โครงการการศึกษา

หนูขอแค่สมุด

จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กชาวปกากะญอ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวง จ.ตาก

ระยะเวลาโครงการ 1 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวง

ยอดบริจาคขณะนี้

19,420 บาท

เป้าหมาย

16,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 121%
จำนวนผู้บริจาค 10

สำเร็จแล้ว

เพราะโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวง หมู่2 ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตากขาดแคลนสมุด และอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กๆ เราจะเป็นสะพานบุญร่วมระดมทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียน เช่น สมุด ดินสอ ยางลบ ที่มีประโยชน์ให้กับเด็กน้อยชาวเขาที่อยากอ่านออกเขียนได้ ได้ใช้ในการศึกษาเล่าเรียน

เรา 3  คน น.ส.ทิพวรรณ. บุญเยี่ยม  นายธิระศักดิ์ แท่นประมูล และ นายณัฐิพงษ์ เตชะนอก เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อเป็นจิตอาสาที่พาสมุดและอุปกรณ์การเรียนไปส่งให้โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวง เพื่อให้เด็กในโรงเรียนมีเด็กนักเรียนทั้งหมด 2300 คน เป็นเด็กชาวปกากะญอทั้งสิ้น เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6ทางโรงเรียนจึงมีความต้องการอุปกรณ์การเรียนจำนวนมาก เรามาร่วมด้วยช่วยกันเป็นสะพานบุญให้แก่เด็กๆที่อยู่ห่างไกลนี้กันเถอะ

หากใครสนใจต้องการส่งอุปกรณ์การเรียนอื่นไป สามารถส่งไปที่ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวง หมู่2 ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 

 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1.  นำเงินที่ระดมทุนได้ ไปซื้ออุปกรณ์การเรียน คือ สมุด ดินสอ ยางลบ
  2.  เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวง จ.ตาก
  3.  บริจาคอุปกรณ์การเรียนดังกล่าวให้กับน้องๆ
  4.  มีกิจกรรมสันนทนาการให้น้องๆ ได้ร่วมสนุกกัน

สามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ที่ Facebook: Nam thippawan Boonyiam

 ประโยชน์ของโครงการ

  1. เด็กๆ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลมีโอกาสได้รับอุปกรณ์ทางการศึกษาไม่ต่างจากเด็กในพื้นที่อื่น
  2. ทำให้เด็กๆ เห็นว่าแม้ตัวเองจะอยู่ห่างไกล แต่ก็สามารถได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกับเด็กทุกคน
  3. เด็กๆ เห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้น
  4. เป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาของประเทศไทยให้มีความเท่าเทียมกัน

สมาชิกภายในทีม

น.ส.ทิพวรรณ. บุญเยี่ยม 
นักศึกษาปี 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   เบอร์โทรติดต่อ 0614672112 

นายธิระศักดิ์ แท่นประมูล
นักศึกษาปี 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   เบอร์โทรติดต่อ 0909183810 

นายณัฐิพงษ์ เตชะนอก 
นักศึกษาปี 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   เบอร์โทรติดต่อ 0924795505 

ภาคี

คุณภูรินทร์ ชนิลกุล

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวง หมู่2 ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนราคา (บาท)
1. สมุด150 แพ็ค8,500
2. ดินสอ40 แพ็ค 5,500
3. ยางลบ 20 กล่อง2,000
ค่าดำเนินการเทใจหัก 10 % 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
16,000