โครงการสุขภาพ

1 Help 1 Life : น้ำสะอาดให้น้องดื่ม

เพราะโรงเรียนไม่มีเครื่องกรองน้ำ เราจึงอยากร่วมมอบเครื่องกรองน้ำเพื่อผลิตน้ำดื่มสะอาดให้เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดคลองห้า จังหวัดสระบุรี

ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนวัดคลองห้า จังหวัดสระบุรี

ยอดบริจาคขณะนี้

31,808 บาท

เป้าหมาย

26,345 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 121%
จำนวนผู้บริจาค 32

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

เครื่องกรองน้ำและยังทำน้ำเย็นได้ด้วย

11 เมษายน 2018

หลังจากที่เทใจดอทคอมได้เปิดพื้นที่ให้โรงเรียนวัดคลองห้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต2 ได้ใช้พื้นที่กลางนี้ในการระดมทุนจัดซื้อเครื่องกรองน้ำสะอาดให้เด็กในโรงเรียนได้ดื่มและใช้ประโยชน์กันนั้น

ทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น และเครื่องกรองน้ำเพิ่มเติม โดยเงินจากโครงการ 1 Help 1 Life เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โรงเรียนได้ใช้เครื่องทำน้ำเย็น เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบันการใช้งานเป็นไปอย่างดีได้รับคำชื่นชมจาก นักเรียน ครู บุคลากร และประชาชนทั่วไปที่เข้ามารับบริการจากทางโรงเรียน ได้รับความสะดวกและปลอดภัย จากการดื่มน้ำที่สะอาดผ่านเครื่องกรองนี้

สิบเอกบุญรัตน์ มงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองห้า “เป็นโครงการที่มีประโยชน์มาก สำหรับ โรงเรียนที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ ทำให้โรงเรียนสามารถดำเนินการจัดหาน้ำดื่มสะอาดให้กับนักเรียนเพียงพอกับความต้องการ”

- เด็กหญิงจิราพร แพรสีเขียว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2 “หนูชอบมากเลยค่ะ ได้ดื่มน้ำเย็น สะอาดและปลอดภัย”

- เด็กชายธีรดนย์ เสกประโคน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 “ผมกลับบ้านค่อนข้างเย็นชอบเล่นกีฬา อยู่กับเพื่อนที่โรงเรียน หลังเล่น ได้ดื่มน้ำเย็น ชอบมากครับ” 

เครื่องทำน้ำเย็นติดตั้งบริเวณอาคารมุทิตา

พวกเราดีใจมีน้ำสะอาดไว้ดื่ม

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองโรง ได้ใช้บริการเครื่องทำน้ำเย็น

ชื่นใจจริงๆค่ะ


อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

น้ำเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิต เมื่อโรงเรียนขาดแคลนน้ำที่สะอาดได้สร้างผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กนักเรียน

การดื่มน้ำที่ไม่สะอาด หรือมีสารตกค้างค่อนข้างมากทำให้เกิดโทษต่อร่างกายได้ เช่น โรคนิ่ว ท้องเสีย และท้องร่วงได้

โรงเรียนวัดคลองห้า จังหวัดสระบุรี มีนักเรียนทั้งหมด 123 คน เป็นเด็กอนุบาล และประถมศึกษา สภาพทางครอบครัวของนักเรียนยากจน

ทุกวันนี้ทางโรงเรียนไม่มีเครื่องกรองน้ำสำหรับเด็กนักเรียน รวมถึงคุณครูด้วย โรงเรียนใช้วิธีลองน้ำฝนกักเก็บน้ำไว้ในแทงค์ 3 แทงค์  มาเป็นเวลา 30 ปี โดยน้ำเหล่านี้ถูกจำหน่ายน้ำผ่านท่อน้ำเพื่อให้เด็กนักเรียนได้อุปโภคบริโภค 

โครงการ 1 Help 1 Life  ผลิตน้ำสะอาดเพื่อสุขภาพน้อง ของโรงเรียนวัดคลองห้าเห็นว่า "น้ำ" เป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพของมนุษย์ ประโยชน์ของการดื่มน้ำสะอาดมีมากมาย แต่ทางโรงเรียนไม่มีงบประมาณที่จะบริหารการจัดการ และไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควรนัก

คุณครูที่โรงเรียนก็ยังไม่ย่อท้อ มีความพยายามหางบประมาณเพื่อมาพัฒนาเรื่องน้ำดื่มให้ดีขึ้น


ดังนั้นโรงเรียนวัดคลองห้าจึงตั้งโครงการ 1Help 1Life เครื่องกรองน้ำเพื่อสุขภาพของน้อง ขึ้นมาเพื่อต้องการเครื่องกรองน้ำ โดยที่เราจะนำน้ำปะปาจาก อบต.ที่อยู่ด้านหลังโรงเรียนส่งผ่านท่อมายังเครื่องกรองน้ำใหม่แล้วได้แจกจ่ายน้ำที่สะอาดเพื่อนักเรียนโรงเรียนวัดคลองห้า

ทางโรงเรียนวัดคลองห้าหวังที่จะได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อร่วมกันพัฒนาเครื่องกรองน้ำ และอุปกรณ์สำหรับน้ำดื่ม ให้เด็กนักเรียนได้มีใช้ในโรงเรียนต่อไป 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1.ดำเนินการจัดหาจัดจ้างจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ ตู้กดน้ำร้อน-น้ำเย็น

2.ดำเนินหาช่างลงมือปฏิบัติ

3.ติดตั้ง ทดสอบระบบ


ประโยชน์ของโครงการ

1.ทำให้นักเรียนทุกคนได้ดื่มน้ำที่สะอาดปลอดภัยส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

2.โรงเรียนมีเครื่องกรองน้ำที่ถูกสุขลักษณะทำให้ผู้ปกครองเชื่อมั่นในการดูแลสุขภาพนักเรียน

สมาชิกภายในทีม

1. นางสาวสุณิสา พัชรวิวรรธน์ ผู้ประสานงานชมรมบ้านแสงสว่าง ครอบครัวอบอุ่น

โทร. 0864689413 Email: msunisapatcharaviwat@gmail.com

2. นายปฏิวัติ อินนะระ ครูผู้ประสานงานโรงเรียนวัดคลองห้า

โทร. 093-5513182 E-Mail: watklongha@gmail.com

3.สิบเอกบุญรัตน์ มงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองห้า

โทร . 099-0153900 E-mail : watklongha@gmail.com

ภาคี


เวบไซต์ : www.lighthomeclub.com

facebook : lighthomeproject


องค์กรที่ร่วมสนับสนุนโครงการ

ความประทับใจจากเจ้าของโครงการ 1 help 1 life

15 กันยายน 2017

โครงการ 1 help 1 Life: น้ำสะอาดให้น้องดื่ม รับผิดชอบโครงการโดย: ชมรมบ้านแสงสว่าง ครอบครัวอบอุ่น ดำเนินกิจกรรมโดยโรงเรียนวัดคลองห้า จังหวัดสระบุรี

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. ดำเนินการจัดหาจัดจ้างจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ ตู้กดน้ำร้อน-น้ำเย็น
  2. ดำเนินหาช่างติดตั้ง และทดสอบระบบ
  3. เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดคลองห้า มีเครื่องกรองน้ำใช้
  4. เงินส่วนที่เกิน จำนวน 2,395 บาท ทางโรงเรียนจะนำไปซ่อมบำรุง ขาโต๊ะเก้าอี้ ห้องน้ำ และอื่นๆ ตามสมควร

ความประทับใจจากเจ้าของโครงการ

"ทางผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือโครงการ 1 help 1 life: น้ำสะอาดให้น้องดื่ม ที่ได้ช่วยเหลือ บริจาคเงินเพื่อให้โรงเรียนได้มีงบประมาณซื้อเครื่องกรองน้ำ ตู้ทำน้ำเย็นให้กับเด็กนักเรียนวัดคลองห้า ด้วยความซาบซึ้งใจและขอขอบคุณที่ร่วมบริจาคเงิน ถึง 117% ซึ่งเกินความคาดหวังของโรงเรียนวัดคลองห้า และพวกเรามีความซาบซึ้งใจในจิตเมตตาของผู้บริจาคทุกท่าน จากน้ำใจของท่านสามารถสร้างอนาคตของเด็กให้เด็กมีสุขภาพที่ดีขึ้น ผู้ปกครองก็มีความหายกังวลในการที่พาเด็กมาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ เมื่อทางโรงเรียนได้รับเงินบริจาคแล้วจะรีบดำเนินโครงการให้เสร็จโดยทันที เพื่อให้น้องๆ นักเรียนทุกคนได้มีน้ำดื่มที่สะอาดไว้ดื่มกินโดยเร็ว

ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุน จากทีมงานบ้านแสงสว่าง ทีมงานทางเว็บไซต์เทใจ ที่ช่วยสร้างสร้างสรรค์สังคม และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส"

ขอบคุณจากใจพวกเราเด็กๆ โรงเรียนวัดคลองห้า
ขอบคุณค่ะ

เครื่องกรองน้ำและยังทำน้ำเย็นได้ด้วย

11 เมษายน 2018

หลังจากที่เทใจดอทคอมได้เปิดพื้นที่ให้โรงเรียนวัดคลองห้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต2 ได้ใช้พื้นที่กลางนี้ในการระดมทุนจัดซื้อเครื่องกรองน้ำสะอาดให้เด็กในโรงเรียนได้ดื่มและใช้ประโยชน์กันนั้น

ทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น และเครื่องกรองน้ำเพิ่มเติม โดยเงินจากโครงการ 1 Help 1 Life เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โรงเรียนได้ใช้เครื่องทำน้ำเย็น เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบันการใช้งานเป็นไปอย่างดีได้รับคำชื่นชมจาก นักเรียน ครู บุคลากร และประชาชนทั่วไปที่เข้ามารับบริการจากทางโรงเรียน ได้รับความสะดวกและปลอดภัย จากการดื่มน้ำที่สะอาดผ่านเครื่องกรองนี้

สิบเอกบุญรัตน์ มงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองห้า “เป็นโครงการที่มีประโยชน์มาก สำหรับ โรงเรียนที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ ทำให้โรงเรียนสามารถดำเนินการจัดหาน้ำดื่มสะอาดให้กับนักเรียนเพียงพอกับความต้องการ”

- เด็กหญิงจิราพร แพรสีเขียว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2 “หนูชอบมากเลยค่ะ ได้ดื่มน้ำเย็น สะอาดและปลอดภัย”

- เด็กชายธีรดนย์ เสกประโคน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 “ผมกลับบ้านค่อนข้างเย็นชอบเล่นกีฬา อยู่กับเพื่อนที่โรงเรียน หลังเล่น ได้ดื่มน้ำเย็น ชอบมากครับ” 

เครื่องทำน้ำเย็นติดตั้งบริเวณอาคารมุทิตา

พวกเราดีใจมีน้ำสะอาดไว้ดื่ม

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองโรง ได้ใช้บริการเครื่องทำน้ำเย็น

ชื่นใจจริงๆค่ะ


แผนการใช้เงิน

รายการ 

จำนวนเงิน (บาท)
1.Standard By Rwc เครื่องกรองน้ำ 3 ท่อ สแตนเลส6,950
2.MAXCOOL ตู้ทำน้ำเย็น รุ่น MC-4P แบบต่อท่อ
17,000
3. ค่าธรรมเนียมเทใจ 10%2,395
รวมเป็นเงิน26,345