คุณครูสอนหนังสือนักเรียนในห้องเรียน
Teach for Thailand Logo
#หมื่นฝันปันโอกาส
คุณคือหนึ่งในผู้ร่วมให้โอกาส
ร่วมสร้างอนาคตแก่เด็กกว่าหมื่นคน
ด้วยการ สนับสนุนครู ให้ทำหน้าที่ที่ดีที่สุดของเขาต่อไป
สัญลักษณ์หลอดไฟส่องแสงสว่าง

คุณคืออีกหนึ่งแรง

ที่ช่วยให้เด็กไทย ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ทำไม?

ต้องสนับสนุนครูจาก Teach For Thailand

สัญลักษณ์รูปดินสอ

"10,000 ฝันจะมีโอกาสได้เป็นจริง"
เพราะครูคือแรงบันดาลใจ ส่งเสริมให้เด็กกล้าคิด กล้าทำ กล้าฝัน และทำทุกอย่างเพื่อให้เด็กมีอนาคตที่ดีกว่า

ปัจจุบันปัจจัยสนับสนุนหลักจาก กทม. ถูกจัดสรรให้แก่ความเร่งด่วนอื่น จึงส่งผลให้เกิดการขาดแคลนงบประมาณเพื่อจ่ายเงินเดือนครู แต่เด็กนักเรียนยังต้องได้รับการศึกษา ได้เรียนรู้ ครูได้สอนต่อ โครงการต้องดำเนินต่อ

ฐาปนี ฤทธิ์เกิด (เจิน)

ฐาปนี ฤทธิ์เกิด (เจิน)

คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

[ สอนวิชา วิทยาศาสตร์ ]

นีติรัฐ พึ่งเดช (พิ้งค์)

นีติรัฐ พึ่งเดช (พิ้งค์)

คณะจิตวิทยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

[ สอนวิชา ภาษาอังกฤษ ]

พุทธชาด ปารอด (มะปราง)

พุทธชาด ปารอด (มะปราง)

คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

[ สอนวิชา วิทยาศาสตร์ ]

ปาริฉัตร คำแหง (ปอ)

ปาริฉัตร คำแหง (ปอ)

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

[ สอนวิชา วิทยาศาสตร์ ]

ฐานิตา ภูวนาถนรานุบาล (ปุ๊บ)

ฐานิตา ภูวนาถนรานุบาล (ปุ๊บ)

คณะอักษรศาสตร์
University of Edinburgh

[ สอนวิชา ภาษาอังกฤษ ]

สุขพิชัย คณะช่าง (อาร์ม)

สุขพิชัย คณะช่าง (อาร์ม)

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ สอนวิชา ภาษาอังกฤษ ]

ธนัชพร ชูประเทศ (เพิร์ล)

ธนัชพร ชูประเทศ (เพิร์ล)

คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ

[ สอนวิชา ภาษาอังกฤษ ]

กิตติวุฒิ ธรรมมโนวานิช (ตั๋ง)

กิตติวุฒิ ธรรมมโนวานิช (ตั๋ง)

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

[ สอนวิชา คณิตศาสตร์ ]

ศิรินทร์ ตั้งพรไพบูลย์ (เมี่ยว)

ศิรินทร์ ตั้งพรไพบูลย์ (เมี่ยว)

คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

[ สอนวิชา คณิตศาสตร์ ]

ชิดชนก ศิริโชติ (ใหม่)

ชิดชนก ศิริโชติ (ใหม่)

คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร

[ สอนวิชา ภาษาอังกฤษ ]

ทัฬหวิชญ์ ฐิติรัตน์สกุล (สกาย)

ทัฬหวิชญ์ ฐิติรัตน์สกุล (สกาย)

คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

[ สอนวิชา คณิตศาสตร์ ]

ตะวันฉาย นาคบัลลังก์ (ปิงปิง)

ตะวันฉาย นาคบัลลังก์ (ปิงปิง)

คณะรัฐศาสตร์
University of South Carolina

[ สอนวิชา คณิตศาสตร์ ]

เขมพัฒน์ ภัทรธรกุล (เขม)

เขมพัฒน์ ภัทรธรกุล (เขม)

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

[ สอนวิชา คณิตศาสตร์ ]

จักริน บูรณะนิตย์ (อู๋)

จักริน บูรณะนิตย์ (อู๋)

คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

[ สอนวิชา คณิตศาสตร์ ]

อุซมา ดารามั่น (ซีม)

อุซมา ดารามั่น (ซีม)

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
Grinnell College ประเทศสหรัฐอเมริกา

[ สอนวิชา ภาษาอังกฤษ ]

