Art for Health 2018

สมทบทุจัดซื้อสีและอุปกรณ์ สำหรับทาสี และปรับทัศนียภาพให้กับพื้นที่บ้านเด็กพิการ "บ้านเฟื่องฟ้า" เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจ เสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินชีวิต สร้างสีสัน และรอยยิ้มให้กับน้องๆ

ระยะเวลาโครงการ 1เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ นนทบุรี

ยอดบริจาคขณะนี้

1,440 บาท

เป้าหมาย

5,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 29%
4 วัน จำนวนผู้บริจาค 5

Creative Citizen ขอชวนร่วมบริจาคสนับสนุนโครงการ Art for Health 2018 เพื่อจัดซื้อสีและอุปกรณ์ สำหรับทาสี และปรับทัศนียภาพให้กับพื้นที่บ้านเด็กพิการ "บ้านเฟื่องฟ้า" เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจ เสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินชีวิต สร้างสีสัน และรอยยิ้มให้กับน้องๆ ตั้งแต่แรกเกิดถึง 7 ปี ที่มีความผิดปกติ หรือบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญาและจิตใจทุกประเภท ทั้งเด็กกำพร้าและเด็กที่ผู้ปกครองนำมาฝากให้เลี้ยงดู จำนวน 397 คน   

นอกจากจะให้เด็กพิการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย เพื่อพัฒนาการที่ดีขึ้น ฝึกการช่วยเหลือตัวเองเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างอิสระแล้ว สิ่งหนึ่งที่ควร ให้ความสำคัญก็คือการเยียวยาทางด้านจิตใจ เพื่อให้เด็กพิการเหล่านี้ได้สัมผัสด้านสุนทรีย์ของชีวิต ซึ่งจากการศึกษาพบว่า "ศิลปะ" เป็นสิ่งที่ทำให้เด็กมีความสุข และมีสมาธิมากขึ้น การใช้ศิลปะบำบัดจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถเยียวยาอารมณ์ จิตใจของเด็กๆ ได้ เพื่อให้เด็กพิการได้รับการฟื้นฟู ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา

กำหนดวันที่กิจกรรมในวันที่ 3 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 17.00 น.

ประโยชน์ของศิลปะบำบัด ศิลปะบำบัด

มุ่งเน้นให้เกิดความสมดุลของชีวิต ช่วยบรรเทาปัญหา ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด ขจัดความขัดแย้งภายในส่วนลึกของจิตใจ ช่วยให้มีระดับอารมณ์คงที่ดีขึ้น ไม่ฉุนเฉียว หรือโศกเศร้ามากนัก สามารถจัดการกับอารมณ์ได้ดีขึ้นเมื่อมีสิ่งกระตุ้นต่างๆ เข้ามากระทบ และเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินชีวิตในด้านต่างๆ อย่างรอบด้าน ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ สังคม และสุนทรียศาสตร์ ไปพร้อมๆ กัน นอกจากนี้ยังเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านสติปัญญาควบคู่ไปกับการเยียวยาจิตใจ ด้วยเหตุนี้จึงเกิดโครงการ " Art for Health " ที่อยากเชิญชวนทุกท่านมาร่วมบริจาคสมทบทุนซื้อสีและอุปกรณ์ทาสีเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจ เสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินชีวิต สร้างสีสัน และรอยยิ้มให้กับน้องๆ


ประโยชน์ที่ได้รับ

  1. สร้างทัศนียภาพ และบรรยากาศที่น่าอยู่ให้กับบ้านเด็กพิการ
  2. เด็กๆได้รับการเยียวยาด้านจิตใจ ช่วยผ่อนคลายความเครียด เพื่อสุขภาพจิตที่ดี และเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินชีวิตในด้านต่างๆ
  3. ภาพศิลปะบางส่วนจะเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมฝึกพัฒนาการของเด็กๆ (สื่อการเรียนการสอน) ซึ่งจะมีส่วนช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคม
  4. ภาคประชาสังคมได้เรียนรู้ ตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นจิตอาสา และก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมร่วมกันจากทุกภาคส่วน

เจ้าของโครงการ


ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการบาท
อุปกรณ์สำหรับการวาดภาพ5,000


บริจาคให้
Art for Health 2018

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน
ข้อมูลบัตรเครดิต
/
เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สามารถขอใบเสร็จเพื่อหักลดหย่อนภาษีได้เมื่อมียอดบริจาคขั้นต่ำ 250 บาท

ไม่ต้องระบุหากใช้ที่อยู่เดียวกันกับ ที่อยู่บนใบเสร็จ

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน