สอนว่ายน้ำคนตาบอด

ฝึกคนตาบอดหรือเด็กตาบอดให้มีทักษะในการว่ายน้ำเบื้องต้นและเอาตัวรอดจากการจมน้ำ ตลอดจนการขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

ระยะเวลาโครงการ 4 เดือน

ยอดบริจาคขณะนี้

40,240 บาท

เป้าหมาย

33,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 122%
จำนวนผู้บริจาค 33

สำเร็จแล้ว

ทำไมจึงต้องสอนว่ายน้ำแก่ผู้บกพร่องทางการมองเห็น ?

เพราะ ปัจจุบันอุบัติเหตุจากการจมน้ำยังเป็นสาเหตุอันดับ 1 ของการเสียชีวิตของคนไทย

เพราะ 10 ปีที่ผ่านมา มีเด็กจมน้ำเสียชีวิตเฉลี่ยสูงถึง 1,325 คน/ปี หรือเกือบวันละ 4 คน

แม้วันนี้การดำเนินงานรณรงค์ป้องกันเด็กจมจมน้ำของ สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการจะมีนโยบายให้เด็กไทยต้องว่ายน้ำเป็นทุกคน กิจกรรมว่ายน้ำเป็น แต่เราก็พบเด็กว่ายน้ำไม่เป็นอีกจำนวนมาก

โดยเฉพาะกลุ่มเด็กตาบอด เป็นกลุ่มคนที่ขาดโอกาสในการเรียนและการฝึกว่ายน้ำ ส่งผลให้คนตาบอดส่วนใหญ่ว่ายน้ำไม่เป็น เราจึงอยากสร้างโอกาสให้คนตาบอดได้เรียนและฝึกว่ายน้ำ กลุ่มชมรมกีฬาคนตาบอด ขอนแก่น

นายคันธง ดำรงศาสตร์ ผู้ฝึกสอนกีฬาสำหรับคนตาบอด  จึงวางแผนและจัดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตสำหรับคนตาบอด ในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง ขึ้นเพื่อให้คนตาบอด ว่ายน้ำเป็นและช่วยเหลือตนเองได้เมื่อประสบอุบัติเหตุและประสบอุบัติภัยทางน้ำ พร้อมวิธีการขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และอุบัติภัยทางน้ำ ตลอดจนพัฒนาไปสู่กีฬาทางน้ำสำหรับคนตาบอดในอนาคต


ที่ผ่านมาเราได้ทำโครงการว่ายน้ำเพื่อเอาตัวรอดจากการจมน้ำ จัดขึ้น ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 มีนักเรียนคนตาบอดเข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน โดยใช้เวลาช่วงกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาเรียนรู้ ในช่วง เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ โดยแบ่งเป็นช่วงชั้นคือ ป1 – ป2 วันจันทร์/ ป.3 วันอังคาร / ป.4 วันพุธ /ป.5 วันพฤหัสบดี/ ป.6 วันศุกร์ และมีนักเรียนที่ผ่านการทดสอบก่อนปิดโครงการ จำนวน 15 คน ทั้งระดับชั้นประถมต้น และระดับชั้นประถมปลาย ซึ่งจะส่งผลให้อัตราเสี่ยงต่อการจมน้ำของเด็กตาบอดให้ลดน้อยลง นอกจากการฝึกทักษะการว่ายน้ำเบื้องต้นแล้ว ยังมีการฝึกการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุอุบัติภัยทางน้ำ  


วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้คนตาบอดมีทักษะว่ายน้ำเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง

2. เพื่อให้คนตาบอดช่วยเหลือตนเองได้เมื่อประสบอุบัติเหตุและอุบัติภัยทางน้ำ

3. เพื่อให้คนตาบอดรู้จักวิธีการขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นได้เมื่อประสบอุบัติเหตุและอุบัติภัยทางน้ำ

4. เพื่อพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำให้มีความรู้ในการสอนว่ายน้ำสำหรับคนตาบอด

5. เพื่อลดอัตราความเสี่ยงต่อการจมน้ำของคนตาบอดในประเทศไทย

6. เพื่อพัฒนาสู่การเรียนรู้กีฬาทางน้ำสำหรับคนตาบอด


กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ

1. คนตาบอดทั่วไป หรือเด็กนักเรียนคนตาบอด อายุ 6 ปีขึ้นไป ชายและหญิง จำนวน 20 คน

2. ผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ จำนวน 5 คน

3. อาสาสมัครหรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอน จำนวน 5 คน

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

- วันที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2561 ประชาสัมพันธ์โครงการ ผ่าน Facebook: ชมรมกีฬาคนตาบอด ขอนแก่น และ Facebook: คันธง ดำรงศาสตร์ ผู้ฝึกสอนกีฬาเพื่อคนตาบอด

- วันที่ 1 เดือนสิงหาคม 2561 รับสมัครคนตาบอดเข้าร่วมโครงการ

- วันที่ 10 เดือนสิงหาคม 2561 ติดต่อประสานงาน สระว่ายน้ำจังหวัดขอนแก่น เพื่อเข้าใช้ดำเนินโครงการ

- วันที่ 15 เดือนสิงหาคม 2561 จัดหาชุดว่ายน้ำ/แว่นตา/หมวก/กระดานฝึกรอยตัว ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ

- วันที่ 20 เดือนสิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน 2561 ดำเนินโครงการฝึกสอนว่ายน้ำเพื่อชีวิต สำหรับคนตาบอด ณ สระว่ายน้ำจังหวัดขอนแก่น

- วันที่ 1 เดือนตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2561 เริมประเมินผล และปรับปรุงข้อบกพร่อง

- วันที่ 16 เดือนตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ประเมินผลในสถานที่จริง และสรุปผลโครงการ หมายเหตุ ต้องมีการอัพเดทความคืบหน้าของการดำเนินการโครงการ ภายใน 1 เดือนหลังจากระดมทุนสำเร็จ

ประโยชน์ของโครงการ

1. คนตาบอด จำนวน 20 คน ว่ายน้ำเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง

2. คนตาบอด จำนวน 20 คน ช่วยเหลือตนเองได้เมื่อประสบอุบัติเหตุและอุบัติภัยทางน้ำ

3. คนตาบอด จำนวน 20 คน รู้จักวิธีการขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นได้เมื่อประสบอุบัติเหตุและอุบัติภัยทางน้ำ

4. ผู้ฝึกสอนและอาสาสมัคร ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ จำนวน 10 คน มีความรู้ในการสอน ว่ายน้ำสำหรับคนตาบอด

5. คนตาบอด จำนวน 20 คน ได้เรียนรู้กีฬาทางน้ำสำหรับคนตาบอด

สมาชิกภายในทีม

1.นายคันธง ดำรงศาสตร์ ผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ ทีมชมรมกีฬาคนตาบอด ขอนแก่น

2.นายศุภศักดิ์ บุญถูก ผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ ทีมชมรมกีฬาคนตาบอด ขอนแก่น

3. นางสาวเบญจมาศ ใจตรง ผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ ทีมชมรมกีฬาคนตาบอด ขอนแก่น

4. นายวายุ ปราบบำรุง ผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ ทีมชมรมกีฬาคนตาบอด ขอนแก่น และเป็นนักกีฬาว่ายน้ำคนตาบอด

5. นางสาวศศิพิมพ์ ศรีพัฒนกุล ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำคนตาบอด ทีมชมรมกีฬาคนตาบอด ขอนแก่น

ภาคี


ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวน บาท
1.จัดซื้อชุดว่ายน้ำ หมวก 25 17,500
2.จัดซื้อแผ่นโฟมฝึกรอยตัว253,000
3.ค่าเดินทางของผู้เข้าร่วมโครงการ2512,500
รวม
33,000

แว่นตาได้รับการบริจาค