ผลการทำวิจัยในการศึกษากลไกการเกิดโรค SLE

ช่วยชีวิตผู้ป่วยโรค SLE ด้วยแนวทางการแพทย์แบบแม่นยำ

เมื่อวันที่ 6 January 2022

จากการที่ได้ระดุมทุนทำให้โครงการมีเงินทุนเพียงพอต่อการใช้ทำวิจัยในการศึกษากลไกการเกิดโรค SLE จนสามารถตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับได้สำเร็จ จำนวน 1 ฉบับ (เอกสารแนบ) โดยการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำแนกกลุ่มย่อยของเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดบีเซลล์ที่แสดงการตอบสนองอัตโนมัติต่อดีเอ็นเอแล้วส่งผลต่อพยาธิสภาพของโรค SLE ผู้วิจัยได้ตัวอย่างเลือดจากอาสาสมัครที่ป่วยโรค SLE จำนวน 38 ราย จากภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จากนั้นนำไปวิเคราะห์หากลุ่มย่อยของเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดบีเซลล์ด้วยวิธี Flow cytometry พบว่า มีการเพิ่มขึ้นของ circulating double negative 2 (DN2) และ activated naïve (aNAV) B cells อย่างมีนัยสำคัญในผู้ป่วยโรค SLE อีกทั้งยังมีการเพิ่มจำนวนขึ้นของกลุ่มย่อยบีเซลล์และ DNA autoreactive B cells พบเป็นสัดส่วนที่สูงในกลุ่ม aNAV B cells โดยมีการแสดงออกที่สูงของโมเลกุลบนผิวเซลล์ (CD69 และ CD86) ยิ่งไปกว่านั้นความถี่ของ aNAV B cells ในจำนวนรวมของบีเซลล์ยังสัมพันธ์ไปกับ SLEDAI-2 K scores ซึ่งใช้เป็นตัวบ่งบอกอาการของโรค SLE

 โดยสรุปจากผลการศึกษา aNAV B cells ซึ่งเป็นกลุ่มย่อยของบีเซลล์อาจจะมีบทบาทในการเกิดพยาธิสภาพของโรค SLE อย่างไรก็ตาม ยังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมในกลไกอื่นๆต่อไป

ผลงานในวารสารระดับนานาชาติที่ถูกตีพิมพ์

The expansion of activated naive DNA 2021
https://drive.google.com/file/d/1K1MJPBzgy-L-DItEbgpOBpKf6cSr1GgH/view?usp=sharing