ซ่อมแซมอาคารศูนย์ประสานงานชาวบ้านเพื่อฟื้นฟูชีวิตและชุมชนลุ่มน้ำมูล (ชชช.) เสร็จแล้ว

munriver

เมื่อวันที่ 14 January 2022

ด้วยทางองค์กรชาวบ้านเพื่อฟื้นฟูชีวิตและชุมชนลุ่มน้ำมูล ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณในการบูรณะซ่อมแซมอาคารศูนย์ประสานงานชาวบ้านเพื่อฟื้นฟูชีวิตและชุมชนลุ่มน้ำมูล (ชชช.) ที่เก่าขำรุดทรุดโทรม ขาดการดูแลบำรุงรักษา ด้วยปัญหาและข้อจำกัดด้านงบประมาณภายในตัวองค์กรชาวบ้านเอง จนได้รับการสนับสนุนด้วยการระดมทุนจากผู้บริจาค โดย มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (โครงการเทใจ)

องค์กรชาวบ้านเพื่อฟื้นฟูชีวิตและชุมชนลุ่มน้ำมูล จึงขอแจ้งรายงานความคืบหน้าในการบูรณะซ่อมแซมศูนย์ประสานงานชาวบ้านเพื่อฟื้นฟูชีวิตและชุมชนลุ่มน้ำมูล (ชชช.) ให้ทราบ ดังนี้

การซ่อมแซมโครงสร้างอาคารหลักๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งการเปลี่ยนโครงสร้างและหลังคา, การกั้นพื้นที่และปูพื้นห้องชั้นลอย, การเปลี่ยนบานหน้าต่าง / ประตู, ถมดินปรับพื้นที่รอบอาคาร, ปรับปรุงห้องสุขา และ เดินระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายใน ทั้งอาคาร ฯ

จากการได้ปรับปรุงบูรณะซ่อมแซมศูนย์ประสานงานชาวบ้านเพื่อฟื้นฟูชีวิตและชุมชนลุ่มน้ำมูล (ชชช.) บ้านผาประตูทอง หมู่ ๑๒ ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ก็ก่อให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่มชาวบ้าน โดยได้ใช้เป็นสถานที่ในการพบปะ, พูดคุย,ประชุม,ปรึกษาหารือกันของชาวบ้าน เป็นจุดสถานที่กลางในการจัดกิจกรรมและประสานงาน เพื่อติดตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากเขื่อนปากมูล ในการพิทักษ์สิทธิการดำรงชีวิตและการปกป้องทรัพยากรแม่น้ำมูล ในฐานะทรัพย์สินสาธารณะที่ชุมชนท้องถิ่นใช้ประโยชน์ร่วมกัน

แต่ก็ยังขาดแคลนทุนปัจจัยในการพัฒนาบูรณะศูนย์ประสานงานฯ อยู่อีกหลายประการ เช่น โรงครัวขนาดเล็กที่เอาไว้จัดประกอบอาหาร เวลาที่ชาวบ้านมีกิจกรรมร่วมกัน เป็นต้น ซึ่งกลุ่มองค์กรชาวบ้านเพื่อฟื้นฟูชีวิตและชุมชนลุ่มน้ำมูล จะพยายามพัฒนาปรับปรุงบูรณะซ่อมแซมศูนย์ประสานงานชาวบ้านเพื่อฟื้นฟูชีวิตและชุมชนลุ่มน้ำมูล (ชชช.) ต่อไป

พวกเราในนามองค์กรชาวบ้านเพื่อฟื้นฟูชีวิตและชุมชนลุ่มน้ำมูล (ชชช.) ขอขอบคุณในน้ำใจของผู้ร่วมบริจาคสมทบทุนทุกท่านที่ช่วยเหลือในการบูรณะซ่อมแซมศูนย์ประสานงานชาวบ้านเพื่อฟื้นฟูชีวิตและชุมชนลุ่มน้ำมูล (ชชช.) ครั้งนี้ โดย มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (โครงการเทใจ) มา ณ โอกาสนี้ด้วย

คณะกรรมการชาวบ้านเพื่อฟื้นฟูชีวิตและชุมชนลุ่มน้ำมูล (ชชช.)