โครงการศิลปวัฒนธรรม

สานฝันให้นักกายกรรม(ไร้)สัญชาติ

เด็กไร้สัญชาติถูกจำกัดสิทธิ์ในการออกนอกพื้นที่ แต่พวกเขาหมั่นฝึกซ้อมกายกรรม ด้วยความหวังว่าวันหนึ่งจะได้แสดงความสามารถและถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของพวกเขาให้ทุกคนได้ชม

ระยะเวลาโครงการ พฤษภาคม – 20 กันยายน 2560 พื้นที่ดำเนินโครงการ มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม) ศูนย์เชียงดาว 477 หมู่ 7 อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ยอดบริจาคขณะนี้

22,300 บาท

เป้าหมาย

74,162 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 30%
จำนวนผู้บริจาค 21

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

ความประทับใจจากเจ้าของโครงการสานฝันให้นักกายกรรม(ไร้)สัญชาติ

28 กันยายน 2017

โครงการสานฝันให้นักกายกรรม(ไร้)สัญชาติ โดยมูลนิธิมะขามป้อม มีแนวคิดที่เน้นการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) ภายในตัวของผู้เข้าร่วม โดยใช้หลักสูตร Problem based and Project based learning

เป้าหมาย

ต้องการสร้างกลุ่มเยาวชนผ่านสื่อละครสร้างสรรค์ทางปัญญา ที่เอื้อประโยชน์และสอดคล้องประเด็นปัญหาในชุมชนและงานพัฒนา นอกจากนั้นยังเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์เชิงบวก เกิดกิจกรรมที่คนหลายๆ กลุ่มสามารถเข้าถึงและเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงทัศนคติที่นำไปสู่เชิงพฤติกรรมได้

วงจรการเรียนรู้ Experiential Learning Model (ELM) มี 4 ขั้นตอนดังนี้
 1. การทดลองปฏิบัติ
 2. การสะท้อนผล
 3. การวิเคราะห์
 4. การนำไปปฏิบัติอีกครั้ง

*** ทุกขั้นตอนจะเชื่อมต่อและกระตุ้นการเรียนรู้โดยการเสริงแรงและสร้างแรงจูงใจให้ผู้เข้าร่วม

พื้นที่การจัดการแสดงทั้ง 5 ชุมชนในอำเภอเชียงดาว
ชุมชนเด๋็ก/เยาวชนผู้ใหญ่รวม
ชุมชนอรุโณทัย43851
หมู่บ้านห้วยอีโก้502070
รร.นพค.132049213
รร.บ้านปางแดง22015235
มูลนิธิมะขามป้อม402060
รวม55482629
ผลการดำเนินการเกิดผลการตอบแทนทางบวกต่อหลายระดับ ดังต่อไปนี้  
การเปลี่ยนแปลงระดับบุคคล มีทั้งหมด 3 ด้าน 
 • การพัฒนาความรู้ เช่น เยาวชนเกิดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ หลุดจากกรอบเดิมๆ สมาธิ การวางแผน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การะดมความคิด สื่อสาร คิดก่อนพูด การใช้เหตุผลเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเปิดรับทัศนคติเพื่อน การทำงานที่มีจุดมุ่งหมายแน่ชัด การประนีประนอม การได้สะท้อนมุมมองของตนเอง
 • การพัฒนาทักษะ เช่น เยาวชนเกิดการทำงานแบบมีส่วนร่วม การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะด้านการแสดง ทักษะด้านการบริหารจัดการโครงการ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะทางศิลปะ ทักษะการทำสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม
 • การพัฒนาทัศนคติ เช่น เยาวชนเกิดการได้ช่วยเหลือผู้อื่น การทุ่มเทการทำงาน ร่วมมือรับความลำบาก ความรับผิดชอบ การรู้จักใจเขา-ใจเรา ใจกว้างมากขึ้น กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ การเอาชนะความยากลำบาก ความเข้มแข็ง การทำเพื่อสังคม ความสามัคคี การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้จักตนเองมากขึ้น ความอดทน กำลังใจ การมีใจรักในสิ่งที่ทำ ความรู้สึกละเอียดอ่อน ความสัมพันธ์ การแบ่งปัน เข้าใจความเป็นธรรมชาติของมนุษย์มากขึ้น มีวินัย รู้จักเสียสละ นิ่งมากขึ้น มองโลกในแง่ดีและมองโลกในแง่ร้ายเท่าๆ กัน มีทุกข์ก็ต้องมีสุข มีความต้องการของตนเองและความรู้ความต้องการของคนอื่นเป็นสิ่งสำคัญ มีความสุข ค้นพบคุณค่าของตัวเอง และสามารถส่งต่อพลังนี้ให้คนรอบข้างได้
การเปลี่ยนแปลงระดับกลุ่ม
 • เรียนรู้การสร้างผลงานละคร (Theater production)
 • การพัฒนาบทละครมาจากประสบการณ์จริงในชีวิต
 • เปิดใจรับฟัง ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง
 • มุ่งสร้างเสริมทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีม
 • ก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคอย่างมีเป้าหมายร่วมกัน
การเปลี่ยนแปลงระดับครอบครัว
 • ภูมิใจในตัวลูกมากๆ
 • เห็นผลของการใช้ศิลปะสร้างสรรค์ที่ไม่ใช้ความรุนแรง ก็สามารถอบรมให้ลูกเป็นคนดีได้
 • ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในกิจกรรมของโครงการ
 • หลังเสร็จโครงการ สามารถเปิดรอบขายการแสดงเพื่อสร้างได้รายเสริมให้ครอบครัวน้อง เพราะพ่อแม่มีโอกาสได้งานทำน้อย
การเปลี่ยนแปลงระดับชุมชน
 • มีพื้นที่ในการเชื่อมต่อของกลุ่มผู้ใหญ่กับเด็กๆ และเยาวชน
 • กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
 • การฝึกปฏิบัติการละครชุมชนเพื่อเรียนรู้จากกระบวนการผลิตละครจากประเด็นปัญหาและปัญญาของชุมชนเพื่อนำกลับไปแสดง สะท้อนเรื่องราวให้ชุมชนเกิดการเสวนาแล้วแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหาของชุมชนร่วมกัน
 • การแสดงของเด็กๆ เป็นสิ่งดึงดูดให้มีนักท่องเที่ยวและเกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจใจชุมชน
สังคมและชุมชนในพื้นที่จัดแสดง
 • ผู้ชมมีแรงบันดาลใจในการลุกขึ้นมารวมกลุ่มกันเพื่อปกป้องสิทธิของกลุ่มชาติพันธ์/คนไร้สัญชาติ
 • มีโอกาสได้เห็นงานพัฒนาผ่านศิลปะการแสดงกายกรรม
 • เกิดเครือข่ายกลุ่ม/ชุมชน เพื่อปกป้องสิทธิของกลุ่มชาติพันธ์/คนไร้สัญชาติ
 • สร้างความเข้าใจและกระตุ้นการพูดคุยในพื้นที่สาธารณะ เพื่อหาทางแก้ไขปัญหานี้
 • มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชน (Crowdfunding)

ความประทับใจต่อผู้สนับสนุน

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมนี้ทุกท่าน การสนับสนุนของท่านเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับน้องๆ กลุ่มเป้าหมายทั้ง 6 คนและครอบครัวของพวกเขา ในฐานะหัวหน้าโครงการรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างมากที่สามารถสร้างพื้นที่ให้ทุกท่านมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ในหัวใจของน้องๆ ครอบครัวและชุมชนของพวกเขาว่า ทุกความพยายามของพวกเขาที่ต้องการจะพัฒนาชุมชนชาติพันธุ์ของตัวเองให้ดีขึ้น นั้นไม่ได้มีความสำคัญต่อแค่คนภายใน แต่คนภายนอกชุมชนก็แสดงให้เห็นคุณค่าเหล่านี้ผ่านน้ำใจ กำลังใจและการสนับสนุนของทุกท่าน ขอบคุณมากเลยครับ ขอบคุณจากใจจริงครับ

ท่านสามารถดูภาพกิจกรรมที่พวกเราทำตลอด 4 เดือนนี้ได้นะครับ

ขอบคุณมากครับ
นายธนุพล ยินดี 
หัวหน้าโครงการ

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ชุมชนชาติพันธุ์ดาระอัง หมู่บ้านปางแดงนอก ตั้งอยู่ในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เขตชายแดนของประเทศไทย เป็นชุมชนขนาดกลาง ประมาณ 85 หลังคาเรือน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างในเขตพื้นที่การเกษตร แต่ไม่ได้รับสิทธิ์ถือครองที่ดินทำกิน หมู่บ้านและพื้นที่โดยรอบถูกประกาศเป็นพื้นที่สีแดงในการกำหนดเฝ้าระวังยาเสพติด ไม่สามารถออกนอกพื้นที่ที่กำหนดไว้ได้ เพียงเพราะ “ไร้สัญชาติ”


ในปี 2559 ที่ผ่านมา กลุ่มกายกรรมเยาวชนบ้านปางแดง โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม) รวมตัวกันสร้างสรรค์ละครกายกรรม ถ่ายทอดวิถีชีวิต อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม รวมทั้งปัญหาและผลกระทบจากการถูกจำกัดสิทธิ์ แต่ด้วยข้อจำกัดมากมายที่กลายเป็นปัญหาและอุปสรรค ทำให้โครงการต่อเติมความฝันของพวกเขาในปีที่แล้วต้องถูกพับไปกลางคัน


ความไม่สำเร็จในปีที่แล้วทิ้งบทเรียนไว้มากมาย นักกายกรรมตัวเล็กๆ สิบกว่าชีวิตได้ร่วมกันเรียนรู้และรวมพลังกันแก้ไข หาหนทางฝ่าฟันอุปสรรค พวกเขาฝึกซ้อมต่อตัวกายกรรมด้วยกำลังกาย และต่อเติมความฝันให้สูงที่สุดเท่าที่กำลังใจจะไปถึง

“ถ้าเราต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในชุมชนและสังคม เราทุกคนต้องร่วมมือกัน”  คำพูดของเด็ก ๆ การถูกจำกัดสิทธิทางสัญชาติไม่อาจจำกัดขอบเขตความสามารถ เรามุ่งมั่นเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในกลุ่มเพื่อพลังที่ยิ่งใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง สร้างแรงกระเพื่อมไปสู่ครอบครัว และเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนชาติพันธุ์ไร้สัญชาติใน 5 ชุมชนโดยรอบกว่า 250 ชีวิต


เป้าหมายหลัก:

 1. กลุ่มกายกรรมเยาวชนบ้านปางแดง จำนวน 10 คน (อายุ 10-12 ปี)
 2. เยาวชนชาติพันธุ์ไร้สัญชาติ จาก 5 ชุมชนใน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 250 คน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างเยาวชนนักแสดงละครกายกรรมที่สามารถสื่อสารเรื่องราวปัญหาในชุมชนชาติพันธุ์/คนไร้สัญชาติได้
 2. เพื่อสร้างกลุ่มกายกรรมเยาวชนบ้านปางแดงที่มีโครงสร้างที่เหมาะกับการจัดการกลุ่มด้วยตัวเอง
 3. เพื่อสร้างวิทยากรเยาวชนที่สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านละครกายกรรม
 4. เพื่อสร้างกิจกรรมสร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันปัญหาจากยาเสพติด

เป้าหมาย

 1. สมาชิกกลุ่มกายกรรมได้นำเสนอวัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนปัญหาของชุมชนชาติพันธุ์/คนไร้สัญชาติ ผ่านการแสดงละครกายกรรมใน 5 ชุมชนในพื้นที่อำเภอเชียงดาว
 2. เกิดโครงสร้างการบริหารจัดการกลุ่มที่ชัดเจน เหมาะสมกับกลุ่มและพื้นที่ และสามารถส่งต่อสู่สมาชิกรุ่นใหม่ในอนาคตได้
 3. สมาชิกมีทักษะกายกรรมที่โดดเด่น 2 ประเภท และถ่ายทอดให้สมาชิกใหม่หรือผู้สนใจได้ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 4. เกิดแกนนำเยาวชนที่ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ในการรับมือกับปัญหายาเสพติด

ประโยชน์ที่จะได้รับ

เด็ก

 1. พัฒนาสุขภาวะทางกาย ใจ และสติปัญญา
 2. พัฒนาทักษะชีวิตและการทำงานร่วมกับผู้อื่นผ่านกระบวนการละคร
 3. ค้นพบศักยภาพ มองเห็นคุณค่าของตัวเอง เกิดแนวคิดเชิงบวกในการดำเนินชีวิตซึ่งสามารถส่งต่อให้กับคนรอบข้างได้
ครอบครัว
 1. เกิดความภาคภูมิใจในศักยภาพ นำไปสู่การส่งเสริมพัฒนาการภายในครอบครัว
 2. เห็นแนวทางการอบรมเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรง
 3. มีแนวทางสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวนอกเหนือจากการทำงานรับจ้าง
ชุมชน
 1. มีพื้นที่ในการถ่ายทอดศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อของชาติพันธุ์ดาระอัง
 2. กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
 3. เกิดทางเลือกในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนผ่านการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมีชุมชนเป็นพื้นฐาน (Community-based Tourism)

