Projects

 • เด็กและเยาวชน สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ

  ฟอกอากาศให้เด็กกำพร้าในหมู่บ้านเด็กโสสะหนองคาย

  เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในทุกๆ ปี นอกจากภาคเหนือที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงแล้ว ยังมีพื่นที่อื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบเช่นกัน โดยเฉพาะหมู่บ้านเด็กโสสะหนองคาย ซึ่งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ที่ได้รับอิทธิพลจากการเผาไหม้ของทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ก่อเกิดเป็นฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ร้ายแรงไม่ต่างกัน จึงต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อจัดหาเครื่องกรองอากาศและอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นละออง เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กและเจ้าหน้าที่ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นๆ

  Target

  187,000 THB
  Progressing 3%
  37 days left Total Donors 17
 • ภัยพิบัติ

  อุปกรณ์ดับไฟป่าให้ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

  ไฟป่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำซากทุกปีในพื้นที่ ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ การดูแลป้องกันและดับไฟป่ายังมีอุปสรรคที่ทำให้การแก้ไขปัญหาล่าช้า เนื่องจากยังขาดอุปกรณ์ในการจัดการ จึงเห็นควรระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม

  Target

  145,876 THB
  Progressing 54%
  6 days left Total Donors 209
 • สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ

  กองทุนป้องกันไฟป่าชุมชนบ้านพุยาง จ.ราชบุรี

  สนับสนุนการป้องกันไฟป่าร่วมกับชุมชนบ้านพุยาง ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ด้วยการทำแนวกันไฟ ลาดตระเวนและอยู่ยามเฝ้าระวัง เพื่อรักษาแปลงฟื้นฟูป่า 12 ไร่ รวมถึงป่าชุมชนและพื้นที่การเกษตรโดยรอบ ในช่วงหน้าแล้ง

  Target

  57,200 THB
  Progressing 66%
  6 days left Total Donors 84
 • รายเดือน ผู้สูงอายุ ภัยพิบัติ

  กองทุนฮอมใจ๋ จ้วยสูงวัยประสบภัยพิบัติ (Disaster Response for the Elderly Fund)

  กองทุนช่วยเหลือฉุกเฉินตามฤดูกาลของภัย เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ยากจน ไม่มีสถานะ ไม่สามารถเข้าถึงในการช่วยเหลือ พร้อมกับการดูแลสภาพจิตใจของผู้สูงอายุ เกิดจากผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นถี่ และมีความรุนแรง ทำให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงต้องเผชิญความเสี่ยงตามฤดูกาล เช่น น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วม ดินโคลนถล่ม ในฤดูฝน อากาศเปลี่ยนแปลงฉับพลันในฤดูหนาว ขณะที่ฤดูร้อนเราต้องเจอปัญหาไฟป่า ฝุ่นควัน พายุฤดูร้อน มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดตั้งกองทุนนี้เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือผู้สูงอายุได้อย่างทันท่วงที

  Target

  1,768,800 THB
  Progressing 9%
  251 days left Total Donors 161