โครงการสุขภาพ

ธนาคารเครื่องปั้มนมยืมคืน

ช่วยเหลือแม่ที่ยากไร้ให้สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ เพื่อให้ทารกที่เกิดใหม่ได้รับอาหารที่ดีที่สุด

ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ จังหวัดตาก

ยอดบริจาคขณะนี้

82,300 บาท

เป้าหมาย

80,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 103%
จำนวนผู้บริจาค 90

สำเร็จแล้ว

ที่มา/ความสำคัญโครงการ

น้ำนมของแม่  คือการเลี้ยงลูกที่ดีที่สุดและประหยัดที่สุด

ต่างประเทศ รวมถึงประเทศไทย ส่งเสริมให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน ทว่าหลายครอบครัวไม่สามารถทำได้ เพราะติดขัดทั้งเรื่องการกลับไปทำงานหลังคลอด ไม่มีอุปกรณ์ปั้มนมระหว่างการทำงานทำให้สุดท้ายแม่หลายคนน้ำนมเหือดแห้งไป บ่อยครั้งที่เด็กทารกต้องทานนมผงหรือเลวร้ายที่สุดคือ นมข้นหวานผสมน้ำด้วยเหตุผลที่ว่า ครอบครัวยากจน แร้นแค้น เพียงแค่ปัจจัยที่ 4 ที่คนควรมี ยังมีไม่ครบ!!!

โดยเฉพาะหลายพื้นที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ประสบปัญหานี้เช่นกัน อย่างโรงพยาบาลอุ้มผาง ที่ดูแลประชากรในพื้นที่กว่า 67,000คน มีประชากรมากกว่าครึ่งเป็นบุคคลไร้สัญชาติที่โรงพยาบาลพยายามช่วยเหลือด้านการรักษาโรคแต่ไม่มีงบประมาณใด ๆ ที่สนับสนุนได้ รวมถึงคลีนิคนมแม่สถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชินีที่มีแม่จำนวนมากเข้ามาปรึกษาถึงวิธีการให้นมแม่ที่ถูกต้อง รวมถึงพยายามส่งเสริมให้แม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

อย่างไรก็ดี เด็กทุกคนควรกินนมแม่ เพราะนมแม่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ และลดการเจ็บไข้ได้ป่วย

จึงจัดทำโครงการ “เครื่องปั้มนมยืมคืน”ให้กับแม่ที่มาคลอดบุตร และให้แม่ทุกคนที่มีมาคลอดบุตรได้ใช้เครื่องดังกล่าวกระตุ้นน้ำนมให้ไหลออกมาให้ลูกได้กิน แต่เครื่องปั้มนมที่มีอยู่นั่นไม่เพียงพอเพราะมีเพียงแค่ 6 เครื่องเท่านั้น

เราจึงอยากชวนทุกท่านมาระดมเงินซื้อเครื่องปั้มนมให้กับโรงพยาบาลเพื่อทำโครงการนี้ และจะบริจาคเครื่องปั้มนมมือสองที่ยังใช้งานได้เพื่อเข้าโครงการดังกล่าว โดยโรงพยาบาลมีความต้องการประมาณ 10 เครื่องเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานในเบื้องต้น

สำหรับเครื่องปั้มนมมือสองที่ใช้การได้จะเป็นแบบไฟฟ้าหรือปั้มมือ หรือถุงเก็บน้ำนม สามารถบริจาคได้ที่
ห้อง ปลุกพลังเปลี่ยนไทย ห้อง 409 ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 10330  ส่งได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 ตุลาคมนี้

ประโยชน์ของโครงการ

  1. ส่งเสริมให้เด็กทารกได้กินนมแม่ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
  2. ให้ความรู้กับผู้ปกครองถึงประโยชน์และคุณค่าของนมแม่
  3. สนับสนุนให้โรงพยาบาลมีโครงการ “เครื่องปั้มนมยืมคืน” เพื่อความยั่งยืนในการทำงาน

กิจกรรมที่จะดำเนินโครงการ

  1. จัดซื้อเครื่องปั้มนมจำนวน 5-10 เครื่องเพื่อใช้ในโครงการ
  2. รับบริจาคเครื่องปั้มนมมือสองที่ยังใช้งานได้เข้าสู่โครงการ
  3. จัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหลที่ใช้การไม่ได้

สมาชิกภายในทีม

โรงพยาบาลอุ้มผาง

ภาคี

help the helper

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงินบริจาค

รายการ ราคารวม (บาท)
1.เครื่องปั้มนม 10 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท 95,000
2.อะไหล่เพิ่มเติมและค่าซ่อมบำรุงสำหรับเครื่องมือ1 และมือสอง 20,000
รวมทั้งหมด 120,000