project สิ่งแวดล้อม

เก็บขยะวันลอยกระทงที่ลุ่มน้ำปิง

เปลี่ยนกระทงจากขยะเป็นปฏิบัติบูชา ชวนเก็บกระทงจากน้ำปิงในช่วงเทศกาลลอยกระทงตั้งแต่ อ.เชียงดาว อ.แม่แตง และ อ.แม่ริม จนถึง อ.เมืองเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร

ระยะเวลาโครงการ 1เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ เชียงใหม่

ยอดบริจาคขณะนี้

15,500 บาท

เป้าหมาย

127,600 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 12%
จำนวนผู้บริจาค 14

สำเร็จแล้ว

“ผู้คนสมัยก่อนเคารพแม่น้ำ
เรียกว่าแม่ คือผู้ให้กำเนิด
ปลายฝน ต้นหนาว มีพีธีกรรม..บูชาแม่น้ำ
เอาใบไม้มาห่อเป็นกระทง ใส่เครื่องบูชาด้วย
ดอกไม้ ธูป เทียน ของหอม อาหารหวาน คาว
ตั้งจิตอธิษฐาน ด้วยระลึกรู้ บุญคุณของแม่น้ำ
ทว่าแม่น้ำในวันนี้ กำลังประสบกับปัญหา
สารเคมีซึมซับลงในดิน ไหลลงสู่แม่น้ำ
ฆ่าได้หมดทุกอย่าง ทุกชีวิตทั้งบนบกและในน้ำ”

ในช่วงเทศกาลลอยกระทง เรามักได้ยินข่าวสถิติขยะจากกระทงจำนวนมาก


เทศกาลลอยกระทงปี 2560 กรุงเทพมหานครจัดเก็บกระทง จำนวน 811,945 ใบ เป็นกระทงจากวัสดุธรรมชาติ 760,019 ใบ กระทงโฟม 51,926 ใบ เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ถึงร้อยละ 22.7 และแนวโน้มปริมาณกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3

ขณะที่แม่น้ำปิง จ.เชียงใหม่ มีกระทงราว100 ตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมาที่มีประมาณ 150 ตัน เนื่องจากมีการรณรงค์ลอยกระทงครอบครัวละ 1 ใบ 

ขยะเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อนิเวศแม่น้ำกลายเป็นภาระของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องเร่งมาจัดเก็บเพื่อไม่ให้น้ำเน่าเสีย และนำขยะเหล่านั้นมาคัดแยกทำปุ๋ย หรือฝังกลบเท่าที่ทำได้

นิคม พุทธา เจ้าของโครงการจัดการลุ่มน้ำแม่ปิงตอนบน จึงอยากชวนทุกคนมาร่วมกันเก็บขยะจากเทศกาลนี้ให้ยาวไปถึงกรุงเทพมหานคร โดยจะระดมอาสาเริ่มเก็บขยะกระทงที่แม่ปิงตอนบน ช่วงอำเภอเชียงดาว อ.แม่แตง และอ.แม่ริมจนถึงอำเภอเมืองเชียงใหม่ ระยะทางราว 180 กิโลเมตร


เพราะเราอยากเปลี่ยนจากการลอยกระทง(ที่กลายเป็นขยะ) เหมือนเช่นทุกปีมาเป็นการปฎิบัติบูชา ด้วยการช่วยกันเก็บขยะในแม่น้ำทั้งขยะสารเคมี ขวดยาฆ่าแมลง โฟม ถุงพลาสติก กระป๋อง ขวดเครืองดื่ม เศษถุงปุ๋ย...ฯลฯ เพื่อเป็นการตอบแทนคุณแม่น้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตพวกเรา

โดยคนที่สนใจอยากรับช่วงต่อแม่น้ำจุดไหนสามารถลุกขึ้นมาทำ มาเป็นพันธมิตรกันได้เลย หรือหากใครอยากเป็นอาสาสมัครกับคุณนิคมก็สมัครกันได้เลย

สำหรับโครงการนี้จะทำทั้งหมด 5 วัน ระหว่างที่ 8-12 พฤศจิกายน 2562 สิ่งที่ผมต้องการคือ 

  1. ค่าเช่ารถกระบะหลังคาสูงในการขนย้ายขยะมาคัดแยก และรับส่งอาสาสมัคร 4 คัน
  2. อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ถุงมือ ถุงดำ ในการคัดแยกขยะ
  3. ค่าอาหารและน้ำสำหรับอาสาสมัคร 3 มื้อ จำนวน 5 วัน 
  4. ค่าเช่าเรือใช้ในวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562


ประโยชน์ที่จะได้รับ

  1. ลดขยะที่สร้างมลภาวะต่อแม่น้ำที่มีบุญคุณต่อมนุษย์และสรรพชีวิต
  2. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
  3. สร้างทางเลือกในการเคารพแม่น้ำในเทศกาลลอยกระทง
  4. เรียนรู้ระบบนิเวศน์ของแม่น้ำ ซึ่งจะทำให้คนเข้าใจและพร้อมรักษาแม่น้ำ

เทใจดอทคอม ขออนุญาตหักค่าธรรมเนียมการให้บริการ 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการบาท
1.ค่าอาหารสามมื้อสำหรับอาสาสมัคร 100 คน เฉลี่ยวันละ 15,000 บาท 5 วัน75,000
2.ค่ารถกระบะในการเก็บขยะ 3 คัน คันละ 1,500 บาท 5 วัน30,000
3.ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการคัดแยกขยะ เช่น ถุงมือ ถุงดำ อุปกรณ์คีบขยะ 5,000
4.ค่าเช่าเรือใช้ในวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 2 ลำ ลำละ 1,500 บาท6,000
5.ค่าดำเนินการเทใจ 10%11,600
รวม127,600