โครงการสุขภาพ

เพื่อนยามยาก วันพบรัก(ษา)ระหว่างผู้ช่วยเหลือคนไข้และผู้สูงอายุในชุมชน

ให้เด็กด้อยโอกาสได้เรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุ เพื่อที่จะได้นำรายได้จากทักษะนั้น นำมาช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากไร้ต่อ

ระยะเวลาโครงการ 1 ปี (1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 ) พื้นที่ดำเนินโครงการ 35 ชุมชน กระจายตัวอยู่ใน 4 แขวง ของเขตเทศบาลนคร จังหวัดเชียงใหม่

ยอดบริจาคขณะนี้

358,696 บาท

เป้าหมาย

1,298,880 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 28%
จำนวนผู้บริจาค 136

สำเร็จแล้ว

นำกำไรจากการให้บริการผู้สูงอายุที่มีกำลังจ่าย มาช่วยดูแลผู้สูงอายุยากไร้ พร้อมพัฒนาทักษะและอาชีพให้กับเด็กด้อยโอกาส

แนะนำโครงการ Buddy HomeCare

บั๊ดดี้โฮมแคร์ (Buddy HomeCare) เป็นกิจการเพื่อสังคมที่นำโมเดลธุรกิจต่อยอดงานการแก้ปัญหาผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งและขาดผู้ดูแล ของมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ ให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน โดยนำรายได้จากการให้บริการผู้สูงอายุที่มีกำลังจ่าย มาให้เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุยากไร้ โดยไม่ต้องพึ่งพาเฉพาะการบริจาคเงินจากภายนอกอย่างที่เคยผ่านมา

ทำไมถึงเกิดโครงการนี้?

3 ปัญหา 1 ทางออก

 • ผู้สูงอายุขาดคนดูแล
 • ผู้สูงอายุยากไร้
 • เด็กด้อยโอกาส

จังหวัดเชียงใหม่มีผู้สูงอายุมากถึง 274,331 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของประชากรทั้งจังหวัด มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) พบว่าผู้สูงอายุประมาณร้อยละ 20 อยู่ในกลุ่มที่ติดบ้านและติดเตียง จึงคาดว่ามีผู้สูงอายุมากกว่า 50,000 คนที่ต้องการการดูแล แต่บริการต่างๆของภาครัฐที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่สามารถให้บริการได้เพียงพอต่อความต้องการการดูแลที่มีอยู่และที่กำลังเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ส่วนภาคเอกชนก็มุ่งให้บริการผู้สูงอายุที่มีรายได้สูง ทำให้ค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะเข้าถึงบริการได้ ยิ่งไปกว่านั้น ลูกหลานที่ต้องทำงานหารายได้ มักถูกทิ้งให้อยู่ลำพังในช่วงเวลากลางวัน หรือ จ้างผู้ดูแลที่ไม่มีความเชี่ยวชาญมาดูแล ทำให้เกิดปัญหาตามมาอีกด้วย

ผู้สูงอายุในประเทศไทย จึงตกอยู่ในภาวะ “ขาดผู้ดูแล” อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุที่มีกำลังทรัพย์ ช่วยเหลือตัวเองได้ หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ประสบอยู่ในภาวะยากลำบากทั้งด้านการเงิน การดำรงชีวิต สภาพร่างกายและจิตใจ หรือบางคนมีความทุพพลภาพ

ในขณะเดียวกัน เด็กไทยจำนวนมากยังขาดโอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะเด็กไทยภูเขา 

Buddy HomeCare ทำอะไร?

 • อบรมและพัฒนาทักษะให้เด็กที่ขาดโอกาส เพื่อเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ
 • Caregiver ให้บริการดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน
 • นำกำไรจากการให้บริการผู้สูงอายุที่มีกำลังจ่าย มาดูแลผู้สูงอายุยากไร้


บั๊ดดี้โฮมแคร์ (Buddy HomeCare) เป็นกิจการเพื่อสังคม ที่อุดช่องว่าทางสังคมทั้ง 3 จุด ได้แก่

 1. อบรมและพัฒนาทักษะให้เด็กที่ขาดโอกาส เพื่อเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ
  ให้ทุนการศึกษาและพัฒนาเด็กด้อยโอกาสให้มีความสามารถเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) ที่มีความเชี่ยวชาญ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 2. Caregiver ให้บริการดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน
  ผู้สูงอายุที่มีกำลังจ่ายและต้องการการดูแล จะได้รับการดูแลอย่างรอบด้าน ทั้งด้านร่างกาย เช่น การเคลื่อนไหว อาหารและโภชนาการ ด้านอารมณ์และจิตใจ เช่น ความพึงพอใจในการดำเนินชีวิต ไม่มีความวิตกกังวล ปราศจากความเครียด รู้จักการยอมรับตนเอง เห็นคุณค่าของตนเอง รวมถึงการควบคุมอารมณ์ของตนเอง และด้านสังคม เช่น การมีส่วนร่วมและมีบทบาทในกลุ่มทางสังคมที่ตนอาศัยอยู่ ตลอดจนการได้รับการยอมรับทางสังคมและบุคคลทั่วไป และส่งเสริมให้ครอบครัวได้มีส่วนร่วมในการดูแลและทำกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุอีกด้วย

 3. นำกำไรจากการให้บริการผู้สูงอายุที่มีกำลังจ่าย มาดูแลผู้สูงอายุยากไร้
  โครงการนำผลกำไรที่ได้จากการให้บริการผู้สูงอายุ ไปดูแลผู้สูงอายุที่ยากไร้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ได้รับการดูแลเรื่องกิจวัตรประจำวัน อาหาร การกิน และที่อยู่อาศัย ทุกคนจะได้รับการตรวจสุขภาพ เพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการ เฝ้าระวังภาวการณ์เกิดโรคเรื้อรังต่างๆ

การสนับสนุนที่ต้องการ

ผู้สูงอายุอายุยากไร้ 164 คน
คนละ 7,920 บาท/ปี

รวม 1,298,880 บาท

ในปี 2560 นี้ กลไกการสร้างรายได้ของ บั๊ดดี้โฮมแคร์ ยังไม่สามารถรองรับค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุยากไร้ ได้ครบทั้ง 200 คน ยังจำเป็นต้องขอการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 164 คน

ประโยชน์ที่ได้ต่อสังคม

ผลลัพธ์จากโครงการที่ผ่านมา

 • เยาวชนที่ขาดโอกาส - 20 คน ได้รับการอบรมหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ
 • ผู้ดูแลผู้สูงอายุ - 15 คน มีงานทำ รายได้เพิ่มขึ้น 3 เท่า
 • ผู้รับบริการ - ได้รับการดูแลที่มีคุณภาพ จำนวนปีละ 110 คน รวมชั่วโมงการดูแล 23,000 บาท
 • ญาติ/ผู้ดูแลผู้สูงอายุ - ได้รับการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น สำหรับบุคคลทั่วไป ปีละ 120 คน
 • ผู้สูงอายุยากไร - ได้รับการดูแล ปีละ 200 คน รวมชั่วโมงการดูแล 9,600 ชั่วโมง

ผู้สูงอายุยากไร้ 200 คน คัดเลือกอย่างไร?

การคัดเลือกผู้สูงอายุยากไร้นั้น คัดเลือกโดยใช้กระบวนชุมชน โดยทีมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านและผู้นำชุมชน เป็นผู้คัดเลือก โดยมีเกณฑ์ประเมิน เช่น สภาพบ้านเป็นอย่างไร, รายได้คร้วเรือน, จำนวนสมาชิกในครัวเรือน ฯลฯ

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • ในปีที่ 2560 นี้ กิจการเพื่อสังคม บั๊ดดี้โฮมแคร์ (Buddy HomeCare) มีเป้าหมายในการดูแลผู้สูงอายุยากไร้ จำนวน 200 คน กระจายตัวอยู่ใน 35 ชุมชน กระจายตัวอยู่ใน 4 แขวง ของเขตเทศบาลนคร จังหวัดเชียงใหม่
   
 • ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) จะลงพื้นที่เข้าไปในชุมชนเพื่อให้บริการดูแลผู้สูงอายุยากไร้ เดือนละ 2 ครั้งต่อคน

 • ผู้สูงอายุยากไร้จะได้รับการตรวจสุขภาพให้ผู้สูงอายุยากไร้ เช่น ชั่งน้ำหนัก,วัดความดัน,ส่วนสูง,ชีพจร และคำนวณค่า BMI, ตรวจระดับไขมันในเลือด ประเมินภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรค ดูแลเรื่องสุขอนามัย ทำความสะอาด อาหาร โภชนาการ กายภาพบำบัด และปรับปรุงที่อยู่อาศัย

 • บั๊ดดี้โฮมแคร์ (Buddy HomeCare) จะถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ ให้กับอาสาสมัครในชุมชน เพื่อสามารถดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีอาสาสมัครชุมชน 111 คน ช่วยดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องจำนวนกว่า 200 คน

เจ้าของโครงการ

 1. คุณนราธิป เทพมงคล
 2. คุณเจนวิทย์ วิโสจสงคราม

เครือข่ายที่เข้าร่วม

ภาคีหลัก

 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มูลนิธิพัฒนานานาเผ่าไร้พรมแดน
 • HelpAge International East Asia Pacific Regional Office
 • ชมรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน เขตเมืองเชียงใหม่ (ช.อ.บ.)
 • ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
 • คณะเทคนิคการแพทย์

ภาคีเครือข่าย

 • สำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่
 • สมาคมเพื่อการศึกษาการดูแลในเชียงใหม่ (SCC)
 • พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่
 • คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่
 • มูลนิธิบ้านเด็กเชียงใหม่
 • สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่
 • โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่
 • โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
 • สถานศึกษาต่างๆ ในเชียงใหม่ เช่น โรงเรียนมัธยมจอมทองเชียงใหม่, โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
และโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นต้น
 • ศูนย์พัฒนาจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่

ติดต่อโครงการ

มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ
388 (6) ซ.17 ถ.นิมมานเหมินท์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-215 671 หมายเลขโทรสาร 053 - 224 616
E-mail address : info@fopdev.or.th
Website : http://fopdev.or.th
ติดตามความเคลื่อนไหวโครงการได้ที่ Facebook บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน Buddy homecare

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

บั๊ดดี้โฮมแคร์ (Buddy HomeCare) มีเป้าหมายในการดูแลผู้สูงอายุยากไร้ จำนวน 200 คน แต่ในปี 2560 นี้ กลไกการสร้างรายได้ของ บั๊ดดี้โฮมแคร์ ยังไม่สามารถรองรับค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุยากไร้ ได้ครบทั้ง 200 คน ยังจำเป็นต้องขอการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 164 คน เพื่อให้ผู้สูงอายุยากไร้ได้รับการดูแลอย่างเอาใจใส่และต่อเนื่องทั้งปี 

เป้าหมายในการระดมทุน

รายการ จำนวนผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายต่อคน
ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุยากไร้ เช่น ตรวจสุขภาพ, ดูแลเรื่องสุขอนามัยทำความสะอาด, อาหาร, กายภาพบำบัด, ปรับปรุงที่อยู่อาศัย 164 คน 7,920 บาท

รวม 1,298,880 บาท


ปัจจุบันบั๊ดดี้โฮมแคร์ (Buddy HomeCare) มีอาสาสมัครชุมชน 111 คน ช่วยดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องจำนวนกว่า 200 คน