ผู้ชมกลุ่มชาติพันธุ์

 1. เกิดแรงบันดาลใจ มองเห็นคุณค่าในตัวเองจากการชมละคร
 2. เกิดเครือข่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนชาติพันธุ์/คนไร้สัญชาติ

ผู้ดูแลโครงการ

นายธนุพล ยินดี
โทรศัพท์: 096-013-6978
Facebook : GolfThanupon Yindee
E-mail: golfthanupon@gmail.com 

ภาคี

 1. มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม): ที่อยู่ 500 หมู่ 7 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
 2. โรงเรียนบ้านปางแดง: ที่อยู่ หมู่ 9 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

น้อง ๆ ฝึกซ้อมกายกรรม พร้อมออกแสดงในอำเภอเชียงดาว

7 กรกฎาคม 2017

การซ้อมละครเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม โดยพี่กอล์ฟ (หัวหน้าโครงการและผู้กำกับการแสดง)นัดหมายการซ้อมที่ สนามฟุตบอล โรงเรียนบ้านปางแดง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 4 โมง ถึง 5 โมงครึ่ง ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ และทุกกิจกรรมเกิดจากการเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน (PROBLEM-BASED LEARNING) เพื่อฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ การหาทางแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ผ่านการทำงานกลุ่ม โดยน้อง ๆ ผู้เข้าร่วมสนใจที่จะพูดถึงปัญหาความไม่สามัคคีของคนในชุมชน


ในแต่ละชั่วโมงการซ้อมละคร น้องผู้เข้าร่วมทั้ง 6 คน จะได้เล่นเกมจากแบบฝึกหัดการแสดงเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้และเข้าสู่เนื้อหา โดยกิจกรรมเหล่านี้จะฝึกทักษะการทำงานกลุ่มและหาทางแก้ปัญหาในรูปแบบสร้างสรรค์และสนุกสนาน ทั้งยังเป็นการละลายพฤติกรรมกลุ่มอีกด้วย จากนั้นก็จะเป็นการซ้อมละครในแต่ละฉาก ซึ่งการซ้อมละครจะใช้รูปแบบ Devising theater ที่เปิดโอกาสให้นักแสดงทั้งหลายมีส่วนร่วมในการออกแบบเรื่องราว เนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ และรูปแบบของการแสดง โดยมีผู้กำกับเป็นคอยให้คำปรึกษา ซึ่งกระบวนการนี้จะทำให้นักแสดงรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมในการแสดงตั้งแต่กระบวนการแรกจนสุดท้าย


น้อง ๆ ฝึกซ้อม เป็นประจำทุกสัปดาห์


การแสดงรอบปฐมนิเทศ 
โดยหลังจากการซ้อมมาเดือนกว่า ๆ พวกเราตัดสินใจทดลองเล่นละครเรื่อง “สัตว์ในนิทานที่หน้าไป” ในหมู่บ้านปางแดงนอก ซึ่งเป็นหมู่บ้านของน้อง ๆ เพื่อให้พ่อแม่และญาติ ๆได้ดูผลงาน ทั้งยังนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงในการซ้อมครั้งต่อไป ก่อนที่จะเริ่มทัวร์แสดง 5 พื้นที่ในอำเภอเชียงดาว ซึ่งหลังจากการแสดงรอบทดลอง ผู้ชมต่างชื่นชมในผลงานและความสามารถของนักแสดงที่สามารถแสดงออกมาได้อย่างน่ารักและน่าประทับใจ อีกทั้งประเด็นยังสอดคล้องกับภาวะปัญหาการทำงานพัฒนาในชุมชน


น้อง ๆ มุ่งมั่น และตั้งใจกันมาก ๆ

คนในหมู่บ้านมาชมการแสดงรอบปฐมนิเทศ พร้อมสานฝันให้เด็ก ๆ รุ่นต่อไป

ความประทับใจจากเจ้าของโครงการสานฝันให้นักกายกรรม(ไร้)สัญชาติ

28 กันยายน 2017

โครงการสานฝันให้นักกายกรรม(ไร้)สัญชาติ โดยมูลนิธิมะขามป้อม มีแนวคิดที่เน้นการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) ภายในตัวของผู้เข้าร่วม โดยใช้หลักสูตร Problem based and Project based learning

เป้าหมาย

ต้องการสร้างกลุ่มเยาวชนผ่านสื่อละครสร้างสรรค์ทางปัญญา ที่เอื้อประโยชน์และสอดคล้องประเด็นปัญหาในชุมชนและงานพัฒนา นอกจากนั้นยังเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์เชิงบวก เกิดกิจกรรมที่คนหลายๆ กลุ่มสามารถเข้าถึงและเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงทัศนคติที่นำไปสู่เชิงพฤติกรรมได้

วงจรการเรียนรู้ Experiential Learning Model (ELM) มี 4 ขั้นตอนดังนี้
 1. การทดลองปฏิบัติ
 2. การสะท้อนผล
 3. การวิเคราะห์
 4. การนำไปปฏิบัติอีกครั้ง

*** ทุกขั้นตอนจะเชื่อมต่อและกระตุ้นการเรียนรู้โดยการเสริงแรงและสร้างแรงจูงใจให้ผู้เข้าร่วม

พื้นที่การจัดการแสดงทั้ง 5 ชุมชนในอำเภอเชียงดาว
ชุมชนเด๋็ก/เยาวชนผู้ใหญ่รวม
ชุมชนอรุโณทัย43851
หมู่บ้านห้วยอีโก้502070
รร.นพค.132049213
รร.บ้านปางแดง22015235
มูลนิธิมะขามป้อม402060
รวม55482629
ผลการดำเนินการเกิดผลการตอบแทนทางบวกต่อหลายระดับ ดังต่อไปนี้  
การเปลี่ยนแปลงระดับบุคคล มีทั้งหมด 3 ด้าน 
 • การพัฒนาความรู้ เช่น เยาวชนเกิดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ หลุดจากกรอบเดิมๆ สมาธิ การวางแผน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การะดมความคิด สื่อสาร คิดก่อนพูด การใช้เหตุผลเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเปิดรับทัศนคติเพื่อน การทำงานที่มีจุดมุ่งหมายแน่ชัด การประนีประนอม การได้สะท้อนมุมมองของตนเอง
 • การพัฒนาทักษะ เช่น เยาวชนเกิดการทำงานแบบมีส่วนร่วม การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะด้านการแสดง ทักษะด้านการบริหารจัดการโครงการ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะทางศิลปะ ทักษะการทำสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม
 • การพัฒนาทัศนคติ เช่น เยาวชนเกิดการได้ช่วยเหลือผู้อื่น การทุ่มเทการทำงาน ร่วมมือรับความลำบาก ความรับผิดชอบ การรู้จักใจเขา-ใจเรา ใจกว้างมากขึ้น กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ การเอาชนะความยากลำบาก ความเข้มแข็ง การทำเพื่อสังคม ความสามัคคี การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้จักตนเองมากขึ้น ความอดทน กำลังใจ การมีใจรักในสิ่งที่ทำ ความรู้สึกละเอียดอ่อน ความสัมพันธ์ การแบ่งปัน เข้าใจความเป็นธรรมชาติของมนุษย์มากขึ้น มีวินัย รู้จักเสียสละ นิ่งมากขึ้น มองโลกในแง่ดีและมองโลกในแง่ร้ายเท่าๆ กัน มีทุกข์ก็ต้องมีสุข มีความต้องการของตนเองและความรู้ความต้องการของคนอื่นเป็นสิ่งสำคัญ มีความสุข ค้นพบคุณค่าของตัวเอง และสามารถส่งต่อพลังนี้ให้คนรอบข้างได้
การเปลี่ยนแปลงระดับกลุ่ม
 • เรียนรู้การสร้างผลงานละคร (Theater production)
 • การพัฒนาบทละครมาจากประสบการณ์จริงในชีวิต
 • เปิดใจรับฟัง ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง
 • มุ่งสร้างเสริมทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีม
 • ก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคอย่างมีเป้าหมายร่วมกัน
การเปลี่ยนแปลงระดับครอบครัว
 • ภูมิใจในตัวลูกมากๆ
 • เห็นผลของการใช้ศิลปะสร้างสรรค์ที่ไม่ใช้ความรุนแรง ก็สามารถอบรมให้ลูกเป็นคนดีได้
 • ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในกิจกรรมของโครงการ
 • หลังเสร็จโครงการ สามารถเปิดรอบขายการแสดงเพื่อสร้างได้รายเสริมให้ครอบครัวน้อง เพราะพ่อแม่มีโอกาสได้งานทำน้อย
การเปลี่ยนแปลงระดับชุมชน
 • มีพื้นที่ในการเชื่อมต่อของกลุ่มผู้ใหญ่กับเด็กๆ และเยาวชน
 • กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
 • การฝึกปฏิบัติการละครชุมชนเพื่อเรียนรู้จากกระบวนการผลิตละครจากประเด็นปัญหาและปัญญาของชุมชนเพื่อนำกลับไปแสดง สะท้อนเรื่องราวให้ชุมชนเกิดการเสวนาแล้วแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหาของชุมชนร่วมกัน
 • การแสดงของเด็กๆ เป็นสิ่งดึงดูดให้มีนักท่องเที่ยวและเกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจใจชุมชน
สังคมและชุมชนในพื้นที่จัดแสดง
 • ผู้ชมมีแรงบันดาลใจในการลุกขึ้นมารวมกลุ่มกันเพื่อปกป้องสิทธิของกลุ่มชาติพันธ์/คนไร้สัญชาติ
 • มีโอกาสได้เห็นงานพัฒนาผ่านศิลปะการแสดงกายกรรม
 • เกิดเครือข่ายกลุ่ม/ชุมชน เพื่อปกป้องสิทธิของกลุ่มชาติพันธ์/คนไร้สัญชาติ
 • สร้างความเข้าใจและกระตุ้นการพูดคุยในพื้นที่สาธารณะ เพื่อหาทางแก้ไขปัญหานี้
 • มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชน (Crowdfunding)

ความประทับใจต่อผู้สนับสนุน

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมนี้ทุกท่าน การสนับสนุนของท่านเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับน้องๆ กลุ่มเป้าหมายทั้ง 6 คนและครอบครัวของพวกเขา ในฐานะหัวหน้าโครงการรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างมากที่สามารถสร้างพื้นที่ให้ทุกท่านมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ในหัวใจของน้องๆ ครอบครัวและชุมชนของพวกเขาว่า ทุกความพยายามของพวกเขาที่ต้องการจะพัฒนาชุมชนชาติพันธุ์ของตัวเองให้ดีขึ้น นั้นไม่ได้มีความสำคัญต่อแค่คนภายใน แต่คนภายนอกชุมชนก็แสดงให้เห็นคุณค่าเหล่านี้ผ่านน้ำใจ กำลังใจและการสนับสนุนของทุกท่าน ขอบคุณมากเลยครับ ขอบคุณจากใจจริงครับ

ท่านสามารถดูภาพกิจกรรมที่พวกเราทำตลอด 4 เดือนนี้ได้นะครับ

ขอบคุณมากครับ
นายธนุพล ยินดี 
หัวหน้าโครงการ

แผนการใช้เงิน


ลำดับรายการจำนวนเงิน

1

หมวดการแสดง

 1. อุปกรณ์ละคร (เช่น Props, costume, make up)
 2. อุปกรณ์กายกรรม (เช่น ฮูลาฮูป พอย ลูกบอลจั๊กกะลิ่ง)
 3. เทคนิคแสงเสียง (เช่น ผลิตเพลงประกอบละคร อุปกรณ์ช่าง)

รวม

 

17,000 
2,000
4,000

23,000

2

หมวดสวัสดิการ

 1. อาหาร เครื่องดื่ม และอาหารว่างระหว่างซ้อมการแสดง
 2. พาหนะ จากหมู่บ้านมาซ้อมการแสดงที่มูลนิธิฯ และทัวร์การแสดงใน 5 ชุมชน

รวม


20,020
8,400

28,420

3

หมวดการจัดการ

 1. ประสานงานกับครอบครัวและชุมชนปางแดงนอก โรงเรียน และ 5 ชุมชนที่จะทำการแสดง
 2. หัวหน้าโครงการ ผู้ประสานงาน ผู้กำกับ ผู้จัดการทีม และพี่เลี้ยง รวมทั้งหมด 1 คน ระยะเวลาทำงาน 4 เดือน เดือนละ 3,000 บาท
 3. จัดเก็บข้อมูลและผลิตงานนำเสนอผลการดำเนินโครงการ
 4. ธรรมเนียมการให้บริการ เว็บไซท์ เทใจ.คอม (10% ของงบประมาณที่เสนอ 67,420 บาท)

รวม


2,000
12,000
2,000
6,742

22,742

รวมทั้งสิ้น74,162