902

ภาคี

 • อาสามัครที่สนใจพร้อมเดินทางไปกับเรา ครั้งละไม่เกิน 3 คน
 • หน่วยงานชุมชน อบต.ในพื้นที่


  

 ความประทับใจโครงการโมบายการเรียนรู้สัญจร คุณสุข เราก็สุข

7 กรกฎาคม 2017

โครงการโมบายการเรียนรู้สัญจร คุณสุข เราก็สุข  โดยมูลนิธิอิสรชน

โมบายการเรียนรู้สัญจร โดยมีกิจกรรมสนทนาและการสื่อสารผ่านสื่อ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

 1. เรื่องเอดส์และเพศศึกษา
 2. เรื่องสิทธิขั้นพื้นฐาน
 3. เรื่องยาเสพติด
 4. เรื่องการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิด
 5. เรื่องการป้องกันตนเองจากการไม่ตกเป็นเครื่องมือการค้ามนุษย์

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ที่กลุ่มเป้าหมาย เข้าใจได้ง่าย ได้แก่ ชุดนิทรรศการ สติกเกอร์ เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ในเรื่องเอดส์และเพศสัมพันธ์ ยาเสพติด ทักษะชีวิต และการดูแลสุขภาพตนเอง มีค่าใช้จ่ายในการออกโมบายสถานีการเรียนรู้เฉลี่ยต่อครั้ง 5,170 บาท 

ความประทับใจจากมูลนิธิอิสรชน

"ทางมูลนิธิอิสรชน ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่เห็นถึงกิจกรรมที่มีพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็ก ๆ ที่บางครั้งเขาเหล่านั้นไม่สามารถได้เล่นของเล่นเหมือนเด็กในเมือง ได้กินขนมอร่อย ได้เรียนรู้อย่างเต็มความรู้ การนำสื่อกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการเล่นเข้าไปในพื้นที่ที่ขาดแคลนเหล่านี้ทำให้เด็กได้เปิดใจในการเรียนรู้ ปัญหาเชิงซ้อนต่าง ๆ สามรถลดน้อยลงได้ เมื่อเด็ก ๆ ได้รับโอกาส  

และขอขอบคุณทางเทใจดอทคอมที่เป็นพันธมิตรที่ดีในการเปิดพื้นที่ให้คนที่สนใจ มีกำลังมาแบ่งปันเพื่อคนที่ด้อยโอกาส"

อัจฉรา สรวารี
หัวหน้าโครงการสื่อสารสร้างสุข มูลนิธิอิสรชน

โมบายเรียนรู้สัญจรไปหาเด็กๆ จ.อุดรฯ จ.น่าน และจ.อยุธยา

2 กุมภาพันธ์ 2018

โครงการโมบายการเรียนรู้สัญจร คุณสุข เราก็สุข

ผู้รับผิดชอบโครงการ มูลนิธิอิสรชน

โมบายการเรียนรู้สัญจร เป็นกิจกรรมทางเลือกและสนทนากลุ่มย่อย ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้รถโมบายเคลื่อนที่ไปตามจุดหรือชุมชนที่เด็ก ๆ อาศัยอยู่และเด็กสามารถเรียนรู้ผ่านการเล่นจากสื่อและอุปกรณ์ที่มีในรถโมบายเป็นรถแหล่งการเรียนรู้และฝึกเป็นผู้นำ พัฒนาเด็กทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญาและทักษะชีวิต ได้แก่ ละคร วีซีดี ดนตรี เพลง ศิลปะ ฉายหนัง ห้องสมุด เกมส์ การเรียนรู้ผ่านการเล่น ฯลฯ ส่วนการสนทนากลุ่มย่อยจะพูดคุยในเรื่องราวชีวิตของเด็กแต่ละคน เพื่อให้เห็นศักดิ์ศรี คุณค่าของชีวิต ซึ่งจะเป็นการจุดประกายให้มองไปข้างหน้าอย่างมีความหวังและพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง โดยการสนทนากลุ่มย่อยจะมีสมาชิก 5-10 คน และอาจสนทนาซ้ำหลายครั้งโดยเปลี่ยนประเด็นพูดคุยกับเด็ก พร้อมทั้งมอบขวัญเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆ อีกด้วย

กิจกรรมสนทนาและการสื่อสารผ่านสื่อ ประเด็นดังนี้ คือ

 1. เรื่องเอดส์และเพศศึกษา
 2. เรื่องสิทธิขั้นพื้นฐาน
 3. เรื่องยาเสพติด
 4. เรื่องการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิด
 5. เรื่องการป้องกันตนเองจากการไม่ตกเป็นเครื่องมือการค้ามนุษย์

กิจกรรมครั้งนี้ มูลนิธิอิสรชนได้นำรถโมบายสัญจรไปยังโรงเรียนบ้านเลื่อมและโรงเรียนบ้านงอยเลิงทอง จังหวัดอุดรธานี อบต.ชนแดน จังหวัดน่าน และพื้นที่เด็กเร่ร่อน จังหวัดอยุธยา 

รูปภาพกิจกรรม

โรงเรียนบ้านเลื่อม จังหวัดอุดรธานี

โรงเรียนบ้านงอยเลิงทอง จังหวัดอุดรธานี


อบต.ชนแดน จังหวัดน่าน


พื้นที่เด็กเร่ร่อน จังหวัดอยุธยา

แผนการใช้เงิน


รายการหมวดการดำเนินงานในพื้นที่รายละเอียดจำนวนเงิน (บาท)
๑.ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม50บาท x 50 คน x10 ครั้ง25,000 บาท
๒.ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรม
- กาว
-กระดาษสี
-กรรไกร
-สีเทียน สีไม้
-ลังกระดาษ
-เทปใส
-เทปย่น
1,000 บาท x 10 ครั้ง10,000 บาท
๓.ค่าเดินทางสถานีสัญจร
- กรุงเทพมหานคร 1 ครั้ง
- ต่างจังหวัด 9 ครั้ง
(คิดเหมาเฉลี่ยตามการเช่ารถตู้)


ครั้งละ 500 บาท x 1 ครั้ง

ครั้งละ 1,800 บาท x 9 ครั้ง 


500 บาท

16,200 บาท51,700 บาท