โครงการการศึกษา

คอมฯให้น้องที่พุแค

ให้น้องที่พุแคมีคอมพิวเตอร์ไว้ใช้ เพื่อประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและงานต่างๆของโรงเรียน และนำไปสู่การพัฒนาอนาคตของน้องๆให้ดียิ่งขึ้น

ระยะเวลาโครงการ 2 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ้านพุแค จังหวัดราชบุรี

ยอดบริจาคขณะนี้

23,340 บาท

เป้าหมาย

23,340 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 100%
จำนวนผู้บริจาค 9

สำเร็จแล้ว

สำหรับโรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการศึกษาที่สำคัญอย่าง “คอมพิวเตอร์” อาจทำให้ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลจากนอกตำราได้ รวมถึงการที่มีอุปกรณ์ไม่เพียงพอในการทำกิจกรรมต่างๆ อาจทำให้น้องๆ โรงเรียนบ้านพุแค จังหวัดราชบุรี ขาดประสบการณ์บางอย่างไป

การที่โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์จะช่วยให้การเรียนและการทำกิจกรรมต่างๆ ของน้องๆ มีภาพรวมที่ดีขึ้น เพราะการศึกษาในตำราเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอในยุคที่มีการก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน 


โรงเรียนบ้านพุแคเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีคอมพิวเตอร์อยู่บ้าง แต่ส่วนใหญ่เสียไปกว่าครึ่ง ทำให้กลุ่มนักศึกษาหอการค้า อยากชวนคนใจดีมาช่วยกันซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อให้น้องไว้ใช้งานทั่วไป โดยคุณครูจะเป็นคนสอนแนะนำวิธีการพื้นฐานใช้ต่างๆ

เราเชื่อว่าการให้คอมพิวเตอร์แก่น้องๆ อาจเป็นการเปิดโลกใบใหม่ที่น้องๆ ไม่เคยเห็นมาก่อน น้องๆอาจได้เจออาชีพที่ตัวเองรัก สิ่งที่ตัวเองชอบ และได้เปิดกรอบแนวคิดใหม่ๆมากขึ้น ได้สนุกกับการเรียนรู้ มีความสุขในการเรียน และเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมในอนาคต

พวกเราจึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดโลกใบใหม่ๆของน้องๆที่ขาดหายไป เพื่อพัฒนาน้องๆที่จะเป็นอนาคตของชาติไปด้วยกัน


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1.ติดต่อโรงเรียนบ้านพุแค เพื่อสอบถามข้อมูลและสิ่งที่ขาดแคลน

2.ประชุม จัดทำโครงการ และจำกัดงบประมาณค่าใช้จ่าย 

3.ระดมทุน

4.จัดซื้ออุปกรณ์ (คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้น  ปลั๊กพ่วง)

5.ทำกิจกรรมร่วมกับน้องๆ

ประโยชน์ของโครงการ

  1. เพื่อช่วยเหลือน้องๆที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน
  2. เพื่อเป็นสื่อในการเรียนรู้
  3. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เด็กและบุคลากรในโรงเรียน

สมาชิกภายในทีม

  • นายพชร วิทยะประสาท 
  • นายพลภัทร มนูปรัญญานนท์ 
  • นายณัฐวุฒิ สุธีรภาพ 
  • นายรัชชานนท์ พูนสิรสิน
  • นางสาวกรชนก รักษายศ

ภาคี

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิทยาลัยผู้ประกอบการ 

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนบาท
1.ชุดคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา214,000
2.เครื่องปริ้นสี13,500
3.ปลั๊กพ่วงขนาดยาว 21,000
4.ค่าเดินทางเพื่อส่งมอบสิ่งของ12,500
5.ค่าใช้จ่ายในการระดมทุนของเทใจโดยประมาณ
2,340
รวม
23,440