Projects

 • เด็กและเยาวชน อื่นๆ

  บ้านพิงใจสำหรับแม่และลูกที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรง

  แรงงานหญิงข้ามชาติที่อยู่ใน อ.แม่สอด ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวไม่แตกต่างจากผู้หญิงชาติอื่นๆ ทั่วโลก แต่การเข้าถึงบริการต่างๆ จากภาครัฐยังเป็นสิ่งที่ท้าทาย โครงการนี้จึงขอสนับสนุนค่าเช่าบ้านพักชั่วคราวสำหรับแรงงานหญิงข้ามชาติและเด็ก 8 ครอบครัวที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงนี้เป็นเวลา 1 ปี เพื่อเป็นที่พักที่ปลอดภัย เยียวยาอารมณ์ จิตใจและความมั่นคงทางการเงิน จนผู้หญิงและเด็กสามารถกลับคืนสู่ชุมชนได้อย่างปลอดภัย

  Target

  171,600 THB
  Progressing 12%
  215 days left Total Donors 49
 • สัตว์ อื่นๆ

  ห้องยาเพื่อคลินิกช้าง

  ปัจจุบันช้างเลี้ยงในประเทศไทยยังคงประสบปัญหาเจ็บไข้ได้ป่วย ถึงแม้ร่างกายจะใหญ่ดูแข็งแรง แต่ก็ยังคงสามารถเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนเรา สัตวแพทย์จึงจำเป็นต้องเข้าไปรักษาและให้ยาช้าง คลินิกช้างจึงจำเป็นต้องมียาสำรองไว้ เพื่อเก็บรวบรวมยาช้าง ทั้งยาสามัญสำหรับสัตว์ใหญ่ ยาบำรุง ยาสมุนไพรต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา รวมถึงยืดอายุของยา เมื่อมีการเก็บอย่างถูกวิธี ในที่ที่ถูกสุขลักษณะ

  Target

  103,367 THB
  Progressing 26%
  32 days left Total Donors 94
 • อื่นๆ

  SHero Legal Aid Fund for Survivors of Gender-Based Violence

  Survivors of gender-based violence face barriers in accessing the justice procedure. Survivors from marginalized groups who most affected by inequality and discrimination often confronted with language barriers and financial hardship, these challenges become even more compounded throughout the judicial process. This fund has been established to support the team of trained pro bono lawyers and interdisciplinary volunteers at SHero in providing legal and psychological assistance through online means and on-site work in challenging cases.

  Target

  1,181,400 THB
  Progressing 11%
  16 days left Total Donors 56
 • อื่นๆ

  กองทุนมูลนิธิกระจกเงา

  ที่ผ่านมาเรามักเจอสถาการณ์ที่คาดไม่ถึง ภัยพิบัติ ไฟป่า ติดตามคนหาย ฯลฯ มูลนิธิกระจกเงาพยายามอย่างยิ่งที่จะโต้ตอบกับสถานการณ์ปัญหาสังคมได้ทันท่วงที ร่วมสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิกระจกเงาไปด้วยกัน

  Target

  1,100,000 THB
  Progressing 20%
  307 days left Total Donors 282
 • เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ อื่นๆ

  จิตวิทยาให้คำปรึกษาและบำบัด แก่เด็กและผู้ที่ได้รับบาดแผลภายใน (Trauma care) จังหวัดเชียงใหม่

  ช่วยเด็กและบุคคลที่ได้รับบาดแผลภายในกว่า 300 คน ในจังหวัดเชียงใหม่ ให้เข้าถึงคำปรึกษา การเยียวยา และบำบัดจากนักจิตวิทยาเชี่ยวชาญ เพื่อลดอัตราเสี่ยงการฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเองและผู้อื่น

  Target

  584,100 THB
  Progressing 31%
  123 days left Total Donors 227
 • อื่นๆ

  Local Heroes Fund

  The Local Heroes Fund will help solve the problem in local communities in Thailand that lack sufficient funds to acquire the necessary skills required to generate an adequate income in the tourism sector, which accounts for 20% of Thailand's GDP.

  Target

  55,000 THB
  Progressing 16%
  32 days left Total Donors 14
 • ใกล้ถึงเป้าหมาย เทใจแนะนำ สิ่งแวดล้อม อื่นๆ

  จาก“ผู้พ้นโทษ” สู่ “นักประเมินต้นไม้อิสระ”

  ผู้พ้นโทษจำนวนมากเผชิญกับข้อจำกัดทางรายได้อันมาจากถูกกีดกันการประกอบอาชีพหลักและเสริม จึงเป็นโอกาสดีของการพัฒนาโอกาสอาชีพเสริม “นักประเมินไม้ยืนต้นอิสระ” ให้ผู้พ้นโทษ เพื่อสนับสนุนการทำงานของกรุงเทพฯ ด้วยการจัดทำข้อมูลประเมินความสมบูรณ์ของต้นไม้บนพื้นที่สาธารณะก่อนการวางแผนและแจกจ่ายงานของเจ้าหน้าที่กรุงเทพฯต่อไป

  Target

  60,500 THB
  Progressing 93%
  32 days left Total Donors 84
 • เด็กและเยาวชน อื่นๆ

  อาหารเพื่อเด็กด้อยโอกาสและเด็กถูกทอดทิ้ง

  ศูนย์การเรียนบ้านนานา เปิดการเรียนการสอนแก่เด็กชายขอบ เด็กด้อยโอกาส และเด็กถูกทอดทิ้ง ในพื้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เด็กเหล่านี้ดพักอาศัยอยู่ในมูลนิธิฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดูแลเรื่องอาหารการกินของเด็กให้มีอาหารครบทั้ง 3 มื้อ และมีโภชนาการที่ดีต่อเด็ก จึงขอเปิดระดมทุนค่าอาหารเฉลี่ยวันละ 36 บาทต่อคน เพื่อให้เด็กนักเรียนจำนวน 120 คน (คิดเป็น 12 บาทต่อคนต่อมื้อ วันละ 3 มื้อ) เพราะศูนย์ฯ ไม่ได้งบประมาณอุดหนุนใด ๆ

  Target

  283,800 THB
  Progressing 46%
  32 days left Total Donors 178
 • รายเดือน อื่นๆ

  Better Me - พัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้หญิงที่ขาดโอกาสทางการศึกษา

  ร่วมมอบโอกาสทางการศึกษา พื้นฐานกฎหมายแรงงานและการจ้างงาน สิทธิด้านต่างๆ และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ผู้หญิงที่ขาดโอกาสทางการศึกษา 60 คน ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเพิ่มโอกาสในการทำงานและสร้างรายได้ที่ดีกว่าเดิม

  Target

  739,200 THB
  Progressing 19%
  307 days left Total Donors 37