มอบอุปกรณ์ศิลปะแก่โรงเรียนบ้านมูเซอ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

มอบอุปกรณ์การศึกษา โรงเรียนบ้านมูเซอ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 14 May 2024

ทางผู้จัดทำโครงการได้มีการติดต่อซื้ออุปกรณ์การเรียนทางด้านศิลปะ เพื่อเป็นการสนับสนุนด้านอุปกรณ์การเรียนให้แก่โรงเรียนมูเซอ คุณครูและนักเรียนสามารถมีอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ขณะนี้ อยู่ระหว่างการจัดส่งอุปกรณ์ไปยังโรงเรียนบ้านมูเซอ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้มีอุปกรณ์บางส่วนถึงทางโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในวันที่ 25 เมษายน 2657 ทางโรงเรียนบ้านมูเซอได้รับอุปกรณ์การศึกษาด้านศิลปะ จากโครงการมอบอุปกรณ์การศึกษา โรงเรียนบ้านมูเซอ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพัฒนศาสาตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้ใช้แพลตฟอร์มเทใจดอทคอมในการดำเนินโครงงานระดมทุนส่งเสริมอุปกรณ์การศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์ในการเสริมทักษะ พัฒนาศักยภาพของตนเองในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เป็นจำนวน 388 คน ซึ่งทุกคนจะได้รับอุปกรณ์ที่ช่วยสนับสนุนให้พัฒนาการที่ดียิ่งขึ้นในชั้นเรียน และทางโรงเรียนหรือครอบครัวเองได้รับการแบ่งเบาภาระในการต้องจัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์ให้แก่นักเรียนและลูกหลาน

ดังนั้น โครงการมอบอุปกรณ์การศึกษา โรงเรียนบ้านมูเซอ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ สามารถช่วยเหลือและสนับสนุนทางด้านของโรงเรียน นักเรียน คุณครู รวมไปถึงครอบครัวของนักเรียนเอง เนื่องจากทางผู้จัดทำโครงการได้มองเห็นถึงสิ่งที่นักเรียนในโรงเรียนบ้านมูเซอมีและอยากสนับสนุน นั้นคือ ความสามารถทางด้านศิลปะ ได้เห็นจากในหลาย ๆ กิจกรรมที่โรงเรียนจัด และกิจกรรมภายนอก

ข้อเสนอแนะ โครงการมอบอุปกรณ์การศึกษา โรงเรียนบ้านมูเซอ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ มีดังนี้

  • การช่วยเหลือในครั้งถัดไปอาจเป็นการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนโดยตรง ผ่านการจัดกิจกรรมที่เชิญวิทยากร หรือประเด็นที่นักเรียนสนใจ เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนได้สานต่อความสนใจของตนเอง
  • อาจมีการช่วยเหลือในด้านอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์พัฒนาคุณภาพชีวิต (เครื่องกรองน้ำ ห้องน้ำ ฯลฯ)
ความประทับใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์

“ ขอขอบพระคุณไปยังคณะทีมงานในโครงการเทใจดอทคอม ทุกท่านที่ได้ระดมทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนด้านศิลปะให้แก่เด็กๆ นักเรียน ซึ่งอุปกรณ์การเรียนดังกล่าวล้วนเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของเด็กๆ ทั้งนี้คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ในการจัดการเรียนการสอน และสนับสนุนนักเรียนที่มีความสนใจและมีความสามารถด้านศิลปะอย่างเต็มความสามารถ ทางโรงเรียนรู้สึกซาบซึ้งใจมากๆ จึงขอขอบพระคุณทางโครงการเทใจมา ณ โอกาสนี้ ” นายพศิน ใบศล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาวพิกุล แปงใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านมูเซอ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ
กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เด็กและเยาวชนเด็ก ชั้นอนุบาล - มัธยมตอนต้น ในโรงเรียนบ้านมูเซอ388 คนเด็กนักเรียนมีอุปกรณ์การเรียนที่เหมาะสมต่อการพัฒนาในช่วงวัยของตนเอง และอุปกรณ์เหล่านี้เป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างจินตนาการ ความฝัน ให้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต อุปกรณ์นี้ยังสามารถใช้กับนักเรียนในรุ่นถัดไปได้
โรงเรียนโรงเรียนบ้านมูเซอ1 โรงเรียนโรงเรียนบ้านมูเซอมีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เพียงพอต่อเด็กนักเรียนภายในโรงเรียน 
รูปภาพการดำเนินกิจกรรม