project การศึกษา เด็กและเยาวชน

ทุนการศึกษาเพื่อเยาวชนไร้สัญชาติ

สนับสนุนทุนการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่เยาวชนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ซึ่งเป็นหัวใจหลักสำคัญที่จะสามารถเข้าถึงสิทธิในสัญชาติได้ เมื่อเขาเหล่านี้จบปริญญาตรี จำนวน 10 ทุน

ระยะเวลาโครงการ 1 ปี พื้นที่ดำเนินโครงการ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก เลขที่ 95 หมู่ 3 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180

ยอดบริจาคขณะนี้

141,367 บาท

เป้าหมาย

396,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 36%
86 วัน จำนวนผู้บริจาค 56

ปัจจุบันประเทศไทยมีคนไร้รัฐไร้สัญชาติมากกว่า 450,000 คน คนเหล่านี้ขาดโอกาสในการเข้าถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน อาทิ การเข้าถึงการรักษาพยาบาลและการศึกษาขั้นสูง รัฐบาลไทยพยายามแก้ไขปัญหาการไร้รัฐสัญชาติอย่างต่อเนื่องรวมถึงการเปิดโอกาสให้เด็กที่เกิดในประเทศไทยและจบปริญญาตรีสามารถขอสัญชาติไทยได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคนไร้สัญชาติกลุ่มนี้ มีฐานะที่ยากจน ส่วนมากต้องออกจากโรงเรียนเพราะไม่มีเงินทุนสนับสนุน จึงทำให้เขาเหล่านี้ขาดคุณสมบัติในการขอสัญชาติ

มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการศึกษา จึงได้ริเริ่มโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติจำนวน 10 ทุน เป็นที่แรกในประเทศไทย เพื่อมอบโอกาสให้เยาวชนเหล่านี้ได้มีโอกาสเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีเหมือนกับบุคคลทั่วไป เมื่อผู้รับทุนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้วสามารถนำวุฒิการศึกษานี้ไปพัฒนาสิทธิของตนเองตามกฎหมายและสามารถประกอบอาชีพได้อย่างอิสระรวมถึงยกระดับความเป็นอยู่ของครอบครัวในอนาคตได้ ซึ่งในคณะนี้มีเยาวชนทั้ง 10 คนได้เดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยและได้เริ่มเรียนชั้นปีที่ 1 เมื่อต้นเดือนสิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา

ขั้นตอนการทำโครงการ

  1. คัดเลือกเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติที่ยากจนโดยให้เยาวชนส่งเรียงความเรื่องราวชีวิตของตนเอง
  2. อำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารประกอบการเดินทางมายังมหาวิทยาลัยและเอกสารต่าง ๆ
  3. เปิดระดมทุนการศึกษาให้กับน้อง ๆ เพื่อทุกคนจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาชีวิตและคุณภาพการศึกษาของพวกเขา

ประโยชน์ของโครงการ

  1. เยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติที่ยากจนได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
  2. เยาวชนเหล่านี้สามารถนำใบปริญญาตรีไปประกอบการขอมีสัญชาติไทยและมีบัตรประจำตัวประชาชน
  3. ผู้บริจาคและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้โอกาสและชีวิตใหม่แก่เยาวชนเหล่านี้ และเพื่อที่พวกเขาจะนำความรู้ความสามารถไปช่วยเหลือและพัฒนาครอบครัวและชุมชนของตนเองต่อไป


ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

รายการจำนวนเงิน(บาท)
1. ค่าหอพัก 16,000 บาท ต่อปี จำนวน 10 คน160,000
2. ค่าอาหาร 20,000 บาท ต่อปี จำนวน 10 คน 200,000
3. ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)
36,000
รวม396,000


บริจาคให้
ทุนการศึกษาเพื่อเยาวชนไร้สัญชาติ

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน
แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน