โครงการสุขภาพ

ปรับปรุงห้องทันตกรรม รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต

อุปกรณ์ทันตกรรมเก่าและทรุดโทรม ประกอบกับทันตกรรมที่ใช้ก็ผิดหลักการแพร่กระจายของเชื้อ เราจึงอยากระดมทุนเพื่อซื้อและซ่อมอุปกรณ์ทันตกรรมที่จำเป็นต่อการรักษาผู้ป่วย และปรับปรุงห้องทันตกรรมให้ถูกต้องตามหลักอนามัย

ระยะเวลาโครงการ 1 ปี พื้นที่ดำเนินโครงการ แผนกทันตกรรม รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต ม.5 ถ.เลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

ยอดบริจาคขณะนี้

133,968 Baht

เป้าหมาย

429,000 Baht
ดำเนินการไปแล้ว 31%
207 วัน จำนวนผู้บริจาค 56

โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผนกทันตกรรม มีทันตแพทย์ 2 คน มีเก้าอี้ทันตกรรม 1 ยูนิต ผู้ช่วย 2 คน นายสิบทันตกรรม 2 คน พนักงานธุรการ 1 คน ให้บริการรักษาทันตกรรมแก่ทหาร และประชาชน(คนมักเข้าใจผิดว่า รพ.ทหาร ให้การรักษาแต่ทหาร)

สภาพแบบแปลนห้องทันตกรรมผิดหลักการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ เพราะแต่เดิมเคยเป็นห้องของแผนกพยาบาล แปลนห้องจึงไม่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นห้องทันตกรรม ทั้งนี้ทางรพ.ได้จัดสรรห้องให้แผนกทันตกรรมเมื่อ 7 ปี ก่อนที่ผม (ร้อยตรี ทันตแพทย์ ฐนกร  ตั้งวงศ์วราชัย) จะมาทำงานที่ รพ.แห่งนี้ ทั้งนี้มีความจำเป็นต้องปรับปรุงห้องทันตกรรม เพื่อให้ได้มาตรฐาน และถูกต้องตามหลักการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ เพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้ป่วย ทันตแพทย์ และเจ้าหน้าที่แผนกทันตกรรมทุกคน

เครื่องมือทางทันตกรรมมีสภาพเก่า ค่อนข้างทรุดโทรม ซึ่งเสียหาย และขัดข้องบ่อยครั้ง เช่น เก้าอี้ยูนิตทันตกรรมมีอายุกว่า 10 ปี มีปัญหาแรงดันลมตก เพราะสายนำลมเกิดพับหักจากภายใน สายไฟภายในขัดข้อง ทำให้ไม่สามารถทำหัตถการได้ ซึ่งการติดต่อช่างจากบริษัทผู้จำหน่ายมาซ่อมใช้เวลานาน เพราะบริษัทอยู่ที่กทม.ทางบริษัทต้องรอให้มีงานในพื้นที่ภาคใต้พอสมควรจึงจะส่งช่างมาประเมินความเสียหาย และซ่อมในภายหลัง ซึ่งกว่าจะเสร็จเรียบร้อยก็ใช้เวลากว่า 3 - 4 เดือน ทำให้ไม่สามารถให้การรักษาใด ๆ แก่ผู้ป่วยได้ตลอดระยะเวลาดังกล่าว จนบางครั้งผมในฐานะทันตแพทย์ และหัวหน้าแผนกทันตกรรมก็ทนรอไม่ไหวจนต้องต่อสายโทรศัพท์คุยกับช่างเพื่อขอความรู้ การแก้ไขเบื้องต้น และเคยลงมือซ่อมด้วยตัวเอง

ในส่วนของเครื่องถ่ายภาพรังสีเอ็กเรย์ก็เสียตั้งแต่ผมเริ่มมาทำงานเมื่อ มิ.ย. 2559 ซึ่งเลยช่วงพิจารณางบประมาณไปแล้ว (พ.ค. 2559) จึงจัดซื้อเครื่องใหม่ไม่ได้ และไม่สามารถซ่อมได้ตามระเบียบของหน่วยงานราชการ เนื่องจากค่าซ่อมเกินกว่าร้อยละ 60 ของราคาเต็ม ค่าซ่อม 120,000 บาท ราคาเต็ม 140,000 บาท ทำให้จนถึงขณะนี้ ส.ค. 2560 ยังไม่มีเครื่องถ่ายภาพรังสีเอ็กเรย์ใช้ ซึ่งภาพรังสีเอ็กเรย์เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในการวินิจฉัยโรค และการติดตามผลการรักษาทางทันตกรรม การไม่มีภาพรังสีเอ็กเรย์ประกอบการรักษาก่อให้เกิดความเสี่ยงมากมายต่อผู้ป่วย

ทั้งนี้ทางแผนกทันตกรรม รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต จึงขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาค เพื่อปรับปรุงห้องทันตกรรม รวมทั้งซ่อมแซม และจัดซื้อเครื่องมือทันตกรรม

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. ประสานฝ่ายส่งกำลัง และบริการ รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต ผู้รับผิดชอบเรื่องอาคารสถานที่ของรพ. เพื่อปรึกษาเรื่องการปรับปรุงห้องทันตกรรม และนำเสนอหัวข้อดังกล่าวในที่ประชุมหัวหน้าแผนกฝ่ายของรพ. เพื่อขอความเห็นจากหัวหน้าแผนกท่านอื่น รวมทั้งผ.อ.รพ. เมื่อได้ข้อสรุปจากที่ประชุม จึงทำหนังสือราชการขออนุมัติจากผ.อ.รพ.
  2. ร่วมกับฝ่ายส่งกำลัง และบริการติดต่อผู้รับเหมา โดยให้ผู้รับเหมามาประเมินห้องทันตกรรม และค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง เมื่อได้ข้อสรุปจึงทำหนังสือฯ นำเรียนผ.อ.รพ. ทำสัญญา และทำการปรับปรุงห้องทันตกรรม
  3. ติดต่อตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือทันตกรรม เพื่อขอรายละเอียด สเปค และใบเสนอราคาของเครื่องมือ
  4. พิจารณาเลือกเครื่องมือทันตกรรมที่เหมาะสมจากข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับ และนำเสนอในที่ประชุมหัวหน้าแผนกฝ่ายของ รพ.
  5. จัดซื้อเครื่องมือทันตกรรม
  6. ทำรายงานสรุปผลโครงการรับบริจาค เพื่อนำเรียน ผ.อ.รพ. และนำเสนอในที่ประชุมหัวหน้าแผนกฝ่ายของ รพ. รวมทั้งนำเสนอต่อสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อแจ้งให้ผู้บริจาค รวมทั้งบุคคลทั่วไปได้ทราบ

ทั้งนี้สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่ Facebook : Thanakorn Tangwongwarachai 

ประโยชน์ของโครงการ

  1. เพื่อลดความเสี่ยงของผู้ป่วยในการรักษาทันตกรรม
  2. เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อจากความไม่เหมาะสมของแบบแปลนห้องทันตกรรม ซึ่งส่งผลเสียต่อทั้งผู้ป่วย ทันตแพทย์ และเจ้าหน้าที่แผนกทันตกรรม
  3. เพื่อให้มีเครื่องมือทันตกรรมที่เหมาะสม และทันสมัย ทำให้สามารถให้การรักษาผู้ป่วยได้ครอบคลุม และมีมาตรฐาน

สมาชิกภายในทีม

ร้อยตรี ทันตแพทย์ ฐนกร ตั้งวงศ์วราชัย (2nd Lieutenant Thanakorn Tangwongwarachai, DDS )
ทันตแพทย์ รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าแผนกทันตกรรม บรรจุรับราชการ 16 พ.ค. 2559 จบการศึกษาทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอับดับหนึ่ง) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
E-mail : sk12846501@gmail.com
Facebook : Thanakorn Tangwongwarachai

ภาคี

โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี
http://www.vipawadeehosp.com/

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงินบริจาค

รายการจำนวนจำนวนเงิน (บาท)
1.ปรับปรุงห้องทันตกรรม รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต1 ห้อง50,000
2.จัดซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีเอ็กเรย์1 เครื่อง140,000
3.จัดซื้อเครื่องมือทันตกรรม
-เครื่องวัดความยาวรากฟันสำหรับงานรักษารากฟัน (Electronic apex locator)
-เครื่องทำความสะอาดเครื่องมือทันตกรรมด้วยคลื่นความถี่สูง ขนาด 10.5 ลิตร (Ultrasonic cleaner 10.5 L.)
-เครื่องอบแห้งเครื่องมือแพทย์ระบบอัตโนมัติ 


อย่างละ  1 เครื่อง


200,000
4.ค่าธรรมเนียมการให้บริการเว็บไซต์เทใจ.คอม (10% ของงบประมาณที่เสนอ 390,000 บาท)
39,000
รวมเป็นเงิน
429,000


บริจาคให้
ปรับปรุงห้องทันตกรรม รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน
ข้อมูลบัตรเครดิต
/
เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สามารถขอใบเสร็จเพื่อหักลดหย่อนภาษีได้เมื่อมียอดบริจาคขั้นต่ำ 250 บาท

ไม่ต้องระบุหากใช้ที่อยู่เดียวกันกับ ที่อยู่บนใบเสร็จ

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน