โครงการสุขภาพ

ส่งมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับผู้ป่วยสูงอายุ

เยียวยาให้กำลังใจ ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยในชุมชนให้มีความสุขและเข้าถึงทรัพยากรในการรักษา

ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด

ยอดบริจาคขณะนี้

52,360 บาท

เป้าหมาย

50,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 105%
จำนวนผู้บริจาค 47

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

ส่งมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้ผู้ป่วย (1)

3 สิงหาคม 2017

ปัจจุบันในโครงการอาสามาเยี่ยม มีผู้ป่วยที่ดูแลทั้งหมด 250 ราย และเป็นผู้ที่มีความจำเป็นในการใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวที่มีฐานะยากจน ซึ่งโครงการอาสาสมาเยี่ยม ดำเนินกิจกรรม 2 กลุ่มดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้ป่วยติดเตียงที่ทีมงานอาสามาเยี่ยมได้ลงพื้นที่เยี่ยมตามบ้าน จำนวน 200 ราย (ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล)

ในการลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยจำนวน 20 ราย โครงการจะสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จำนวน 2 ห่อใหญ่ รวมจำนวน 56 ชิ้นต่อผู้ป่วย 1 คน การลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยตลอดทั้งเดือนจะใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่จำนวน 40 ห่อใหญ่ (รวม 1,120 ชิ้นต่อเดือน)


กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ญาติผู้ป่วยเดินทางมารับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ณ สำนักงานมูลนิธิกระจกเงา ทุก ๆ วันจันทร์สิ้นเดือน (เป็นกลุ่มที่ผู้ป่วยนอนติดเตียงอยู่บ้าน และอาศัยอยู่ใกล้มูลนิธิกระจกเงา) มีจำนวน 50 ราย

โครงการจะสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จำนวน 2 ห่อใหญ่ รวมจำนวน 56 ชิ้นต่อเดือนผู้ป่วย 1 คน (รวม 1,400 ชิ้นต่อเดือน)


งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน สามารถซื้อผ้าอ้อมในการทำกิจกรรมของโครงการอาสามาเยี่ยม ได้ทั้งหมด 71 กล่อง

รายการจำนวนกล่องราคากล่องละราคา (บาท)
1.แพมเพิสนุ่ม ผ้าอ้อมผู้ใหญ่แบบเทป ไซด์ M จำนวน 8 ห่อ ห่อละ10ชิ้น 101,36013,600
2.แพมเพิสนุ่ม ผ้าอ้อมผู้ใหญ่แบบเทป ไซด์ L จำนวน 8 ห่อ ห่อละ10ชิ้น 101,60016,000
รวมเป็นเงิน 29,600 ได้รับส่วนลด 8,100 บาท

21,500


รายการจำนวนห่อ/กล่องราคาห่อ/กล่องละราคา (บาท)
1.เซอเทนตี้ซุปเปอร์แพนส์ (ผู้ใหญ่)65493,294
2.ซอฟเท็กซ์แผ่นรองซับ14871,218
3.ไลฟ์ลี่กางเกง XL ขนาด 16 ชิ้น31,6004,800
4.ไลฟ์ลี่กางกาง L ขนาด 20 ชิ้น51,6008,000
5.มามี่โพโคเพ้น แฮ้ป XL (ผ้าอ้อมเด็ก)123894,668
6.เบบี้เลิฟเดย์เพ้น L,XL (ผ้าอ้อมเด็ก)113353,685
รวมเป็นเงิน 

25,665


อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

กว่า 200 เคสของผู้ป่วยติดเตียงที่เราดูแล ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยสูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถไปไหนมาไหนได้

คนเหล่านี้ต้องเผชิญอยู่กับความเจ็บป่วยทางร่างกายที่ยากต่อการรักษา และผู้ป่วยหลายคนรวมทั้งญาติพี่น้องต้องเผชิญกับความเครียด เพราะการดูแลผู้ป่วยลักษณะนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย หากแต่ต้องใช้กำลังและเวลาทั้งหมดที่มี  ทำให้บางรายมีอาการท้อแท้ ทุกข์กาย ทุกข์ใจ

โครงการอาสามาเยี่ยม ทำงานเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่เจ็บป่วยตามบ้าน โดยเข้าไปเป็นเพื่อนพูดคุยและ “เยียวยาจิตใจ” ให้มีกำลังใจเพื่อต่อสู้กับความเจ็บป่วยที่เผชิญอยู่

 


เราเชื่อว่าการให้กำลังใจ พูดคุยสร้างความผ่อนคลายเป็นสิ่งสำคัญ ทุกสัปดาห์ทีมงานอาสามาเยี่ยมและอาสาสมัครจึงจัดตารางไปเจอผู้ป่วยและผู้ดูแลเหล่านี้ 

อย่างไรก็ตาม เรายังพบว่า ผู้ป่วยเหล่านี้มีความต้องการความช่วยเหลือในด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น Walker รถเข็น เตียงผุ้ป่วย และโดยเฉพาะ “ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่” ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมาก และของเหล่านี้มีราคาค่อนข้างสูง

ปัจจุบันทางโครงการได้ส่งมอบผ้าอ้อมให้กับเคสผู้ป่วยที่อยู่ตามบ้าน เดือนละ 200 เคส เป็นจำนวนผ้าอ้อม 400 ห่อ ห่อละ 28 ชิ้น จำนวนทั้งสิ้น 11,200 ชิ้น ในปัจจุบัน ซึ่งการได้รับสนับสนุนผ้าอ้อมจากทางโครงการเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายภายในบ้านได้ระดับหนึ่ง เพราะส่วนใหญ่แล้วเคสมีฐานะยากจนและมีความจำเป็นที่ต้องใช้ผ้าอ้อมในการดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย ผู้พิการ ช่วงเวลาที่ตนเองต้องออกไปทำงานนอกบ้าน

เราจึงอยากชวนผู้สนใจมาร่วมกับมอบผ้าอ้อมให้ผู้ป่วยเหล่านี้

วัตถุประสงค์โครงการ :

 1. เพื่อให้ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย /ผู้ป่วยยากจน/ผู้ป่วยพิการ / ครอบครัว มีกำลังใจ และความสุข สุขภาพจิตที่ดี
 2. เพื่อสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แก่ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย/ผู้ป่วยยากจน/ผู้ป่วยพิการ
 3. เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัว ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมและส่งเสริมกระบวนการดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยในชุมชน
 4. เพื่อเปิดโอกาสให้สังคมมีส่วนร่วมในหน้างานอาสาสมัคร


ประโยชน์ของโครงการ :

 1. ได้มีส่วนร่วมในการให้กำลังใจและสร้างความผ่อนคลาย แก่ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยในชุมชน
 2. ได้มีส่วนร่วมในการแบ่งปัน ผ้าอ้อมผู้ใหญ่
 3. ได้เรียนรู้ การแบ่งปัน การให้ ในมิติต่างๆ เช่น กำลังใจ ทรัพยากร ความรู้ แก่ผู้สูงอายุ ญาติผู้สูงอายุ เป็นต้น
 4. ได้มิตรภาพ เพื่อนใหม่ และความสุข จากการทำงานอาสามาเยี่ยม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

 1. ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย / ครอบครัว มีกำลังใจ ความสุข สุขภาพจิตดี
 2. ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นต่อความเจ็บป่วยคือ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่
 3. เกิดความร่วมมือของคนในสังคมในมิติต่าง ๆ เช่น อาสาสมัคร ทรัพยากร ความรู้ ฯ
 4. เกิดเครือข่ายการทำงานร่วมกันของครอบครัวผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย และชุมชน เพื่อเป็นฐานในการช่วยเหลือ พัฒนาการดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยในอนาคต

กิจกรรมที่จะดําเนินโครงการ :

ลงเยี่ยม เยียวยาให้กำลังใจ ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย/ผู้ป่วยยากจน/ผู้ป่วยพิการ ในชุมชน และมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ในการดูแลผู้ป่วย 

งบประมาณ :

50,000 บาท

กลุ่มเป้าหมาย :

-ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย / ผู้ป่วยยากจน / ผู้ป่วยพิการ

ลำดับช่วงอายุผู้ป่วยและจำนวนเคส : 463 ราย

ลำดับช่วงอายุจำนวน (คน)
1อายุน้อยกว่า 50ปี 271
250-69ปี 84
370-80ปี52
4อายุมากกว่า 80ปี56

สมาชิกภายในทีม : 

 1. นางเกศรา วิมลเกษม
 2. นางสาวพัชรินทร์ มั่งคั่ง
 3. นายเทวา บุญทาทอง

   

ติดตามกิจกรรมโครงการได้ที่ 

โครงการอาสามาเยี่ยม มูลนิธิกระจกเงา: www.facebook.com/Volunteervisit/ 

มูลนิธิกระจกเงา: www.facebook.com/mirrorf/ 

โทร. 0-2973-2236–7 ต่อ 103 

ส่งมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้ผู้ป่วย (1)

3 สิงหาคม 2017

ปัจจุบันในโครงการอาสามาเยี่ยม มีผู้ป่วยที่ดูแลทั้งหมด 250 ราย และเป็นผู้ที่มีความจำเป็นในการใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวที่มีฐานะยากจน ซึ่งโครงการอาสาสมาเยี่ยม ดำเนินกิจกรรม 2 กลุ่มดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้ป่วยติดเตียงที่ทีมงานอาสามาเยี่ยมได้ลงพื้นที่เยี่ยมตามบ้าน จำนวน 200 ราย (ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล)

ในการลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยจำนวน 20 ราย โครงการจะสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จำนวน 2 ห่อใหญ่ รวมจำนวน 56 ชิ้นต่อผู้ป่วย 1 คน การลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยตลอดทั้งเดือนจะใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่จำนวน 40 ห่อใหญ่ (รวม 1,120 ชิ้นต่อเดือน)


กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ญาติผู้ป่วยเดินทางมารับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ณ สำนักงานมูลนิธิกระจกเงา ทุก ๆ วันจันทร์สิ้นเดือน (เป็นกลุ่มที่ผู้ป่วยนอนติดเตียงอยู่บ้าน และอาศัยอยู่ใกล้มูลนิธิกระจกเงา) มีจำนวน 50 ราย

โครงการจะสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จำนวน 2 ห่อใหญ่ รวมจำนวน 56 ชิ้นต่อเดือนผู้ป่วย 1 คน (รวม 1,400 ชิ้นต่อเดือน)


งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน สามารถซื้อผ้าอ้อมในการทำกิจกรรมของโครงการอาสามาเยี่ยม ได้ทั้งหมด 71 กล่อง

รายการจำนวนกล่องราคากล่องละราคา (บาท)
1.แพมเพิสนุ่ม ผ้าอ้อมผู้ใหญ่แบบเทป ไซด์ M จำนวน 8 ห่อ ห่อละ10ชิ้น 101,36013,600
2.แพมเพิสนุ่ม ผ้าอ้อมผู้ใหญ่แบบเทป ไซด์ L จำนวน 8 ห่อ ห่อละ10ชิ้น 101,60016,000
รวมเป็นเงิน 29,600 ได้รับส่วนลด 8,100 บาท

21,500


รายการจำนวนห่อ/กล่องราคาห่อ/กล่องละราคา (บาท)
1.เซอเทนตี้ซุปเปอร์แพนส์ (ผู้ใหญ่)65493,294
2.ซอฟเท็กซ์แผ่นรองซับ14871,218
3.ไลฟ์ลี่กางเกง XL ขนาด 16 ชิ้น31,6004,800
4.ไลฟ์ลี่กางกาง L ขนาด 20 ชิ้น51,6008,000
5.มามี่โพโคเพ้น แฮ้ป XL (ผ้าอ้อมเด็ก)123894,668
6.เบบี้เลิฟเดย์เพ้น L,XL (ผ้าอ้อมเด็ก)113353,685
รวมเป็นเงิน 

25,665


ไม่มีข้อมูล