โครงการการศึกษา

เด็กรักน้ำตกภูวัว

ปลูกฝังเด็กภูวัวรักสิ่งแวดล้อมด้วยการลงมือรณรงค์เรื่องขยะในแหล่งท่องเที่ยว “น้ำตกถ้ำพระภูวัว”พร้อมดึงความร่วมมือของชุมชน

ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ จังหวัดบึงกาฬ

ยอดบริจาคขณะนี้

5,465 บาท

เป้าหมาย

15,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 36%
จำนวนผู้บริจาค 11

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

ความประทับใจจากเจ้าของโครงการเด็กรักน้ำตกภูวัว

8 สิงหาคม 2017

โครงการ: เด็กรักน้ำตกภูวัว

เจ้าของโครงการ: นางเจียมใจ รุ่งเรืองวงศ์ 

การดำเนินโครงการ 

 1. จัดซื้ออุปกรณ์การทำความสะอาด
 2. รณรงค์นักท่องเที่ยวไม่ให้ทิ้งขยะ เก็บขยะ คัดแยกขยะ ทำความสะอาดบริเวณลานหิน พุ่มไม้
 3. จัดทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดโดยใช้สารธรรมชาติ เพื่อรณรงค์ชุมชน ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี เช่น น้ำยาล้างจานจากมะเฟือง สบู่สมุนไพรขมิ้นชัน ฯลฯ

ความประทับใจจากเจ้าของโครงการ

"กราบขอบคุณผู้บริจาคทุก ๆ ท่านนะคะ ที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินโครงการของเด็ก ๆ และมีส่วนร่วมปลูกจิตสำนึกในการรักบ้านเกิด รักสิ่งแวดล้อม ครูและเด็ก ๆ รู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง เงินที่ทุกท่านบริจาคมีส่วนช่วยจรรโลงสิ่งแวดล้อมให้สวยสดงดงามดำรงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป และเมื่อเด็ก ๆ เติบโตไปในภายภาคหน้าเขาจะเป็นพลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง "

ขอบคุณค่ะ

เจียมใจ รุ่งเรืองวงศ์
คุณครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ

อ่านเพิ่มเติม »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

น้ำตกถ้ำพระภูวัว จ.บึงกาฬ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความอุดมสมบูรณ์ แต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเฉลี่ยปีละ 20,000-50,000 คน น้ำตกแห่งนี้จะไหลลำห้วยบังบาตร ที่ไหลรวมสู่แม่น้ำโขง ถือเป็แหล่งน้ำที่สำคัญต่อชีวิตเด็กในโรงเรียนและชุมชนอย่างมาก

น้ำตกถ้ำพระภูวัวอาศัยทางขึ้นผ่านทางโรงเรียน......สามารถสร้างรายได้ให้คนชุมชนได้บางส่วน อย่างไรก็ตามเมื่อมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก สิ่งที่ตามคือ “ขยะ” 

โรงเรียนในฐานะที่เป็นหนึ่งในเจ้าของพื้นที่จึงต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้ และเสนอแนวทางดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยจัดตั้งเป็นเครือข่ายเด็กรักภูวัว ที่เน้นการจัดกิจกรรมภาคฏิบัติตามหลักการของโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Eco-school) 7 ขั้นตอน โดยเด็กนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ลงมือปฏิบัติตามกระบวนการ จะเกิดทางเลือกที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนใหญ่เป็นเด็กด้อยโอกาส ครอบครัวยากจน ขาดเรียนบ่อย ไม่สนใจการเรียน มาใช้ห้องเรียนธรรมชาติแห่งนี้ในการดึงเด็กๆ ให้กลับสู่ระบบการเรียนรู้ 


ครูเจียมใจ รุ่งเรืองวงศ์ และเพื่อนครูในโรงเรียนได้ชักชวน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กด้อยโอกาส ครอบครัวยากจน ขาดเรียนบ่อย ไม่สนใจการเรียน มาใช้ห้องเรียนธรรมชาติแห่งนี้ในการดึงเด็กๆ ให้กลับสู่ระบบการเรียนรู้ เกิดความตระหนักในการร่วมกันดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นและสำนึกรักบ้านเกิดเป็นสำคัญ เพราะหากปล่อยทิ้งไว้ในอนาคตสิ่งแวดล้อมอาจถูกทำลายจนไม่เหลือให้ลูกหลานได้เห็นความสวยงามอีกต่อไป


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. ลงพื้นที่สำรวจสภาพปัจจุบัน เพื่อประชุมวางแผนการดำเนินงาน
 2. แต่งตั้งคณะทำงานและมอบหมายงาน
 3. ออกแบบกิจกรรม
 4. ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้ความร่วมมือ
 5. ลงมือปฏิบัติการตามกิจกรรม ดังนี้
  • รณรงค์นักท่องเที่ยวไม่ให้ทิ้งขยะ
  • เก็บขยะ คัดแยกขยะ ทำความสะอาดบริเวณลานหิน

ประโยชน์ของโครงการ

 1. แหล่งท่องเที่ยว “น้ำตกถ้ำพระ” สะอาดปราศจากขยะ
 2. นักท่องเที่ยวให้ความร่มมือในการกำจัดขยะ ไม่ทิ้งขยะ และปฏิบัติตามคำแนะนำ
 3. แหล่งน้ำสะอาด
 4. ชุมชนมีรายได้จากแหล่งท่องเที่ยว

สมาชิกภายในทีม

 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
 2. ศิษย์เก่าชมรมเด็กรักภูวัว

ภาคี

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
E-mail : info@deqp.mail.go.th
Faecebook : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
Website : https://www.deqp.go.th/

ความประทับใจจากเจ้าของโครงการเด็กรักน้ำตกภูวัว

8 สิงหาคม 2017

โครงการ: เด็กรักน้ำตกภูวัว

เจ้าของโครงการ: นางเจียมใจ รุ่งเรืองวงศ์ 

การดำเนินโครงการ 

 1. จัดซื้ออุปกรณ์การทำความสะอาด
 2. รณรงค์นักท่องเที่ยวไม่ให้ทิ้งขยะ เก็บขยะ คัดแยกขยะ ทำความสะอาดบริเวณลานหิน พุ่มไม้
 3. จัดทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดโดยใช้สารธรรมชาติ เพื่อรณรงค์ชุมชน ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี เช่น น้ำยาล้างจานจากมะเฟือง สบู่สมุนไพรขมิ้นชัน ฯลฯ

ความประทับใจจากเจ้าของโครงการ

"กราบขอบคุณผู้บริจาคทุก ๆ ท่านนะคะ ที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินโครงการของเด็ก ๆ และมีส่วนร่วมปลูกจิตสำนึกในการรักบ้านเกิด รักสิ่งแวดล้อม ครูและเด็ก ๆ รู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง เงินที่ทุกท่านบริจาคมีส่วนช่วยจรรโลงสิ่งแวดล้อมให้สวยสดงดงามดำรงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป และเมื่อเด็ก ๆ เติบโตไปในภายภาคหน้าเขาจะเป็นพลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง "

ขอบคุณค่ะ

เจียมใจ รุ่งเรืองวงศ์
คุณครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ

แผนการใช้เงินบริจาค

รายการจำนวนราคา(บาท)
1. อุปกรณ์การเก็บขยะ30 ชุด9,000
- ถุงดำ15 แพ็ค60
- ถุงมือยาง30 คู่150
- เหล็กคีบ30 อัน90
2. แผ่นป้ายรณรงค์ไม่ทิ้งขยะโครงเหล็ก5 แผ่น17,000
3. อุปกรณ์จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์-4,000
รวม
30,000