โครงการการศึกษา

แต่งแต้ม ปรับปรุงรร.บ้านหนองชุมให้บังแดด ลม ฝน

ปรังปรุงอาคารอเนกประสงค์ให้บังแดด ลม ฝน หนาว แก่นักเรียนระดับอนุบาล - มัธยมต้น

พื้นที่ดำเนินโครงการ ยโสธร

ยอดบริจาคขณะนี้

21,500 บาท

เป้าหมาย

20,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 108%
จำนวนผู้บริจาค 3

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ รร.บ้านหนองชุม

21 สิงหาคม 2018

จากการระดมทุนโครงการแต่งแต้ม ปรับปรุง รร.บ้านหนองชุมให้บังแดด ลม ฝน เพื่อนำเงินมาช่วยค่าใช้จ่ายในการซื้อสีมาทาตัวอาคาร ตั้งยอดการบริจาคไว้ 20,000 บาทนั้น สามารถระดมทุนจากผู้บริจาคใจดีได้ทั้งสิ้น 21,500 บาท ซึ่งได้รับการตอบรับดีมากและเกินเป้าที่ตั้งไว้ และหลังจากที่ระดมทุนเสร็จก็ได้นำเงินที่ได้ทั้งหมดมอบให้ทางโรงเรียนบ้านหนองชุม จังหวัดยโสธร นำไปใช้ด้านการจัดซื้อสีและน้ำยาเคลือบต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงอาคาร

ภาพประกอบ


อาคารเอนกประสงค์เดิม


รื้อถอนโครงสร้างเดิม และสร้างอาคารเอนกประสงค์หลังใหม่


อาคารเอนกประสงค์หลังใหม่ 


ภายนอกอาคาร


ภายในอาคาร


หลังจากที่ดำเนินการปรับปรุง ต่อเติมอาคารใหม่เเสร็จแล้ว ปัจจุบันทางโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์เป็นห้องประชุมครู ห้องสมุด ห้องพักครู ห้องบริหาร ห้องนำเสนอผลงานต้อนรับแขก ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และอื่น ๆ

ความประทับใจครูและนักเรียน


คุณครูชนธัญ แสงแสน 

“ขอขอบคุณทุก ๆ คน ทุก ๆ ฝ่าย กลุ่มผ้าป่า ชาวบ้าน และเว็บไซต์เทใจดอทคอม ที่ช่วยกันสร้างอาคารหลังนี้ขึ้นมาซึ่งใช้เป็นทั้งห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ข้างหน้าก็เป็นบอร์ดติดผลงานเด็ก ๆ ใช้เป็นหลายอย่างเลย ...ขอบคุณหลาย ๆ ” 


ด.ญ.อิมทิรา กาหาวงศ์และ ด.ญ.ไปรยา ดอกไม้ ชั้นประถมปีที่ 5 

“ฮ่า ฮ่า ฮ่า จะพูดอะไรดีเรา... ขอขอบคุณทุก ๆ คนนะคะ ที่ทำให้โรงเรียนหนูพัฒนาขึ้น ขอบคุณค่ะ”


ขอบคุณครับ

อุทัย วิริยะพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุม

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ที่มา/ความสำคัญโครงการ :

โรงเรียนบ้านหนองชุม  ตั้งอยู่ในตำบลโคกนาโก  อำเภอป่าติ้ว  จังหวัดยโสธร เป็นโรงเรียนเปิดสอนระดับอนุบาล - มัธยมต้น มีนักเรียน 146 คน ครู 15 คน พนักงานอื่น ๆ อีก3 คน รับเด็กละแวกนั้นเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้เด็กที่อยู่ห่างไกลได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษา  เพราะการเดินทางเพื่อไปตัวจังหวัดระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร หรือระยะทางเพื่อไปตัวอำเภอป่าติ้วก็ไกลประมาณ 20 กิโลเมตร

เห็นได้ว่าแต่ละชั้นเรียนจึงมีนักเรียนไม่มาก เช่น อนุบาล 1 มีนักเรียน 11 คน อนุบาล 2 มีนักเรียน 8 คน ป.1 มีนักเรียน 13 คน รวมๆ ระดับประถมมีนักเรียน 70 คน ส่วนในระดับมัธยม 1-3  มีนักเรียน 20,12 และ 25 คนตามลำดับ 

ที่มาที่ทำให้ผม “ปริวัตร วิริยะพันธ์ “เขียนมาระดมทุนจากทุกท่านผ่าน www.taejai.com  เพราะพ่อของผมย้ายไปเป็นผู้อำนวยการที่โรงเรียนบ้านหนองชุม ทำให้ผมพบว่าสภาพของอาคารเรียนบางหลังมีลักษณะทรุดโทรม บางหลังมุงด้วยสังกะสีขึ้นสนิมเป็นรูเวลาหน้าฝนน้ำก็รั่วเข้ามาได้ เสาของอาคารก็ผุพังไม่แข็งแรงและไม่มีผนังบังลมบังฝน โดยเฉพาะอาคารอเนกประสงค์ที่ทรุดโทรม ไม่มีบังลมและฝน ที่ผ่านคณะครูที่โรงเรียนแห่งนี้รวมถึงพ่อผมจึงทำการระดมทุนในพื้นที่เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาอาคาร เแต่่นื่องจากเป็นโรงเรียนที่อยู่ในชนบทเรื่องการระดมทุนให้ได้เท่าจำนวนที่ต้องการนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากผมจึงมาสร้างโครงการใน "เทใจ" เพื่อช่วยรวบรวมทุนที่ได้จากผู้มีน้ำใจจะช่วยเหลือในการปรับปรุงอาคารเรียนให้เด็กนักเรียนและครูมีที่เรียนที่ทำงานที่มั่นคงแข็งแรงผ่านทาง "เทใจ.com" อีกทางหนึ่ง
 อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียนเป็นอาคารหลังเก่าที่ก่อสร้างขึ้นเอง ซึ่งขาดงบประมาณซ่อมแซมควรได้รับการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซม เนื่องจาก มีสภาพการใช้งานมาเป็นเวลานาน พื้นปูนมีสภาพสึกกร่อน แตกร้าว หลังคารั่ว ไม้โครงหลังคาผุ ไม่เอื้อต่อการจัดกิจกรรม ผมว่าอาคารดังกล่าวต้องรับการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพที่ดี และให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเด็กนักเรียน  146 คน
 

สภาพภายในอาคาร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีอาคารอเนกประสงค์ที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานบริหาร
 

ซึ่งทุนที่โรงเรียนต้องการคือ 300,000 บาท

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E-Xv7SgOwULde0jE4-L8Xp8ZmZ0253IN4OJz7dkqirQ/edit?usp=sharing

กิจกรรมการเรียนการสอน

ประโยชน์ของโครงการ :

โรงเรียนมีอาคารอเนกประสงค์ที่อยู่ในสภาพการใช้งานได้เป็นอย่างดี สามารถใช้เป็นอาคารสำนักงานบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมที่จะดำเนินโครงการ :

เมื่อได้เงินตามเป้าที่ตั้งไว้ ผมจะนำไปมอบให้ทางโรงเรียนในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในงานทาสี จำนวน 20,000 บาท ซึ่งผู้บริจาคสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการและเงินที่บริจาคมาใช้เกิดประโยชน์หรือไม่ได้ที่ www.facebook.com/devperPlus

 

วิธีการดำเนินการ
 
1.       ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ
2.       จัดทำโครงการเสนอเพื่อของบประมาณสนับสนุน
3.       แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบและประสานงาน
4.       วางแผนการดำเนินงาน
5.       ดำเนินงานตามแผนงาน
6.       ประเมินผลงานโครงการ

สมาชิกภายในทีม :

นายปริวัตร วิริยะพันธ์
Mr.Pariwat Viriyaphan

ประวัติอย่างย่อ
สวัสดีครับผมเรียนจบจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ตอนนี้ทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์ที่บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จำกัด ประจำที่เชียงรายด้วยเหมือนกันครับ
เบอร์โทรศัพท์: 0804861265
E-mail: aigbolo@gmail.com
facebook: www.facebook.com/aigbolo

นายอุทัย วิริยะพันธ์
Mr.Uthai Viriyaphan

ประวัติอย่างย่อ
เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุม  ตำบลโคกนาโก  อำเภอป่าติ้ว  จังหวัดยโสธร และเป็นหัวหน้าโครงการทอดผ้าป่าการศึกษา และเป็นพ่อของนายปริวัตร วิริยะพันธ์
เบอร์โทรศัพท์: 0844751113

โรงเรียนบ้านหนองชุม โทรศัพท์   045 - 750054

ภาคี :

คณะครู ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหนองชุมและชาวบ้านหนองชุม

ข้อความขอบคุณจาก โครงการแต่งแต้ม ปรับปรุง รร.บ้านหนองชุมให้บังแดด ลม ฝน

3 ธันวาคม 2014

เทใจดอทคอม ขอขอบคุณผู้บริจาคในโครงการแต่งแต้ม ปรับปรุง รร.บ้านหนองชุมให้บังแดด ลม ฝน ทุกท่าน ที่ทำให้โครงการระดมทุนสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว ด้วยจำนวนเงิน 21,500 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในงานทาสีอาคาร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายการที่ทางโรงเรียนบ้านหนองชุมต้องการปรับปรุงซ่อมแซม เรามีคำกล่าวขอบคุณจากผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมมาฝาก
 
"ผมนายอุทัย วิริพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุม ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ ด้วยอานิสงฆ์ที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมบริจาคการปรับปรุงและพัฒนาอาคารเรียน อาคารประกอบ ให้มีความสวยงาม มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย เหมาะสำหรับการใช้เป็นสถานที่จัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับนักเรียน ขออาราธนาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกทิวาราตรี ตลอดกาลนาน เทอญ"
 
ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามผลการดำเนินงานและแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะได้ที่ www.NongchumSchool.com , www.BanNongchum@hotmail.com และ Facebook อุทัย  วิริยะพันธ์
 
ขอแสดงความนับถือ
นายอุทัย  วิริยะพันธ์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุม

ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ รร.บ้านหนองชุม

21 สิงหาคม 2018

จากการระดมทุนโครงการแต่งแต้ม ปรับปรุง รร.บ้านหนองชุมให้บังแดด ลม ฝน เพื่อนำเงินมาช่วยค่าใช้จ่ายในการซื้อสีมาทาตัวอาคาร ตั้งยอดการบริจาคไว้ 20,000 บาทนั้น สามารถระดมทุนจากผู้บริจาคใจดีได้ทั้งสิ้น 21,500 บาท ซึ่งได้รับการตอบรับดีมากและเกินเป้าที่ตั้งไว้ และหลังจากที่ระดมทุนเสร็จก็ได้นำเงินที่ได้ทั้งหมดมอบให้ทางโรงเรียนบ้านหนองชุม จังหวัดยโสธร นำไปใช้ด้านการจัดซื้อสีและน้ำยาเคลือบต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงอาคาร

ภาพประกอบ


อาคารเอนกประสงค์เดิม


รื้อถอนโครงสร้างเดิม และสร้างอาคารเอนกประสงค์หลังใหม่


อาคารเอนกประสงค์หลังใหม่ 


ภายนอกอาคาร


ภายในอาคาร


หลังจากที่ดำเนินการปรับปรุง ต่อเติมอาคารใหม่เเสร็จแล้ว ปัจจุบันทางโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์เป็นห้องประชุมครู ห้องสมุด ห้องพักครู ห้องบริหาร ห้องนำเสนอผลงานต้อนรับแขก ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และอื่น ๆ

ความประทับใจครูและนักเรียน


คุณครูชนธัญ แสงแสน 

“ขอขอบคุณทุก ๆ คน ทุก ๆ ฝ่าย กลุ่มผ้าป่า ชาวบ้าน และเว็บไซต์เทใจดอทคอม ที่ช่วยกันสร้างอาคารหลังนี้ขึ้นมาซึ่งใช้เป็นทั้งห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ข้างหน้าก็เป็นบอร์ดติดผลงานเด็ก ๆ ใช้เป็นหลายอย่างเลย ...ขอบคุณหลาย ๆ ” 


ด.ญ.อิมทิรา กาหาวงศ์และ ด.ญ.ไปรยา ดอกไม้ ชั้นประถมปีที่ 5 

“ฮ่า ฮ่า ฮ่า จะพูดอะไรดีเรา... ขอขอบคุณทุก ๆ คนนะคะ ที่ทำให้โรงเรียนหนูพัฒนาขึ้น ขอบคุณค่ะ”


ขอบคุณครับ

อุทัย วิริยะพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุม

แผนการใช้เงิน

รายการราคา/หน่วยงบประมาณ
1.งานหลังคา สังกะสีและโครงเหล็ก 94,000
2.งานฝ้าและเพดาน 40,000
3.งานพื้นเทคอรกรีตและปูกระเบื้อง350:ตร.ม.70,000
4.งานผนัง 10,400
5.งานประตูหน้าต่าง17 บาน64,000
6.งานทาสี 400 ตารางเมตร รวมค่าสีภายนอกและภายใน50:ตร.ม.20,000
7.งานอุปกรณ์ไฟ เดินสายไฟพร้อมติดตั้งอุปกรณ์20 ชุด20,000
รวม 351,920

ระดมทุนผ่านเทใจเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทาสี