โครงการสุขภาพ

เพื่อนยามยาก วันพบรัก(ษา)ระหว่างผู้ช่วยเหลือคนไข้และผู้สูงอายุในชุมชน

ให้เด็กด้อยโอกาสได้เรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุ เพื่อที่จะได้นำรายได้จากทักษะนั้น นำมาช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากไร้ต่อ

ระยะเวลาโครงการ 1 ปี (1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 ) พื้นที่ดำเนินโครงการ 35 ชุมชน กระจายตัวอยู่ใน 4 แขวง ของเขตเทศบาลนคร จังหวัดเชียงใหม่

ยอดบริจาคขณะนี้

324,156 บาท

เป้าหมาย

1,298,880 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 25%
8 วัน จำนวนผู้บริจาค 116
นำกำไรจากการให้บริการผู้สูงอายุที่มีกำลังจ่าย มาช่วยดูแลผู้สูงอายุยากไร้ พร้อมพัฒนาทักษะและอาชีพให้กับเด็กด้อยโอกาส

แนะนำโครงการ Buddy HomeCare

บั๊ดดี้โฮมแคร์ (Buddy HomeCare) เป็นกิจการเพื่อสังคมที่นำโมเดลธุรกิจต่อยอดงานการแก้ปัญหาผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งและขาดผู้ดูแล ของมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ ให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน โดยนำรายได้จากการให้บริการผู้สูงอายุที่มีกำลังจ่าย มาให้เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุยากไร้ โดยไม่ต้องพึ่งพาเฉพาะการบริจาคเงินจากภายนอกอย่างที่เคยผ่านมา

ทำไมถึงเกิดโครงการนี้?

3 ปัญหา 1 ทางออก

 • ผู้สูงอายุขาดคนดูแล
 • ผู้สูงอายุยากไร้
 • เด็กด้อยโอกาส

จังหวัดเชียงใหม่มีผู้สูงอายุมากถึง 274,331 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของประชากรทั้งจังหวัด มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) พบว่าผู้สูงอายุประมาณร้อยละ 20 อยู่ในกลุ่มที่ติดบ้านและติดเตียง จึงคาดว่ามีผู้สูงอายุมากกว่า 50,000 คนที่ต้องการการดูแล แต่บริการต่างๆของภาครัฐที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่สามารถให้บริการได้เพียงพอต่อความต้องการการดูแลที่มีอยู่และที่กำลังเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ส่วนภาคเอกชนก็มุ่งให้บริการผู้สูงอายุที่มีรายได้สูง ทำให้ค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะเข้าถึงบริการได้ ยิ่งไปกว่านั้น ลูกหลานที่ต้องทำงานหารายได้ มักถูกทิ้งให้อยู่ลำพังในช่วงเวลากลางวัน หรือ จ้างผู้ดูแลที่ไม่มีความเชี่ยวชาญมาดูแล ทำให้เกิดปัญหาตามมาอีกด้วย

ผู้สูงอายุในประเทศไทย จึงตกอยู่ในภาวะ “ขาดผู้ดูแล” อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุที่มีกำลังทรัพย์ ช่วยเหลือตัวเองได้ หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ประสบอยู่ในภาวะยากลำบากทั้งด้านการเงิน การดำรงชีวิต สภาพร่างกายและจิตใจ หรือบางคนมีความทุพพลภาพ

ในขณะเดียวกัน เด็กไทยจำนวนมากยังขาดโอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะเด็กไทยภูเขา 

Buddy HomeCare ทำอะไร?

 • อบรมและพัฒนาทักษะให้เด็กที่ขาดโอกาส เพื่อเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ
 • Caregiver ให้บริการดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน
 • นำกำไรจากการให้บริการผู้สูงอายุที่มีกำลังจ่าย มาดูแลผู้สูงอายุยากไร้


บั๊ดดี้โฮมแคร์ (Buddy HomeCare) เป็นกิจการเพื่อสังคม ที่อุดช่องว่าทางสังคมทั้ง 3 จุด ได้แก่

 1. อบรมและพัฒนาทักษะให้เด็กที่ขาดโอกาส เพื่อเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ
  ให้ทุนการศึกษาและพัฒนาเด็กด้อยโอกาสให้มีความสามารถเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) ที่มีความเชี่ยวชาญ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 2. Caregiver ให้บริการดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน
  ผู้สูงอายุที่มีกำลังจ่ายและต้องการการดูแล จะได้รับการดูแลอย่างรอบด้าน ทั้งด้านร่างกาย เช่น การเคลื่อนไหว อาหารและโภชนาการ ด้านอารมณ์และจิตใจ เช่น ความพึงพอใจในการดำเนินชีวิต ไม่มีความวิตกกังวล ปราศจากความเครียด รู้จักการยอมรับตนเอง เห็นคุณค่าของตนเอง รวมถึงการควบคุมอารมณ์ของตนเอง และด้านสังคม เช่น การมีส่วนร่วมและมีบทบาทในกลุ่มทางสังคมที่ตนอาศัยอยู่ ตลอดจนการได้รับการยอมรับทางสังคมและบุคคลทั่วไป และส่งเสริมให้ครอบครัวได้มีส่วนร่วมในการดูแลและทำกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุอีกด้วย

 3. นำกำไรจากการให้บริการผู้สูงอายุที่มีกำลังจ่าย มาดูแลผู้สูงอายุยากไร้
  โครงการนำผลกำไรที่ได้จากการให้บริการผู้สูงอายุ ไปดูแลผู้สูงอายุที่ยากไร้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ได้รับการดูแลเรื่องกิจวัตรประจำวัน อาหาร การกิน และที่อยู่อาศัย ทุกคนจะได้รับการตรวจสุขภาพ เพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการ เฝ้าระวังภาวการณ์เกิดโรคเรื้อรังต่างๆ

การสนับสนุนที่ต้องการ

ผู้สูงอายุอายุยากไร้ 164 คน
คนละ 7,920 บาท/ปี

รวม 1,298,880 บาท

ในปี 2560 นี้ กลไกการสร้างรายได้ของ บั๊ดดี้โฮมแคร์ ยังไม่สามารถรองรับค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุยากไร้ ได้ครบทั้ง 200 คน ยังจำเป็นต้องขอการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 164 คน

ประโยชน์ที่ได้ต่อสังคม

ผลลัพธ์จากโครงการที่ผ่านมา

 • เยาวชนที่ขาดโอกาส - 20 คน ได้รับการอบรมหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ
 • ผู้ดูแลผู้สูงอายุ - 15 คน มีงานทำ รายได้เพิ่มขึ้น 3 เท่า
 • ผู้รับบริการ - ได้รับการดูแลที่มีคุณภาพ จำนวนปีละ 110 คน รวมชั่วโมงการดูแล 23,000 บาท
 • ญาติ/ผู้ดูแลผู้สูงอายุ - ได้รับการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น สำหรับบุคคลทั่วไป ปีละ 120 คน
 • ผู้สูงอายุยากไร - ได้รับการดูแล ปีละ 200 คน รวมชั่วโมงการดูแล 9,600 ชั่วโมง

ผู้สูงอายุยากไร้ 200 คน คัดเลือกอย่างไร?

การคัดเลือกผู้สูงอายุยากไร้นั้น คัดเลือกโดยใช้กระบวนชุมชน โดยทีมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านและผู้นำชุมชน เป็นผู้คัดเลือก โดยมีเกณฑ์ประเมิน เช่น สภาพบ้านเป็นอย่างไร, รายได้คร้วเรือน, จำนวนสมาชิกในครัวเรือน ฯลฯ

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • ในปีที่ 2560 นี้ กิจการเพื่อสังคม บั๊ดดี้โฮมแคร์ (Buddy HomeCare) มีเป้าหมายในการดูแลผู้สูงอายุยากไร้ จำนวน 200 คน กระจายตัวอยู่ใน 35 ชุมชน กระจายตัวอยู่ใน 4 แขวง ของเขตเทศบาลนคร จังหวัดเชียงใหม่
   
 • ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) จะลงพื้นที่เข้าไปในชุมชนเพื่อให้บริการดูแลผู้สูงอายุยากไร้ เดือนละ 2 ครั้งต่อคน

 • ผู้สูงอายุยากไร้จะได้รับการตรวจสุขภาพให้ผู้สูงอายุยากไร้ เช่น ชั่งน้ำหนัก,วัดความดัน,ส่วนสูง,ชีพจร และคำนวณค่า BMI, ตรวจระดับไขมันในเลือด ประเมินภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรค ดูแลเรื่องสุขอนามัย ทำความสะอาด อาหาร โภชนาการ กายภาพบำบัด และปรับปรุงที่อยู่อาศัย

 • บั๊ดดี้โฮมแคร์ (Buddy HomeCare) จะถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ ให้กับอาสาสมัครในชุมชน เพื่อสามารถดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีอาสาสมัครชุมชน 111 คน ช่วยดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องจำนวนกว่า 200 คน

เจ้าของโครงการ

 1. คุณนราธิป เทพมงคล
 2. คุณเจนวิทย์ วิโสจสงคราม

เครือข่ายที่เข้าร่วม

ภาคีหลัก

 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มูลนิธิพัฒนานานาเผ่าไร้พรมแดน
 • HelpAge International East Asia Pacific Regional Office
 • ชมรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน เขตเมืองเชียงใหม่ (ช.อ.บ.)
 • ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
 • คณะเทคนิคการแพทย์

ภาคีเครือข่าย

 • สำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่
 • สมาคมเพื่อการศึกษาการดูแลในเชียงใหม่ (SCC)
 • พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่
 • คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่
 • มูลนิธิบ้านเด็กเชียงใหม่
 • สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่
 • โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่
 • โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
 • สถานศึกษาต่างๆ ในเชียงใหม่ เช่น โรงเรียนมัธยมจอมทองเชียงใหม่, โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
และโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นต้น
 • ศูนย์พัฒนาจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่

ติดต่อโครงการ

มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ
388 (6) ซ.17 ถ.นิมมานเหมินท์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-215 671 หมายเลขโทรสาร 053 - 224 616
E-mail address : info@fopdev.or.th
Website : http://fopdev.or.th
ติดตามความเคลื่อนไหวโครงการได้ที่ Facebook บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน Buddy homecare

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

บั๊ดดี้โฮมแคร์ (Buddy HomeCare) มีเป้าหมายในการดูแลผู้สูงอายุยากไร้ จำนวน 200 คน แต่ในปี 2560 นี้ กลไกการสร้างรายได้ของ บั๊ดดี้โฮมแคร์ ยังไม่สามารถรองรับค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุยากไร้ ได้ครบทั้ง 200 คน ยังจำเป็นต้องขอการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 164 คน เพื่อให้ผู้สูงอายุยากไร้ได้รับการดูแลอย่างเอาใจใส่และต่อเนื่องทั้งปี 

เป้าหมายในการระดมทุน

รายการ จำนวนผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายต่อคน
ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุยากไร้ เช่น ตรวจสุขภาพ, ดูแลเรื่องสุขอนามัยทำความสะอาด, อาหาร, กายภาพบำบัด, ปรับปรุงที่อยู่อาศัย 164 คน 7,920 บาท

รวม 1,298,880 บาท


ปัจจุบันบั๊ดดี้โฮมแคร์ (Buddy HomeCare) มีอาสาสมัครชุมชน 111 คน ช่วยดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องจำนวนกว่า 200 คน 

บริจาคให้
เพื่อนยามยาก วันพบรัก(ษา)ระหว่างผู้ช่วยเหลือคนไข้และผู้สูงอายุในชุมชน

จำนวนเงิน
ประเภทการบริจาค

การบริจาคให้โครงการทุกๆ เดือนจะช่วยสนับสนุนการทำงานที่ต่อเนื่อง

ช่องทางการชำระเงิน
ข้อมูลบัตรเครดิต
/
เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สามารถขอใบเสร็จเพื่อหักลดหย่อนภาษีได้เมื่อมียอดบริจาคขั้นต่ำ 250 บาท

ไม่ต้องระบุหากใช้ที่อยู่เดียวกันกับ ที่อยู่บนใบเสร็จ

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน