โครงการการศึกษา

ขอครูอีกคนไปสอนที่โรงเรียนบ้านวังหิน

มอบโอกาสให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านวังหินได้รับการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กกลุ่มอื่นๆ

ระยะเวลาโครงการ 1 ปี พื้นที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ้านวังหิน ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

ยอดบริจาคขณะนี้

12,928 Baht

เป้าหมาย

100,000 Baht
ดำเนินการไปแล้ว 13%
41 วัน จำนวนผู้บริจาค 13

โครงการเพื่อน้องสัญจรเปิดโครงการเพื่อส่งครูไปช่วยสอนที่โรงเรียนบ้านวังหิน ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ระยะเวลา 1 ปี

ปัญหาขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็กเป็นปัญหาที่สะสมเรื้อรัง ที่ต้องวอนให้รัฐแก้ไขปัญหานี้ให้หมดไป

อย่างไรก็ตามระหว่างการรอการแก้ไขในวาระแห่งชาติ ในฐานะคนธรรมดาทั่วไปกลุ่มหนึ่งเราอยากร่วมแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านี้ก่อนด้วยการส่งครูไปสอนโรงเรียนบ้านวังหิน ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ เพราะโรงเรียนแห่งนี้มีครูไม่ครบชั้นเรียน

ข้อมูลโรงเรียน

เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก สอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6


นักเรียน ทั้งหมด 41 คน

 • อนุบาล 1-2 : 7 คน
 • ป. 1 : 2 คน
 • ป. 2 : 4 คน
 • ป. 3 : 3 คน
 • ป. 4 : 8 คน
 • ป. 5 : 9 คน
 • ป. 6 : 8 คน

บุคลากร ทั้งหมด 5 คน

 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
 2. ข้าราชการครู
 3. พนักงานราชการ
 4. ครูอัตราจ้าง
 5. นักการภารโรง

จากการลงพื้นที่สำรวจและได้พูดคุยและสอบถาม ความต้องการของโรงเรียนมีดังนี้

 1. งบประมาณในการจ้างครูสอน
 2. หนังสือห้องสมุดของใหม่หรือเก่าก็ได้ที่เหมาะกับนักเรียนในการค้นคว้าข้อมูลต่างๆ
 3. สื่อการเรียนการสอนระดับอนุบาล  ป.6
 4. เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1 ชุด
 5. ปริ้นเตอร์เลเซอร์ 1 ตัว
 6. อื่นๆ เช่น ทุนการศึกษา ขนม ของเล่น เป็นต้น


แนะนำโครงการเพื่อน้องสัญจร

โครงการเพื่อน้องสัญจรจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 8 โดยหมุนเวียนไปตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย ปีละ 1 - 2 โรงเรียน ตามความต้องการและจำเป็นของโรงเรียนแต่ละแห่ง และในปี พ.ศ. 2560 ทางสมาชิกกลุ่มได้ลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนเป้าหมายในการจัดโครงการเพื่อน้องสัญจร ปี 8 และมีมติร่วมกันในการเลือกโรงเรียนในจังหวัดชัยภูมิ คือโรงเรียนบ้านวังหิน

โครงการเพื่อน้องสัญจร เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อร่วมพัฒนาการศึกษาเรียนรู้ของเด็กนักเรียนในเขตชนบทที่ขาดแคลนงบประมาณ ทรัพยากรที่จำเป็นในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยเป้าหมายการจัดกิจกรรมจะมุ่งเน้นที่จะสนับสนุนโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีเด็กนักเรียนจำนวนน้อย ส่งผลให้ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากทางราชการน้อยตามไปด้วย ดังนั้นโครงการเพื่อน้องสัญจรจึงเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาการศึกษาของเด็กไทย

เป้าหมายในการจัดทำโครงการเพื่อระดมเงินทุน เพื่อเป็นงบประมาณในการจัดจ้างครูมาช่วยสอนในระดับชั้นที่ทางโรงเรียนเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งทางผู้จัดโครงการจะได้นำเงินทุนไปส่งมอบให้โรงเรียนในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา
ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานในการเลือกพื้นที่จังหวัดเพื่อจัดกิจกรรมโครงการเพื่อน้องสัญจร
 2. เมื่อได้พื้นที่เป้าหมายแล้วทางคณะกรรมการดำเนินงาน ลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นเร่งด่วนในการรับความช่วยเหลือ
 3. เลือกโรงเรียนเป้าหมายในการดำเนินงาน
 4. ประสานงานกับทางโรงเรียน เพื่อทราบความขาดแคลนและความต้องการ
 5. ประชาสัมพันธ์โครงการและระดมความช่วยเหลือสนับสนุนในด้านต่างๆ
 6. นำความช่วยเหลือส่งมอบให้กับทางโรงเรียนเป้าหมาย
 7. สรุป และประเมินผลโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการในปีต่อไป

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่ https://www.facebook.com/Purenongsanjon/

ประโยชน์ของโครงการ

 1. โรงเรียนมีงบประมาณในการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่
 2. นักเรียนมีโอกาสในการเรียนรู้มากขึ้น

สมาชิกภายในทีมเพื่อน้องสัญจร

 1. นายชุมพล ลุนอุบล (ประธานโครงการ)  Facebook:Cumpon lun ubon
 2. นายไชยภพ ธนราฎษร์ (รองประธาน)  Facebook: Chaiphop thanarat
 3. นายธรรมนูญ ดีแป้น Facebook: Thummanoon Deepan  
 4. นายนิรุตติ์ มีอ่อง Facebook: Nirut Mee-ong
 5. ว่าที่ ร.ต.ธเนศ บุญนาค Facebook: Thanet Boonnak
 6. นายอาณัฐ จำปาทอง Facebook: Arnut
 7. นายจักกฤษ กาบุตร Facebook: Jugkrit Kaboot

ภาคี

หน่วยงานแต่ละแห่งที่สมาชิกสังกัด

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงินบริจาค


รายการจำนวนราคา (บาท)
1. งบประมาณจ้างครูช่วยสอน ใน 1 ปี 1 คน84,000
2. งบประมาณซื้อสื่อการเรียน-16,000
รวม
100,000


บริจาคให้
ขอครูอีกคนไปสอนที่โรงเรียนบ้านวังหิน

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน
ข้อมูลบัตรเครดิต
/
เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สามารถขอใบเสร็จเพื่อหักลดหย่อนภาษีได้เมื่อมียอดบริจาคขั้นต่ำ 250 บาท

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน