project ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย

Drugs Delivery หน่วยจัดส่งยาให้ผู้ป่วย ลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด19

สนับสนุนเครื่องมือแพทย์ 10 ชุดเพื่อให้อสม. ได้ใช้ตรวจคนกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังและกลุ่มผู้สูงอายุ 1,126 ราย พร้อมจัดส่งยาให้ผู้ป่วยถึงบ้าน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด19 ครอบคลุม 9 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

พื้นที่ดำเนินโครงการ ลำปาง

ยอดบริจาคขณะนี้

55,000 บาท

เป้าหมาย

55,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 100%
จำนวนผู้บริจาค 41

สำเร็จแล้ว

ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 9 หมู่บ้าน มีจำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังและโรคจิตเวช แบ่งเป็นโรคความดันโลหิตสูง 733 ราย , โรคเบาหวาน 318 ราย , โรคจิตเวช 75 ราย รวมผู้ป่วยทั้งหมด 1,126 ราย   เรามีอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ที่รับผิดชอบ 175 คน ดูแลสมาชิกครอบคลุม 9 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

เนื่องจากปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ในกลุ่มประชาชนต้องปฏิบัติตนเพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตามนโยบาย อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เพื่อลดความแออัดและโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโควิด19 เพราะในจังหวัดลำปาง มีผู้ติดเชื้อโควิด 4 ราย และผู้ที่เข้าข่ายสงสัย ราย ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2563

คณะผู้จัดทำโครงการ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการแก้ไข้ โดยการจัดทำโครงการ Drugs Delivery หน่วยจัดส่งยาให้ผู้ป่วย พร้อมเข้าเยี่ยมเยียนตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นถึงบ้าน เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด19 เพราะผู้ป่วยของเราส่วนใหญ่อายุมาก เสี่ยงต่อการติดเชื้อและอาการรุนแรงมาก จำนวน 10 หน่วย

ดังนั้นเพื่อให้อสม.ทำงานได้มีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือให้อสม.ทำงานได้สะดวก ประกอบด้วย เครื่องวัดความดัน,  เครื่องเจาะน้ำตาลและวัดค่าน้ำตาล, FACE SHIELD,  แอลกอฮอล์เจล, หน้ากากอนามัย และอื่นๆ  เราจึงชวนทุกท่านมาสมทบทุนซื้ออุปกรณ์


แผนการดำเนินการดังนี้

1. จัดทำทะเบียนเบิกยาให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังล่วงหน้า 3 เดือน โดยแบ่งการดูแลผู้ป่วยตามแนวทางปิงปองจราจร 7 สี ในการจำแนกการดูแลผู้ป่วยให้ครอบคลุม ครบถ้วน

2. ให้อสม.หน่วยจัดส่งยา พร้อมพยาบาลติดตามเยี่ยมบ้าน ในผู้ป่วยโรคเบาหวานประเมินอาการผู้ป่วยและ เจาะเลือด DTX โดยใช้เครื่องเจาะน้ำตาลจากปลายนิ้ว ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน 318 ราย

3. ให้อสม.หน่วยจัดส่งยา พร้อมพยาบาลติดตามเยี่ยมบ้าน ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ให้ประเมินอาการผู้ป่วย และวัดความดันโลหิต โดยเครื่องวัดความดัน ในกลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง จำนวน 733 ราย

4. กรณีรายที่มีปัญหา เช่น ผู้ป่วยที่เจาะน้ำตาลในเลือดได้สูงเกิด 183 mg% , วัดความดันโลหิตได้สูง เกิน 180/110 mmHg รายงานแพทย์ประจำโรงพยาบาล เพื่อให้การรักษาเป็นรายกรณีพิเศษ

5.ประเมินและสรุปผลการดำเนินโครงการ 


ประโยชน์ของโครงการ

 • ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้
 • ลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด19 เพราะผู้ป่วยของเราส่วนใหญ่อายุมาก เสี่ยงต่อการติดเชื้อและอาการรุนแรงมาก 
 • อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและพยาบาลวิชาชีพในรพ.สต. สามารถดำเนินการตามนโยบายการให้การพยาบาลในเชิงรุกได้อย่างดี มีความยั่งยืน


เจ้าของโครงการ 

 • อุษณีย์ ประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
 • ผู้ร่วมดำเนินงานตามโครงการ (อสม.ที่รับผิดชอบ หน่วยจัดส่งยาให้ผู้ป่วย ลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด 19 ) ตามรายชื่อดังนี้
 • หมู่ที่ 1 นางนงนุช พรมวัง
 • หมู่ที่ 1 นางแสงเดือน สายเป็ง
 • หมู่ที่ 2 นางสุเพียร ฝั้นแปง
 • หมู่ที่ 2 นายสายันต์ ตระกูลใต้
 • หมู่ที่ 3 นางประไพ เชื้อคำลือ
 • หมู่ที่ 3 นางสาวอันทิกา ปัญญาฟู
 • หมู่ที่ 4 นางนภัสสร จูงระกูลรัตน์
 • หมู่ที่ 4 นางนภาพร บุญชุม
 • หมู่ที่ 5 นายอติกานต์ ลาวะวงศ์คำ
 • หมู่ที่ 5 นางนงค์คาร กำไร
 • หมู่ที่ 6 นางสมพร วงค์ปน
 • หมู่ที่ 6 นายชรินทร์ เชื้อคำลือ
 • หมู่ที่ 7 นายอดิเรก สมศรี
 • หมู่ที่ 7 นางนุช วงศ์สวัสดิ์
 • หมู่ที่ 8 นางปิลันธา วาดวงศ์ยศ
 • หมู่ที่ 8 นายนครินทร์ ศิริชุ่ม
 • หมู่ที่ 9 นางรัตนา บุญภา
 • หมู่ที่ 9 นายสุพิน สมณะ 


ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

รายการจำนวนจำนวนเงิน (บาท)
1. กล่องใส่ยา102,000
2. แอลกอฮอล์เจล201,000
3. FACE SHIELD201,000
4. ผ้าปิดจมูก1001,000
5. เครื่องเจาะน้ำตาลสำหรับเจาะน้ำตาลปลายนิ้วกลุ่มป่วยโรคเบาหวาน 318 ราย 9 หมู่บ้าน1020,000
6. เครืองวัดความดันโลหิต สำหรับวัดความดันโลหิตผู้ป่วยจำนวน 733 ราย 1025,000
ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

5,000
รวม
55,000