project ผู้สูงอายุ

ปลูกกล้วยกับมะรุมให้ตายาย จ.บุรีรัมย์

เชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีร่วมสนับสนุนโครงการปลูกกล้วยและต้นมะรุม พืชเศรษฐกิจที่กินและขายได้ จำนวน 2,000 ต้น ที่ให้ร่มเงาและเป็นแหล่งอาหาร ให้กับคุณตาคุณยายในชุมชนที่อยู่เพียงลำพัง ให้พวกท่านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

Duration 4 เดือน Area จังหวัดบุรีรัมย์

Current donation amount

53,873 THB

Target

104,500 THB
ดำเนินการไปแล้ว 52%
จำนวนผู้บริจาค 56

สำเร็จแล้ว

“มีแค่ต้นไม้เฉย ๆ ใครก็มีได้ แต่มีต้นไม้ที่กินและขายได้มันดียิ่งกว่า”

พวกเราสมาชิกในกลุ่มล้วนแล้วแต่เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนมีชัยพัฒนา ซึ่งอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ และตลอดระยะเวลาที่ได้ศึกษาและเรียนรู้ โรงเรียนมีชัยพัฒนาได้ปลูกฝังจิตสำนึกการแบ่งปัน การมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบสังคม จึงเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีร่วมสนับสนุนโครงการปลูกกล้วยและต้นมะรุม พืชเศรษฐกิจ จำนวน 2,000 ต้น ที่ให้ร่มเงาและเป็นแหล่งอาหาร ให้กับคุณตาคุณยายในชุมชนที่อยู่เพียงลำพังในจังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อให้พวกท่านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการดี ๆ กันนะคะ 


ปัจจุบันพื้นที่ป่าในชุมชนลดจำนวนลง การปลูกต้นไม้ลดลง ในชุมชนต่าง ๆ โดยที่ประชาชนจำนวนมากในชนบทที่ไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อต้นไม้มาปลูกหรือไม่มีโอกาสในการขอรับต้นไม้ฟรี ซึ่งโครงการนี้เราจะเน้นไปที่ผู้สูงอายุ ที่อยู่เพียงลำพังโดยที่ไม่มีลูกหลานดูแล เพื่อให้พวกเขาได้มีต้นไม้ปลูกภายในบริเวณบ้านและพื้นที่อื่น ๆ ของตน มีร่มเงาและแหล่งอาหารที่ดี  โดยสามารถเริ่มปลูกภายในบ้าน

เราเชื่อว่า แม้จะเป็นสิ่งเล็ก ๆ แต่ถ้ามารวมกันเยอะขึ้น ก็จะกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ และสิ่งเล็ก ๆ นี้ เป็นสิ่งที่เราสามารถมอบความสุขให้กับคุณตาคุณยายผ่านต้นไม้ที่เรานำไปปลูกให้ และโครงการดังกล่าวยังสามารถแก้ไขปัญหาพื้นที่แห้งแล้งภายในจังหวัดบุรีรัมย์ให้กลับมาร่มรื่นได้ รวมไปถึงการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำภายในสังคม เพราะครัวเรือนไหนที่มีงบประมาณในการจัดซื้อต้นไม้ก็จะมีพื้นที่สีเขียว มีต้นไม้ได้ แต่สำหรับครัวเรือนที่ไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อต้นไม้ ก็จะยังคงพื้นที่แห้งแล้ง และที่สำคัญคือ ลดปัญหาความยากลำบากของผู้สูงอายุที่อยู่ลำพัง โดยเฉพาะกับคุณตาคุณยายที่ไม่มีลูกหลานดูแล 

กลุ่มเป้าหมายที่จะร่วมดำเนินการมีลักษณะ ดังนี้

 • เป็นผู้ที่มีความต้องการที่อยากจะช่วยเหลือ รับผิดชอบสังคม ในด้านของสิ่งแวดล้อมร่วมกัน แต่ไม่สามารถปลูกต้นไม้เองได้
 • เป็นผู้ที่ฝักใฝ่ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • เป็นผู้ที่ชื่นชอบการปลูกต้นไม้


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. เปิดลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ต้องการต้นไม้ในจังหวัดบุรีรัมย์
 2. สรุปยอดเงินระดมทุนจากเว็บเทใจ
 3. สรุปรายชื่อผู้ที่ต้องการต้นไม้
 4. จัดซื้อต้นกล้วย และต้นมะรุม
 5. เดินทางไปปลูกต้นไม้ตามที่อยู่รายชื่อที่ลงทะเบียน

ประโยชน์ของโครงการ

 1. เพื่อให้คุณตาคุณยายที่ไม่มีงบประมาณในการซื้อต้นไม้หรือไม่มีโอกาสที่จะขอรับต้นไม้ฟรีมาปลูกให้มีต้นไม้ได้ปลูกภายในบ้าน
 2. เป็นแหล่งอาหารสำหรับครัวเรือนที่ลงทะเบียน
 3. เพื่อเป็นการอนุรักษ์การปลูกต้นไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้จังหวัดบุรีรัมย์มากขึ้น
 4. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกสำหรับผู้ที่ทำกิจกรรม


สมาชิกภายในทีม

 • นางสาวณัฏฐา ชัยโชติกิจ ศิษย์เก่าโรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์
 • นางสาวกุสุมา บุตรพรม ศิษย์เก่าโรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์
 • นางสาวสุทธิดา เจตนารักชาติ  ศิษย์เก่าโรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์
 • นางสาวแสงเทียน แสนเมืองชิน  ศิษย์เก่าโรงเรียนราชประชานุ เคราะห์ 51 จ.บุรีรัมย์
 • นางสาวนุช มีชัยพัฒนา ศิษย์เก่าโรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์

ภาคี 

 • โรงเรียนมีชัยพัฒนา
 • สมาคมพัฒนาประชากร (PDA)
 • มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ (mvf)
ไม่มีข้อมูล

Budget plan


รายการจำนวนจำนวนเงิน (บาท)
1.ต้นกล้วย1,000*(25) ต้น25,000
2.ต้นมะรุม1,000*(50) ต้น50,000
3.ค่าน้ำมันรถ
10,000
4.ค่าดำเนินกิจกรรม
10,000
5.ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10 %

(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

9,500
รวม
104,500