มอบทุนเพื่อซื้อหนังสือตรงใจ ภายในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 27

โครงการ ๑ อ่าน ล้านตื่น

เมื่อวันที่ 2 February 2023

โครงการ ๑ อ่าน ล้านตื่น ได้จัดกิจกรรมหนังสือตรงใจ มอบทุนให้โรงเรียน และบุคคลผู้ส่งเสริมกิจกรรมด้านการอ่านสู่สังคม ซึ่งครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้พิการ และผู้สูงอายุ โดยมีการมอบทุนภายในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 27 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

  1. โรงเรียนหนองเจ๊กสร้อย จ.จันทบุรี
  2. โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ จ.อ่างทอง
  3. โรงเรียนวัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราฎร์บำรุง) จ.นนทบุรี
  4. โรงเรียนศรีสังวาลย์ จ.นนทบุรี
  5. โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา จ.ขอนแก่น
  6. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน (ร่วมใจ)
  7. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดลุ่มเจริญศรัทธา
  8. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแฟลตลือชา
  9. ครูเมตตา มูฮำหมัด ครูศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนภักดีธรรม
  10. อาจารย์ภาณุพงษ์ คงจันทร์ ข้าราชการครูเกษียณ และนักเขียนอิสระ

หลังจากการได้รับทุนเพื่อซื้อหนังสือตรงใจ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังการอ่านให้กับนักเรียน โดยมีการจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมพี่อ่านให้น้องฟัง กิจกรรมวันห้องสมุด กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน กิจกรรมอ่านรับสายลมและแสงแดด กิจกรรมนั่งสมาธิและอ่านหนังสือ เป็นต้น

ทั้งนี้ยังเพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และต่อยอดในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความประทับใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์

เด็กหญิงสุกฤตา มะละทองคำ น้องปราย ชั้น ป.6 โรงเรียนวัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) จ.นนทบุรี

"สำหรับหนู มีความรู้สึกว่าการได้เลือกและอ่านหนังสือที่ชื่นชอบ เหมือนกับการได้รับของขวัญชิ้นวิเศษ เพราะหนังสือเปรียบเสมือนคลังที่รวบรวมเรื่องราวความรู้ความคิดทุกอย่าง เมื่อได้อ่านหนังสือทำให้รู้สึกสงบ ผ่อนคลาย มีสมาธิ มีความสุข ได้อยู่กับตัวเองมากขึ้น เปิดมุมมองใหม่ มีจินตนาการ และทำให้มองเห็นโลกกว้างขึ้นค่ะ"

เด็กหญิงภวนันท์ ไพรเถื่อน ชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย จ.จันทบุรี 

"การเลือกหนังสือเองดีตรงที่หนังสือเหมาะกับวัยของเรา ภาพสวย และสร้างนิสัยอ่าน เวลาว่างสามารถหาอ่านหนังสือและบันทึกการอ่านไปด้วย และหนังสือบางเรื่องก็ยังให้ทั้งความรู้และความสนุกด้วยค่ะ"

นายวุฒิไกร อัศวเจริญโชติกุล ชั้น ม.6 โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ จ.อ่างทอง

"การที่ได้ไปเลือกหนังสือด้วยตนเอง จะทำให้ได้หนังสือที่อยากอ่านและตรงประเด็นกับที่ต้องการมาอ่าน ทำให้ไม่เบื่อง่าย และได้ความรู้ตรงประเด็นตามที่อยากจะรู้ เพราะหนังสือที่ได้รับบริจาคมาบางครั้งไม่ตรงตามที่อยากอ่าน จึงทำให้ไม่อยากอ่านหนังสือ"

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ 
กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
โรงเรียนนักเรียนในโรงเรียน

100 คน

นักเรียนมีความสนใจอ่านหนังสือ และมีปรีมาณการใช้ห้องสมุดมากขึ้น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด็กในชุมชน มีอายุระหว่าง 3-5 ปี 50 คนเด็ก ๆ มีความสนใจในหนังสือนิทานเล่มใหม่ที่เลือกไป และอยากให้อ่านนิทานให้ฟังมากขึ้น
ผู้พิการนักเรียนที่มีความพิการบกพร่องทางด้านร่างกาย245 คนนักเรียนมีความสนใจหนังสือใหม่ที่ได้ไปเลือกมากขึ้น เมื่อได้ไปเลือกหนังสือที่อยากอ่านด้วยตนเองแล้วจึงเกิดความสนใจ และยืมหนังสือจากห้องสมุดมากขึ้น
ผู้สูงอายุผู้สูงอายุในชุมชน20 คนนักเรียนมีความสนใจหนังสือใหม่ที่ได้ไปเลือกมากขึ้น เมื่อได้ไปเลือกหนังสือที่อยากอ่านด้วยตนเองแล้วจึงเกิดความสนใจ และยืมหนังสือจากห้องสมุดมากขึ้น
มีการรวมกลุ่ม และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มากขึ้น โดยการอ่านหนังสือ
รูปภาพกิจกรรม

กิจกรรมตามพ่อไปปลูกข้าว เป็นการอ่านหนังสือและนำไปปฏิบัติจริง โดยให้นักเรียนลองไปปลูกข้าว ดำนา จากสถานที่จริง จากโรงเรียนหนองเจ๊กสร้อย จ.จันทบุรี

กิจกรรมนั่งสมาธิและอ่านหนังสือ ในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน มีการทำสมาธิก่อนอ่านหนังสือเพื่อให้มีสมาธิมากขึ้นและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จากโรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ จ.อ่างทอง

กิจกรรมหนังสือสนามหญ้า มีการแจกหนังสือเพื่อให้นักเรียนอ่าน โดยสามารถเลือกหนังสือที่สนใจและต้องการอ่านได้ด้วยตนเอง และผลัดกันอ่านให้ผู้อื่นฟังด้วย จากโรงเรียนศรีสังวาลย์ จ.นนทบุรี

กิจกรรมรักการอ่าน ให้นักเรียนเลือกหนังสือที่สนใจและอ่านให้เพื่อนฟัง และทำการจดบันทึกเนื้อหาสำคัญลงสมุดจากโรงเรียนวัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราฎร์บำรุง) จ.นนทบุรี

กิจกรรมอ่านเพลิน ๆ ให้นักเรียนเลือกหนังสือที่อยากอ่าน และแลกเปลี่ยนเรื่องราวที่อ่านกับเพื่อนในกลุ่ม จากโรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา จ.ขอนแก่น