ตรวจ DNA บุคคลไร้สัญญาติ 19 คน

Bonds create opportunities

เมื่อวันที่ 16 May 2024

จากการตรวจบุคคลไร้สัญชาติให้กับเด็กและผู้เปราะบางในปี 2566 ที่ผ่านมา จากการระดมทุนจากผู้บริจาคจากเทใจดอทคอม ADRA Thailand ได้รับการสนับสนุนค่าดำเนินการตรวจ DNA และค่าเดินทางเพื่อช่วยเหลือเด็กและผู้เปราะบาง พื้นที่อำเภอแม่จัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง และอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นจำนวน 19 คน แบ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี จำนวน 4 ราย และบุคคลไร้สัญชาติทั่วไป จำนวน 15 ราย ให้เข้าถึงสิทธิสัญชาติไทย

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

กลุ่มที่ได้รับประโยชน์จำนวนความเปลี่ยนแปลง
เด็กและเยาวชน อาศัยอำเภอแม่จัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง และอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย4 คนเด็กที่ไร้สัญชาติได้รับการตรวจ DNA และมีโอกาสได้รับสัญชาติไทย
ประชาชนผู้เปราะบาง อาศัยอำเภอแม่จัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง และอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย15 คนมีโอกาสได้รับสัญชาติไทย
ADRA Thailand และเทใจดอทคอม ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนโครงการเพื่อช่วยเหลือเด็กและผู้เปราะบางให้ได้รับการตรวจสายโลหิตเพื่อได้รับการพิจารณาให้สัญชาติไทยและสิทธิทางกฎหมาย 💖