Projects

 • ช่วยพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้องค์กรภาคสังคมไทย เพื่อเพิ่มพูนโอกาสในการแข่งขันและขยายผลกระทบในระดับนานาชาติ

  องค์กรภาคสังคมของไทยเป็นภาคส่วนที่ทำงานอย่างแข็งขันและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมในหลากหลายมิติ แต่องค์กรเหล่านี้มักถูกจำกัดการเข้าถึงโอกาสทางทรัพยากรทุนและการสร้างพันธมิตรด้วยข้อจำกัดทางภาษาอังกฤษ เช่น ไม่ได้รับเลือกให้ไปงานประชุมที่ต่างประเทศ, ไม่ได้รับเข้าเลือกอบรม, ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุน ด้วยเหตุผลเรื่องการสื่อสารภาษาอังกฤษ ผู้ดูแลโครงการมีความเชื่อว่า เราไม่ควรให้ข้อจำกัดทางภาษามาเป็นอุปสรรคในการที่องค์กรภาคสังคมไทยจะประสบความสำเร็จ เราจึงต้องการสร้างเสริมศักยภาพขององค์กรภาคสังคมไทยให้เข้าถึงโอกาสได้มากขึ้น โดยการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สอนโดยครูชาวต่างชาติผู้เชี่ยวชาญ เน้นการพัฒนาทักษะการพูดเพื่อแนะนำองค์กร ปัญหาที่กำลังแก้ไข แนวทางการแก้ปัญหา ผลกระทบขององค์กร เป็นต้น

  Target

  28,600 THB
  Progressing 52%
  8 days left Total Donors 13
 • ปรับปรุงห้องสุขาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับชุมชนชาวเลโต๊ะบาหลิว อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

  ชุมชนโต๊ะบาหลิวเป็นชุมชนชาวเล อุรักละโว้ยในพื้นที่เกาะลันตาซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดกระบี่ ประกอบไปด้วยประชากร 88 ครัวเรือน ปัจจุบันห้องน้ำสาธารณะของพื้นที่มีจำนวน 4 ห้องซึ่งตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลเกิดการชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ซึ่งส่งผลต่อสภาพแวดล้อมบริเวณชายฝั่ง โครงการนี้จะดำเนินการปรับปรุงห้องสุขาให้ถูกสุขลักษณะและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจำนวน 4 ห้อง พร้อมระบบถังเก็บน้ำ

  Target

  110,000 THB
  Progressing 48%
  69 days left Total Donors 52
 • กองทุนฟื้นฟูชุมชนท่องเที่ยว

  สนับสนุนการทำงานของ Local Alike ในการพัฒนาสินค้าและบริการให้การท่องเที่ยวชุมชน สามารถดำเนินกิจกรรมต่อไปได้ในสถานการณ์โควิด พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ (New normal) และปรับรูปแบบส่งเสริมการตลาดออนไลน์ในการขายสินค้าและบริการให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ง่ายขึ้น โดยมีชุมชนเป้าหมาย จำนวน 5 ชุมชน

  Target

  1,375,000 THB
  Progressing 2%
  38 days left Total Donors 18
 • Ashoka’s Giving Circle

  Identifying social innovations and equipping young people with changemaking skill.

  Target

  480,000 THB
  Progressing 29%
  222 days left Total Donors 16