โครงการการศึกษา

ขอครูอีกคนไปสอนที่โรงเรียนบ้านวังหิน

มอบโอกาสให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านวังหินได้รับการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กกลุ่มอื่นๆ

ระยะเวลาโครงการ 1 ปี พื้นที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ้านวังหิน ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

ยอดบริจาคขณะนี้

15,748 บาท

เป้าหมาย

100,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 16%
จำนวนผู้บริจาค 21

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

เพื่อน้องสัญจรทำกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านวังหิน จ.ชัยภูมิ

8 ธันวาคม 2017

โครงการเพื่อน้องสัญจร ปี 8 โดยการนำของประธานโครงการ นายชุมพล ลุนอุบล และผู้ประสานงานโครงการ นายนิรุตติ์ มีอ่องและสมาชิกกลุ่มเพื่อน้องสัญจรทุกคน ได้ดำเนินการจัดโครงการเพื่อน้องสัญจร ปี 8 ขึ้นเมื่อวันที่ 2-4 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านวังหิน ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้

1.มอบเงินทุนให้ทางโรงเรียนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างครูมาช่วยสอน จำนวน 133,379 บาท  (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน)    

2.มอบสิ่งของ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เวชภัณฑ์ อาหารแห้ง เสื้อผ้า และอื่นๆ

3.จัดกิจกรรมนันทนาการและการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านวังหิน4.ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนให้มีความสวยงาม


สัมภาษณ์จากผู้ที่ได้รับโอกาส

“ขอขอบคุณทีมเพื่อน้องสัญจรทุกท่าน ที่มองเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาและเลือกโรงเรียนบ้านวังหินเป็นโรงเรียนเป้าหมายในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์เทใจ และผู้ร่วมบริจาคทุกท่าน เราจะใช้จ่ายเงินเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาอย่างสูงสุด”
ครูรณชัย แก้วหย่อง
รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหิน 

“ขอบคุณและดีใจมากที่ทีมงานเพื่อน้องสัญจรให้การสนับสนุนโรงเรียนบ้านวังหิน”
ครูฐิตาพร ขันศิลา
ครูโรงเรียนบ้านวังหิน
 

“ดีใจมากครับ สนุกสนานด้วยที่พี่ๆ พาเล่นเกม และมีของมามอบให้นักเรียนมากมาย”
เด็กชายดนัย สิมลี
นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านวังหิน


อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

โครงการเพื่อน้องสัญจรเปิดโครงการเพื่อส่งครูไปช่วยสอนที่โรงเรียนบ้านวังหิน ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ระยะเวลา 1 ปี

ปัญหาขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็กเป็นปัญหาที่สะสมเรื้อรัง ที่ต้องวอนให้รัฐแก้ไขปัญหานี้ให้หมดไป

อย่างไรก็ตามระหว่างการรอการแก้ไขในวาระแห่งชาติ ในฐานะคนธรรมดาทั่วไปกลุ่มหนึ่งเราอยากร่วมแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านี้ก่อนด้วยการส่งครูไปสอนโรงเรียนบ้านวังหิน ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ เพราะโรงเรียนแห่งนี้มีครูไม่ครบชั้นเรียน

ข้อมูลโรงเรียน

เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก สอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6


นักเรียน ทั้งหมด 41 คน

 • อนุบาล 1-2 : 7 คน
 • ป. 1 : 2 คน
 • ป. 2 : 4 คน
 • ป. 3 : 3 คน
 • ป. 4 : 8 คน
 • ป. 5 : 9 คน
 • ป. 6 : 8 คน

บุคลากร ทั้งหมด 5 คน

 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
 2. ข้าราชการครู
 3. พนักงานราชการ
 4. ครูอัตราจ้าง
 5. นักการภารโรง

จากการลงพื้นที่สำรวจและได้พูดคุยและสอบถาม ความต้องการของโรงเรียนมีดังนี้

 1. งบประมาณในการจ้างครูสอน
 2. หนังสือห้องสมุดของใหม่หรือเก่าก็ได้ที่เหมาะกับนักเรียนในการค้นคว้าข้อมูลต่างๆ
 3. สื่อการเรียนการสอนระดับอนุบาล  ป.6
 4. เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1 ชุด
 5. ปริ้นเตอร์เลเซอร์ 1 ตัว
 6. อื่นๆ เช่น ทุนการศึกษา ขนม ของเล่น เป็นต้น


แนะนำโครงการเพื่อน้องสัญจร

โครงการเพื่อน้องสัญจรจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 8 โดยหมุนเวียนไปตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย ปีละ 1 - 2 โรงเรียน ตามความต้องการและจำเป็นของโรงเรียนแต่ละแห่ง และในปี พ.ศ. 2560 ทางสมาชิกกลุ่มได้ลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนเป้าหมายในการจัดโครงการเพื่อน้องสัญจร ปี 8 และมีมติร่วมกันในการเลือกโรงเรียนในจังหวัดชัยภูมิ คือโรงเรียนบ้านวังหิน

โครงการเพื่อน้องสัญจร เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อร่วมพัฒนาการศึกษาเรียนรู้ของเด็กนักเรียนในเขตชนบทที่ขาดแคลนงบประมาณ ทรัพยากรที่จำเป็นในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยเป้าหมายการจัดกิจกรรมจะมุ่งเน้นที่จะสนับสนุนโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีเด็กนักเรียนจำนวนน้อย ส่งผลให้ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากทางราชการน้อยตามไปด้วย ดังนั้นโครงการเพื่อน้องสัญจรจึงเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาการศึกษาของเด็กไทย

เป้าหมายในการจัดทำโครงการเพื่อระดมเงินทุน เพื่อเป็นงบประมาณในการจัดจ้างครูมาช่วยสอนในระดับชั้นที่ทางโรงเรียนเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งทางผู้จัดโครงการจะได้นำเงินทุนไปส่งมอบให้โรงเรียนในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา
ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานในการเลือกพื้นที่จังหวัดเพื่อจัดกิจกรรมโครงการเพื่อน้องสัญจร
 2. เมื่อได้พื้นที่เป้าหมายแล้วทางคณะกรรมการดำเนินงาน ลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นเร่งด่วนในการรับความช่วยเหลือ
 3. เลือกโรงเรียนเป้าหมายในการดำเนินงาน
 4. ประสานงานกับทางโรงเรียน เพื่อทราบความขาดแคลนและความต้องการ
 5. ประชาสัมพันธ์โครงการและระดมความช่วยเหลือสนับสนุนในด้านต่างๆ
 6. นำความช่วยเหลือส่งมอบให้กับทางโรงเรียนเป้าหมาย
 7. สรุป และประเมินผลโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการในปีต่อไป

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่ https://www.facebook.com/Purenongsanjon/

ประโยชน์ของโครงการ

 1. โรงเรียนมีงบประมาณในการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่
 2. นักเรียนมีโอกาสในการเรียนรู้มากขึ้น

สมาชิกภายในทีมเพื่อน้องสัญจร

 1. นายชุมพล ลุนอุบล (ประธานโครงการ)  Facebook:Cumpon lun ubon
 2. นายไชยภพ ธนราฎษร์ (รองประธาน)  Facebook: Chaiphop thanarat
 3. นายธรรมนูญ ดีแป้น Facebook: Thummanoon Deepan  
 4. นายนิรุตติ์ มีอ่อง Facebook: Nirut Mee-ong
 5. ว่าที่ ร.ต.ธเนศ บุญนาค Facebook: Thanet Boonnak
 6. นายอาณัฐ จำปาทอง Facebook: Arnut
 7. นายจักกฤษ กาบุตร Facebook: Jugkrit Kaboot

ภาคี

หน่วยงานแต่ละแห่งที่สมาชิกสังกัด

ความประทับใจถึงผู้บริจาคโครงการขอครูอีกคนไปสอนที่โรงเรียนบ้านวังหิน

30 พฤศจิกายน 2017

โครงการขอครูอีกคนไปสอนที่โรงเรียนบ้านวังหิน

รับผิดชอบโครงการโดย โครงการเพื่อน้องสัญจร ปี 8 โดยมีนายชุมพล ลุนอุบล เป็นประธานโครงการ และ นายนิรุตติ์ มีอ่อง เป็นผู้ประสานงาน และสมาชิกกลุ่มเพื่อน้องสัญจรทุกคน

ด้วยความตั้งใจที่จัดทำกิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษาให้กับเยาวชนชาติไทย โดยเฉพาะในกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กและขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนาด้านการศึกษา ในครั้งที่ 8 นี้ทางกลุ่มได้ดำเนินการจัดกิจกรรมกับโรงเรียนบ้านวังหิน ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ขาดแคลนครู มีครูสอนไม่ครบตามจำนวนชั้น จึงได้ระดมทุนเพื่อให้โรงเรียนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างครูมาช่วยสอน และส่วนหนึ่งก็จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การเรียนที่มีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งทางกลุ่มจะได้นำไปส่งมอบให้กับทางโรงเรียนบ้านวังหิน ในวันที่ 2 ธันวาคม 2560

ความประทับใจต่อผู้บริจาค

ทีมงานเพื่อน้องสัญจร ขอขอบคุณเจ้าของพื้นที่ taejai.com ที่เป็นสื่อกลางให้โครงการเพื่อน้องสัญจร ปี 8 กับ ผู้มีจิตศรัทธาที่มีแนวทางเดียวกัน ในการที่จะสนับสนุนการพัฒนาระบบการศึกษาไทยให้มีความเสมอภาคและเท่าเทียมได้มาเจอกัน

ทางทีมงานเพื่อน้องสัญจร ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่ร่วมบริจาคเงินทุนในครั้งนี้ และมอบความไว้วางใจให้ทีมงานเพื่อน้องสัญจรเป็นตัวแทนในการส่งมอบความช่วยเหลือจากท่านผู้มีจิตเมตตาทั้งหลาย ไปสู่น้องๆ นักเรียนที่ด้อยโอกาสและรอคอยความเมตตาและความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เขาเหล่านั้นได้รับโอกาสที่ดีขึ้น

ขอบคุณครับ
คุณนิรุตติ์ มีอ่อง
ตัวแทนโครงการเพื่อน้องสัญจร ปี 8

เพื่อน้องสัญจรทำกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านวังหิน จ.ชัยภูมิ

8 ธันวาคม 2017

โครงการเพื่อน้องสัญจร ปี 8 โดยการนำของประธานโครงการ นายชุมพล ลุนอุบล และผู้ประสานงานโครงการ นายนิรุตติ์ มีอ่องและสมาชิกกลุ่มเพื่อน้องสัญจรทุกคน ได้ดำเนินการจัดโครงการเพื่อน้องสัญจร ปี 8 ขึ้นเมื่อวันที่ 2-4 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านวังหิน ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้

1.มอบเงินทุนให้ทางโรงเรียนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างครูมาช่วยสอน จำนวน 133,379 บาท  (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน)    

2.มอบสิ่งของ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เวชภัณฑ์ อาหารแห้ง เสื้อผ้า และอื่นๆ

3.จัดกิจกรรมนันทนาการและการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านวังหิน4.ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนให้มีความสวยงาม


สัมภาษณ์จากผู้ที่ได้รับโอกาส

“ขอขอบคุณทีมเพื่อน้องสัญจรทุกท่าน ที่มองเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาและเลือกโรงเรียนบ้านวังหินเป็นโรงเรียนเป้าหมายในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์เทใจ และผู้ร่วมบริจาคทุกท่าน เราจะใช้จ่ายเงินเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาอย่างสูงสุด”
ครูรณชัย แก้วหย่อง
รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหิน 

“ขอบคุณและดีใจมากที่ทีมงานเพื่อน้องสัญจรให้การสนับสนุนโรงเรียนบ้านวังหิน”
ครูฐิตาพร ขันศิลา
ครูโรงเรียนบ้านวังหิน
 

“ดีใจมากครับ สนุกสนานด้วยที่พี่ๆ พาเล่นเกม และมีของมามอบให้นักเรียนมากมาย”
เด็กชายดนัย สิมลี
นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านวังหิน


แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนราคา (บาท)
1. งบประมาณจ้างครูช่วยสอน ใน 1 ปี 1 คน84,000
2. งบประมาณซื้อสื่อการเรียน-16,000
รวม
100,000