project อื่นๆ

Sirinart Torviriyalertchai

ระดมทุนซ่อมแซมศูนย์ประสานงานคณะกรรมการและชาวบ้านเพื่อฟื้นฟูชีวิตและชุมชนลุ่มน้ำมูล โดยให้ศูนย์เอื้อต่อกิจกรรมการดำเนินงานติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาของชาวบ้านในการฟื้นฟูวิถีชีวิตและชุมชนลุ่มน้ำมูล

Duration 4 เดือน Area แม่น้ำมูล ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

Current donation amount

25,996 THB

Target

185,900 THB
ดำเนินการไปแล้ว 14%
84 days left จำนวนผู้บริจาค 7

30 ปีผ่านมาแล้ว ปัญหาเรื่องเขื่อนปากมูลต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาให้ได้ข้อยุติ

ทุกวันนี้ชาวบ้านที่อาศัยและใช้แหล่งน้ำทำมาหากินเพื่อดำรงชีพยังคงได้รับความเดือดร้อนอยู่

ตลอดการทำงาน ทางคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสมัชชาคนจนยังคงดำเนินการเจรจาเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันกับทางรัฐบาลอยู่ตลอดเวลา โดยมีเจตนามุ่งที่จะแก้ไขปัญหาและส่งเสริมสิทธิประชาธิปไตยให้กับชาวบ้านราษฎรผู้ได้รับผลกระทบ แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภาคส่วนเพื่อหาทางออกร่วมกันในการแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้าน 


ทว่า การต่อสู้ที่ยาวนาน ตั้งแต่ปี 2536 ชาวบ้านและคณะกรรมการได้ใช้ศูนย์ประสานงานที่ชาวบ้านและคณะกรรมการได้เรี่ยไรบริจาคทุนทรัพย์ จัดหาที่และสร้างศูนย์ประสานงานคณะกรรมการชาวบ้านเพื่อฟื้นฟูชีวิตและชุมชนลุ่มน้ำมูล (ชชช.) ขึ้นมา ณ บ้านผาประตูทอง ม.12 ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี เพื่อเป็นที่ทำงานและประชุมหารือร่วมกัน

จวบจนวันนี้ศูนย์แห่งนี้  ผุกร่อนและเสียหาย เนื่องจากหลังคาจากโครงสร้างไม้ถูกปลวกกิน ทำให้หลังคาชำรุด บานประตูหน้าต่าง ระบบไฟฟ้า และประปา พังเสียหาย รวมถึงห้องน้ำก็ชำรุด อย่างไรก็ตามชาวบ้านได้ระดมเงินและระดมแรงกันเองเพื่อซ่อมแซม แต่ก็ทำได้เพียงหลังคา เนื่องจากงบประมาณหมด 


ดังนั้นเพื่อให้กลุ่มชาวบ้านและคณะกรรมการมีพื้นที่ในการรวมตัวกันติดตามทวงสิทธิ์เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม ให้แก้ไขปัญหาผลกระทบจากการพัฒนาของรัฐที่เกิดขึ้น จึงจัดระดมทุนเพื่อซ่อมแชมศูนย์แห่งประกอบด้วย

  • กรอบวงกบพร้อมทั้งบานประตู, หน้าต่างทั้งอาคาร  
  • โครงสร้างและพื้นชั้นลอย  
  • บูรณะปรับปรุงห้องน้ำเดิมจำนวน 2 ห้อง 
  • อุปกรณ์เดินระบบและไฟส่องสว่างทั่วทั้งอาคาร 
  • สีทาตกแต่งอาคาร


ประโยชน์ของโครงการ

1.เพื่อให้กลุ่มชาวบ้านและคณะกรรมการมีพื้นที่ในการประชุมนเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการพัฒนาของรัฐที่เกิดขึ้น 

2.เพื่อให้มีสถานที่ทำงานประจำของอาสาสมัครและชาวบ้านในพื้นที่

เจ้าของโครงการ

คณะกรรมการชาวบ้านเพื่อฟื้นฟูชีวิตและชุมชนลุ่มน้ำมูล (ชชช.) 

นางสมปอง เวียงจันทร์

นางรำไพ คำล้าน

นายอ่อนสา หงลอย

นางบุญแต่ง วรพิมพ์รัตน์

นางมาลี ตามสีวัน

และท่านอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล

Budget plan


รายการบาท
1.กรอบวงกบพร้อมทั้งบานประตู, หน้าต่างทั้งอาคาร 30,000  
2.โครงสร้างและพื้นชั้นลอย   44,000
3.บูรณะปรับปรุงห้องน้ำเดิมจำนวน 2 ห้อง 20,000 
4.ก่อสร้างทำห้องน้ำใหม่ (ชั่วคราว) จำนวน 2 ห้อง 10,000
5.อุปกรณ์เดินระบบและไฟส่องสว่างทั่วทั้งอาคาร 20,000
6.สีทาตกแต่งอาคาร10,000 
7.หลังคาที่เหลือครึ่งนึง35,000  
8.ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)
16,900 
รวม185,900 


Donate to
Sirinart Torviriyalertchai

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Leave blank to donate anonymously

We will send receipt to your email after donation succeed.

· Delete
House number, Street number
Sub-district, District, Province, Postal Code

Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends