โครงการการศึกษา

ค่ายโดมขนาบน้ำ-พาพี่แนะแนวสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนต่อ

สนับสนุนการทำค่ายที่จะพาพี่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปแบ่งปันความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ บอกเล่าความสนุกในรั้วมหาวิทยาลัยให้กับน้อง ม.ปลายในจ.กระบี่

ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ ศาลากลาง จังหวัดกระบี่

ยอดบริจาคขณะนี้

14,522 บาท

เป้าหมาย

29,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 50%
จำนวนผู้บริจาค 4

สำเร็จแล้ว

เรากล้าที่จะฝันและเราอยากแบ่งปันด้วยความใส่ใจ
ทุกคนมีความฝัน แต่จะมีสักกี่คนที่สามารถทำตามความฝันนั้นได้สำเร็จ ???
เราอยากจะเป็นผู้แบ่งปันแต่ต้องแบ่งปันอย่างไรถึงจะเรียกว่าพอดี ???

 ความจริงกับความฝันของบางคนอาจจะอยู่คนละขั้วกันไม่สามารถไปด้วยกันได้ จะดีกว่ามั้ยถ้าความจริงกับความฝันขยับมาใกล้กันมากขึ้น


ค่ายโดมขนาบน้ำ ค่ายเล็ก ๆ ของเหล่านักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีพื้นเพอยู่ ณ จังหวัดกระบี่ พวกเราเห็นปัญหาร่วมกันว่าแม้จังหวัดกระบี่จะเป็นจังหวัดท่องเที่ยว หลายคนอาจจะมองว่าผู้คนที่นั้นมีชีวิตที่ดี มีทุกอย่างพร้อม แต่ในความเป็นจริงแล้วยังมีหลายเรื่องที่น่ากังวล โดยเฉพาะเรื่องของการศึกษา

ประสบการณ์ส่วนตัวของพวกเราเองที่เคยเล่าเรียนในจังหวัดกระบี่พบว่า ยังมีนักเรียนจำนวนมากที่ไม่สามารถพาตัวเองเข้าสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษาได้เพียงเพราะขาดโอกาสด้านทุนทรัพย์ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วยังมีทุนต่าง ๆ อีกมากมายที่จะคอยสนับสนุนน้อง ๆ ให้เรียนต่อได้ แต่น้อง ๆ อาจจะยังเข้าไม่ถึงทุกเหล่านี้ เราจึงอย่างเป็นกลุ่มหนึ่งที่จะรวบรวมข้อมูลในด้านนี้ไปส่งต่อให้น้อง ๆ

นอกจากนี้เราจะพบอีกว่าน้อง ๆ ส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะพบปะกับพี่ ๆ ที่กำลังเรียนในระดับอุดมศึกษา เพื่อที่จะสอบถามแนวทางทั้งวิธีการเตรียมตัว การปรับตัว วิธีการอ่านหนังสือ ฯลฯ จากพี่ที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยตรง

จากปัญหาดังกล่าว พวกเราจึงมุ่งเน้น คือ

การจัดค่ายเพื่อแบ่งปันประสบการณ์การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย พร้อมจุดประกายความคิด ฝึกฝนความเป็นพลเมืองที่ดีให้กับน้อง ๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดกระบี่ สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ที่น้อง ๆ อยู่อาศัย เช่นเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน การรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่กับเราไปนาน ๆ เป็นต้น ฝึกฝนให้น้อง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการมีกระบวนการคิดแบบ “ พลเมือง ” สร้างความตระหนัก รู้จักการหาทางแก้ปัญหาในท้องถิ่นตัวเอง มีกระบวนการแก้ปัญหาที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อสังคม ตามปณิธานของค่ายที่ว่า “We dare to dream, We care to share”


ท้ายที่สุด การแบ่งปันของเราจะเป็นจุดหนึ่งที่จะนอกจากจะสร้างแรงจูงใจและเตรียมความพร้อมในการออกไปใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้กับน้อง ๆ แล้วเราจะยังทำให้น้อง ๆ เห็นถึงปัญหาซึ่งเป็นประเด็นสังคมร่วมกัน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาของสังคมอย่างยั่งยืน

และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้รับความสนับสนุนจากทุกท่าน

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. ประชุมเตรียมงานเพื่อวางแผนโครงการโดยเฉพาะการหาแนวทางค่ายในปีนี้ และรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมในส่วนของ Staff ตามฝ่ายต่าง ๆ ให้ได้ตามจำนวนที่ต้องการและเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณต่อมหาวิทยาลัย
 2. ซักซ้อมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น เช่นการ Workshop เรื่อง Sustainable Development Goals, กิจกรรมสันทนาการ, กิจกรรมเสวนา เป็นต้น
 3. จัดค่ายโดมขนาบน้ำในวันที่ 25-26 ม.ค. 2562 ให้กับน้อง ๆ นักเรียนในจังหวัดกระบี่
 4. ประเมินผลผ่านการทำแบบสอบถามออนไลน์

ประโยชน์ของโครงการ

 1. ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active learning ให้แก่น้อง ๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 2. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Sustainable Development Goals ซึ่งนับเป็นเป้าหมายร่วมกันของคนทั้งโลก
 3. สร้างความกล้าที่จะแสดงออก กล้าคิด กล้าพูด ให้แก่น้อง ๆ นักเรียน
 4. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านกิจกรรมที่ถูกคิดมาเป็นอย่างดี
 5. แนะแนวให้น้อง ๆ ในต่างจังหวัดได้รับรู้ถึงประสบการณ์จริงในการใช้ชีวิตมหาลัยทำให้น้อง ๆ สามารถเตรียมความพร้อมได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ
 6. เผยแพร่ข้อมูลในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อให้กับน้อง ๆ
 7. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่ ๆ ในมหาวิทยาลัยกับน้อง ๆ

สมาชิกภายในทีม

นาย นพฤกษ์ ศรีสุวรรณ (FB: Nopparoek Srisuwan)
นางสาว ปวรรัตน์ อุไรโรจน์ (FB: pawonrat tin)
นางสาว พัทธมน ช่วยรักษ์ (FB: Meen Chouyrak)
นางสาว สาลินี ด้วงเกลี้ยง (FB: SA Salinee)
นางสาว สุธาวิณี เจริญผลดี (FB:Mini-Aom Charoenphondee)
นาย หัตถพงษ์ หิรัญรัตน (FB: Hattapong Hirunrut)
นาย ธีรัตม์ พณิชอุดมพัช (FB: teerat panijudompach)
นางสาว นีรชา ค้าขาย (FB: Neen Neeracha)
นางสาว อภิสรา ร่มรื่น (FB: Fern Apsr)
นาย ยศกร มีทรัพย์ (FB: Yossakorn Mesab)
นางสาว หทัยกาญจน์ บุญทอง (FB: Annie Anny HB)

ภาคี


ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนเงิน(บาท)
1. ค่าเช่าพาหนะ (ไปและกลับจากม.ธรรมศาสตร์ถึงจังหวัดกระบี่ตั้งแต่วันที่ 24-27 ม.ค. 62) จำนวน 1 คัน15,000
2. ค่าอาหารและสวัสดิการ10,000
3. ค่าอุปกรณ์สำหรับทำกิจกรรม4,000
รวมเป็นเงิน29,000

หมายเหตุ: งบประมาณดังกล่าวได้รวมค่าบริการจากเทใจแล้ว