โครงการการศึกษา

พาเป็ดขึ้นดอย

จัดสร้างโรงเรือนและพื้นที่สำหรับเลี้ยงเป็ดพันธุ์ไข่ เพื่อเป็นอาหารกลางวัน สร้างรายได้ และแปรรูปเป็นไข่เค็ม เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ในการฝึกฝนอาชีพเกษตรกรรม และอาชีพค้าขายให้สามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ้านกองแปใต้ ต.ป่าโปง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

ยอดบริจาคขณะนี้

3,100 บาท

เป้าหมาย

100,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 3%
เหลืออีก 50 วัน จำนวนผู้บริจาค 5

สืบเนื่องจากโครงการ “ให้น้อง” โครงการแรกที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปเมื่อเดือนธันวาคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ โครงการที่สองที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปในเดือนธันวาคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย และโครงการที่สามได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปในเดือนมกราคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านโป่งไทร ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี นั้นประสบผลสำเร็จในการดำเนินโครงการเป็นอย่างดี “กลุ่มให้น้อง” ยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและเล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส จัดทำโครงการ “ให้น้อง” ขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้ง 4 เพื่อเป็นการแบ่งปันโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กที่อยู่ห่างไกลและด้อยโอกาสทางการศึกษา ให้ได้มีความทัดเทียมในการการพัฒนาการเรียนรู้ และเป็นส่วนช่วยในการพัฒนาสังคมในถิ่นทุรกันดารให้ดีขึ้นได้อีกทางหนึ่ง

การจัดสร้างโรงเรือนและพื้นที่สำหรับเลี้ยงเป็ดพันธุ์ไข่ จะจัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2560 และทำการส่งมอบโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่ 8 - 11 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านกองแปใต้ ต.ป่าโปง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีการจัดสร้างโรงเรือนและพื้นที่สำหรับเลี้ยงเป็ดพันธุ์ไข่นี้ เพื่อเป็นแหล่งอาหารสำหรับโครงการอาหารกลางวัน เป็นแหล่งสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ไข่เป็ด และต่อยอดด้วยการแปรรูปเป็นไข่เค็มเพื่อเพิ่มมูลค่า เพื่อนำเงินที่ได้มาเป็นทุนในการดำเนินโครงการต่อเนื่องรุ่นถัดไปในปีต่อไป เป็นแหล่งเรียนรู้ในการฝึกฝนอาชีพเกษตรกรรม และอาชีพค้าขายให้กับเด็กๆ และเป็นการให้อย่างยั่งยืน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

น้องๆ ช่วยกันจับจอบจับเสียมปรับพื้นที่รอสร้างโรงเรือนเลี้ยงเป็ด ตั้งแต่การสำรวจอย่างเป็นทางการยังไม่เริ่มขึ้นชาวบ้านกองแปใต้ร่วมมือร่วมใจกันนำวัสดุที่มีในท้องถิ่น มาสร้างรั้วให้กับโรงเรือน


แบบโมเดล 3 มิติ ที่จะใช้สำหรับสร้างโรงเรือนเลี้ยงเป็ด ขนาดพื้นที่ 19 เมตร X 7 เมตรประโยชน์ของโครงการ

  1. เพื่อให้เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดารได้มีแหล่งอาหารกลางวันสำหรับโครงการอาหารกลางวัน
  2. เพื่อให้โรงเรียนได้มีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อันได้แก่ ไข่เป็ด ทั้งไข่เป็ดสด และไข่เป็ดแปรรูป
  3. เพื่อให้เด็กนักเรียนถิ่นทุรกันดารได้มีสถานที่ศึกษาค้นหาความรู้ต่างๆ และใช้ความรู้นั้นในการพัฒนาตนเอง
  4. เพื่อสร้างแหล่งความรู้ต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน ชาวบ้านและชุมชน
  5. เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการ และผู้สนับสนุนโครงการ ได้สร้างไมตรีกับชุมชน เรียนรู้วิถีชุมชน และได้ร่วมกันทำประโยชน์คืนสู่สังคม


สมาชิกภายในทีม

  1. นายศราวุฒิ สินปรุ (โทร.084-0229860)
  2. นางสาวเสานีย์ เลาหะพงษ์พันธ์ (โทร.0895375461)
  3. นางสาววชิราภรณ์ สร้อยสน (โทร.086-4174471)

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่ -- > https://www.facebook.com/Peehainong/

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงินบริจาค

ลำดับที่ รายการ ค่าใช้จ่าย (บาท)
1 งานฐานรากและท่อใต้ดิน 5,000
2 งานโครงสร้างโรงเรือน (เสาคอนกรีตและโครงสร้างเหล็ก) 20,000
3 งานหลังคา 8,000
4 บ่อน้ำสำหรับเป็ด 4,000
5 งานผนัง (คอนกรีตและกรงลวดเหล็ก) 10,000
6 งานพื้นโรงเรือน (แยกโซนเปียกและโซนแห้ง) 7,000
7 งานรั้งรอบโรงเรือน 3,000
8 งานระบบประปา 5,000
9 งานระบบไฟฟ้า 5,000
10 อุปกรณ์สำหรับเลี้ยงเป็ด 8,000
11 ค่าช่างฝีมือ 15,000
12 เป็ดพันธ์ุไข่ จำนวน 120 ตัว 30,000

รวม 120,000

บริจาคให้
พาเป็ดขึ้นดอย

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน
ข้อมูลบัตรเครดิต
/
เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สามารถขอใบเสร็จเพื่อหักลดหย่อนภาษีได้เมื่อมียอดบริจาคขั้นต่ำ 250 บาท

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน