โครงการสุขภาพ

ส่งมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับผู้ป่วยสูงอายุ(2)

เยียวยาให้กำลังใจ ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยในชุมชนให้มีความสุขและเข้าถึงทรัพยากรในการรักษา

ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด

ยอดบริจาคขณะนี้

54,890 Baht

เป้าหมาย

50,000 Baht
ดำเนินการไปแล้ว 110%
จำนวนผู้บริจาค 59

สำเร็จแล้ว

กว่า 200 เคสของผู้ป่วยติดเตียงที่เราดูแล ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยสูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถไปไหนมาไหนได้

คนเหล่านี้ต้องเผชิญอยู่กับความเจ็บป่วยทางร่างกายที่ยากต่อการรักษา และผู้ป่วยหลายคนรวมทั้งญาติพี่น้องต้องเผชิญกับความเครียด เพราะการดูแลผู้ป่วยลักษณะนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย หากแต่ต้องใช้กำลังและเวลาทั้งหมดที่มี  ทำให้บางรายมีอาการท้อแท้ ทุกข์กาย ทุกข์ใจ

โครงการอาสามาเยี่ยม ทำงานเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่เจ็บป่วยตามบ้าน โดยเข้าไปเป็นเพื่อนพูดคุยและ “เยียวยาจิตใจ” ให้มีกำลังใจเพื่อต่อสู้กับความเจ็บป่วยที่เผชิญอยู่


เราเชื่อว่าการให้กำลังใจ พูดคุยสร้างความผ่อนคลายเป็นสิ่งสำคัญ

ทุกสัปดาห์ทีมงานอาสามาเยี่ยมและอาสาสมัครจึงจัดตารางไปเจอผู้ป่วยและผู้ดูแลเหล่านี้ 

อย่างไรก็ตาม เรายังพบว่า ผู้ป่วยเหล่านี้มีความต้องการความช่วยเหลือในด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น Walker รถเข็น เตียงผุ้ป่วย และโดยเฉพาะ “ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่” ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมาก และของเหล่านี้มีราคาค่อนข้างสูง

ปัจจุบันทางโครงการได้ส่งมอบผ้าอ้อมให้กับเคสผู้ป่วยที่อยู่ตามบ้าน เดือนละ 200 เคส เป็นจำนวนผ้าอ้อม 400 ห่อ ห่อละ 28 ชิ้น จำนวนทั้งสิ้น 11,200 ชิ้น ในปัจจุบัน ซึ่งการได้รับสนับสนุนผ้าอ้อมจากทางโครงการเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายภายในบ้านได้ระดับหนึ่ง เพราะส่วนใหญ่แล้วเคสมีฐานะยากจนและมีความจำเป็นที่ต้องใช้ผ้าอ้อมในการดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย ผู้พิการ ช่วงเวลาที่ตนเองต้องออกไปทำงานนอกบ้าน

เราจึงอยากชวนผู้สนใจมาร่วมกับมอบผ้าอ้อมให้ผู้ป่วยเหล่านี้

วัตถุประสงค์โครงการ :

 1. เพื่อให้ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย /ผู้ป่วยยากจน/ผู้ป่วยพิการ / ครอบครัว มีกำลังใจ และความสุข สุขภาพจิตที่ดี
 2. เพื่อสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แก่ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย/ผู้ป่วยยากจน/ผู้ป่วยพิการ
 3. เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัว ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมและส่งเสริมกระบวนการดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยในชุมชน
 4. เพื่อเปิดโอกาสให้สังคมมีส่วนร่วมในหน้างานอาสาสมัคร


ประโยชน์ของโครงการ :

 1. ได้มีส่วนร่วมในการให้กำลังใจและสร้างความผ่อนคลาย แก่ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยในชุมชน
 2. ได้มีส่วนร่วมในการแบ่งปัน ผ้าอ้อมผู้ใหญ่
 3. ได้เรียนรู้ การแบ่งปัน การให้ ในมิติต่างๆ เช่น กำลังใจ ทรัพยากร ความรู้ แก่ผู้สูงอายุ ญาติผู้สูงอายุ เป็นต้น
 4. ได้มิตรภาพ เพื่อนใหม่ และความสุข จากการทำงานอาสามาเยี่ยม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

 1. ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย / ครอบครัว มีกำลังใจ ความสุข สุขภาพจิตดี
 2. ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นต่อความเจ็บป่วยคือ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่
 3. เกิดความร่วมมือของคนในสังคมในมิติต่าง ๆ เช่น อาสาสมัคร ทรัพยากร ความรู้ ฯ
 4. เกิดเครือข่ายการทำงานร่วมกันของครอบครัวผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย และชุมชน เพื่อเป็นฐานในการช่วยเหลือ พัฒนาการดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยในอนาคต

กิจกรรมที่จะดําเนินโครงการ :

ลงเยี่ยม เยียวยาให้กำลังใจ ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย/ผู้ป่วยยากจน/ผู้ป่วยพิการ ในชุมชน และมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ในการดูแลผู้ป่วย 

กลุ่มเป้าหมาย :

 • ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย / ผู้ป่วยยากจน / ผู้ป่วยพิการ

ลำดับช่วงอายุผู้ป่วยและจำนวนเคส : 463 ราย

ลำดับช่วงอายุจำนวน (คน)
1อายุน้อยกว่า 50ปี 271
250-69ปี 84
370-80ปี52
4อายุมากกว่า 80ปี56

สมาชิกภายในทีม : 

 1. นางเกศรา วิมลเกษม
 2. นางสาวพัชรินทร์ มั่งคั่ง
 3. นายเทวา บุญทาทอง


ติดตามกิจกรรมโครงการได้ที่ 

โครงการอาสามาเยี่ยม มูลนิธิกระจกเงา: www.facebook.com/Volunteervisit/ 
มูลนิธิกระจกเงา: www.facebook.com/mirrorf/ 
โทร. 0-2973-2236–7 ต่อ 103 

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงินบริจาค


รายละเอียดจำนวนเงิน(บาท)
ค่าลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยสูงอายุและผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่50,000
รวมเป็นเงิน50,000 บาท