วรชาภา บรรยงคิด (แฟร์)

วรชาภา บรรยงคิด (แฟร์)

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

[ สอนวิชา วิทยาศาสตร์ ]

ฐานวีร์ พงศ์พศวัต (ลิ้ง)

ฐานวีร์ พงศ์พศวัต (ลิ้ง)

คณะจิตวิทยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

[ สอนวิชา คณิตศาสตร์ ]

ปวริศา บัวพิมพ์ (ปาล์ม)

ปวริศา บัวพิมพ์ (ปาล์ม)

คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

[ สอนวิชา วิทยาศาสตร์ ]

ชมปรางค์ วงศ์รัศมีเดือน (ปราง)

ชมปรางค์ วงศ์รัศมีเดือน (ปราง)

คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

[ สอนวิชา คณิตศาสตร์ ]

ชนกานต์ ชูชีพชื่นกมล (ฝน)

ชนกานต์ ชูชีพชื่นกมล (ฝน)

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

[ สอนวิชา คณิตศาสตร์ ]

ตนุภัทร มงคลสิริจันทร์ (ปุ๋ง)

ตนุภัทร มงคลสิริจันทร์ (ปุ๋ง)

คณะจิตวิทยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

[ สอนวิชา ภาษาอังกฤษ ]

นิออน ประกฤติพงศ์ (จิ๊บ)

นิออน ประกฤติพงศ์ (จิ๊บ)

คณะบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

[ สอนวิชา คณิตศาสตร์ ]

พรพรรณ โตโภชนพันธุ์ (วรรณ)

พรพรรณ โตโภชนพันธุ์ (วรรณ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อดีตผู้วิเคราะห์งบประมาณ บริษัทยูนิลีเวอร์ไทยเทรดดิ้ง จำกัด

[ สอนวิชา คณิตศาสตร์ ]

ธิดามาส เต็มสาร (ดิว)

ธิดามาส เต็มสาร (ดิว)

คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

[ สอนวิชา คณิตศาสตร์ ]

Teach for Thailand Logo

ครู 1 คน

คุณครูสอนเด็กนักเรียน

สอนเด็ก 200 คน

คุณครูสอนเด็กนักเรียน
Teach for Thailand Logo

ครู 1 คน

เงินเดือน 15,000 บาท

Teach for Thailand Logo

จนจบปีการศึกษา 2561

ครู 53 คน

ต้องการเงินเดือนครูรวม 6,315,000 บาท

#หมื่นฝันปันโอกาส

ทำให้ 10,000 ฝันของเด็กนักเรียนได้ไปต่อ ด้วยการสนับสนุนครูจาก Teach For Thailand ให้ได้สอนในโรงเรียนครบ 3 เทอม จนจบปีการศึกษา 2561

21%
จากยอดรวมทั้งหมด 6,315,000 บาท

ยอดสนับสนุนเงินเดือนครู

1,347,347 บาท

สนับสนุนครูให้ทำหน้าที่ครูได้ต่อ

icon teacher / 53 คน

เหลือเวลาอีก

0 วัน
กลุ่มผู้ระดมทุน :
ผู้สนับสนุน : อรุณ เตชะมงคลาภิวัฒน์ , ทัตพิชา เติมถาวร , กฤติน กองเกตุใหญ่ , ประสิทธิ์ กองเกตุใหญ่ , วิภาสิริ สินเสถียรพร , วายุ วิริยะนันท์ , วลัยพรรณ มนะตระกูล , มานะ บวรผดุงกิตติ , pamornkorn , สุจิณ โนกุล and more
Teach for Thailand Logo

Teach For Thailand เป็นสมาชิกในเครือข่ายองค์กรไม่แสวงหากำไร Teach For All ที่มีสมาชิกอยู่ใน 43 ประเทศทั่วโลก

Teach For Thailand มีพันธกิจสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยด้วย “ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง” “วางแผน สร้างสื่อ ลงมือสอน” อย่างสร้างสรรค์ ให้ความสำคัญในผลการเรียนรู้ของนักเรียน “ครูผู้นำฯ” สอนในโรงเรียนขยายโอกาสเป็นเวลา 2 ปี พวกเขาได้เรียนรู้และเข้าใจความท้าทายของระบบการศึกษาไทย ขณะเดียวกัน “ครูผู้นำฯ” จะได้พัฒนาศักยภาพ และภาวะความเป็นผู้นำ และภายหลังจาก 2 ปี “ครูผู้นำฯ” เหล่านี้คือเครือข่ายผู้นำฯ ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนในทุกภาคส่วนอย่างมีพลัง เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาไทย