อบรมแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง ระยะ 2

ฝึกอาชีพให้คนตกงานจากโควิดเป็นแพทย์แผนไทย จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 24 January 2022

อัพเดทกิจกรรมการอบรมแพทย์แผนไทยระยะที่ 2 ตามโครงการฝึกอาชีพให้คนตกงานจากโควิดเป็นแพทย์แผนไทย จังหวัดสงขลา