project เด็กและเยาวชน

โครงการนมเพื่อน้องในพื้นที่สังขละบุรี

ร่วมบริจาคซื้อนมให้เด็กเล็กที่มีภาวะทุพโภชนาการ เพราะแม่มีปัญหาสุขภาพไม่สามารถให้นมลูกได้ ครอบครัวมีฐานะยากจนจึงไม่สามารถซื้อนมให้ลูกได้โดยมูลนิธิวันสกายทำงานส่งมอบนมให้ทุกเดือน พร้อมจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านโภชนาการเด็กกับครอบครัวเพื่อให้มีทักษะในการเลี้ยงดูเด็กที่ดีขึ้น

Duration 01 ม.ค. 2566 ถึง 30 มิ.ย. 2566 Area ระบุพื้นที่: อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (10 หมู่บ้านในตำบลหนองลูและหมู่บ้านเกิ่งสะเดาและสะเนพ่องในตำบลไล่โว่)

Current donation amount

117,507 THB

Target

112,002 THB
ดำเนินการไปแล้ว 105%
จำนวนผู้บริจาค 170

สำเร็จแล้ว

ร่วมบริจาคซื้อนมให้เด็กเล็กที่มีภาวะทุพโภชนาการ เพราะแม่มีปัญหาสุขภาพไม่สามารถให้นมลูกได้ ครอบครัวมีฐานะยากจนจึงไม่สามารถซื้อนมให้ลูกได้โดยมูลนิธิวันสกายทำงานส่งมอบนมให้ทุกเดือน พร้อมจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านโภชนาการเด็กกับครอบครัวเพื่อให้มีทักษะในการเลี้ยงดูเด็กที่ดีขึ้น

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

เด็กแรกเกิด–3 ขวบเป็นช่วงวัยแห่งพัฒนาการ โดยเฉพาะขวบปีแรกนมเป็นอาหารหลักที่จะช่วยเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญา

เด็กทุกคนควรได้รับนมในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโตตามมาตรฐาน ซึ่งจะส่งผลต่อพัฒนาการด้านอื่นๆ จากการทำงานของวันสกายในพื้นที่ตำบลหนองลูและไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี เราพบเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการจำนวนมาก ส่งผลให้เด็กน้อยเจ็บป่วยง่ายร่างกายไม่แข็งแรง เด็กมีการเติบโตไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ตามอายุ อ้วน ผอมหรือแคระแกร็นเกินไป 

สาเหตุหลัก มาจากการเลี้ยงดูของครอบครัวที่ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องโภชนการเด็ก แม่เด็กมีโรคประจำตัวหรือติดเชื้อ HIV ไม่สามารถให้นมลูกได้ รวมถึงความยากจนที่ทำให้ไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกได้ขณะที่เด็กบางคนมีอาการแพ้ต้องกินนมพิเศษที่มีราคาสูงกว่านมปกติ

วันนี้เรายังพบครอบครัวที่แก้ปัญหาด้วยการให้ลูกกินน้ำผสมน้ำหวานหรือนมข้นหวานซึ่งมีราคาถูกกว่า 

ผลการสำรวจขององค์กรยูนิเซฟในปี 2563 พบว่า :

  • ร้อยละ 13 ของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี มีภาวะเตี้ยแคระแกร็นเพราะขาดสารอาหารที่สำคัญอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน
  • ร้อยละ 8 มีภาวะผอมเกินไป
  • ร้อยละ 9 มีภาวะอ้วนน้ำหนักเกิน

เมื่อเด็กคือกำลังสำคัญของครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติในอนาคต แต่เด็กจำนวนไม่น้อยกลับเติบโตอย่างไม่มีคุณภาพ มูลนิธิวันสกายจึงจัดให้มี “โครงการนมเพื่อน้อง” ขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กโดยการสนับสนุนนมผงและนมกล่องเป็นรายเดือน 

นอกจาการสนับสนุนนมผงและนมกล่องให้กับเด็กแล้ว วันสกายยังทำงานกับครอบครัวในการให้ความรู้ด้านโภชนาการเด็ก สารอาหารที่จำเป็นของเด็กแต่ละช่วงวัยรวมถึงเรื่องสุขลักษณะ เพื่อเสริมศักยภาพให้ครอบครัวสามารถจัดอาหารที่สะอาด ปลอดภัยและเหมาะสมตามช่วงวัยให้กับเด็กได้

มูลนิธิวันสกายเป็นองค์กรที่ตระหนักถึงปัญหานี้และให้ความช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนและครอบครัวมาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณทำให้ใน 1 ปีเราสามารถช่วยเด็กได้เพียงจำนวนหนึ่งเท่านั้นซึ่งยังมีเด็กอีกจำนวนมากที่ต้องการความช่วยเหลือจากโครงการ

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

โครงการมีขั้นตอนการดำเนินงาน 5 ขั้นตอน ดังนี้

1. การประเมินเพื่อให้ความช่วยเหลือ ทำการประเมิน 2 ด้าน

1.1 ประเมินสุขภาพเด็ก เพื่อเก็บข้อมูลสุขภาพและพัฒนาการของเด็กเพื่อหาความเสี่ยงอื่นๆ หากพบว่าเด็กมีความเสี่ยงในเรื่องของพัฒนาการด้านอื่นร่วมด้วยจะนำเด็กเข้าสู่การประเมินของแพทย์เพื่อให้ความช่วยเหลือเพิ่มนอกเหนือจากนมผงและนมกล่อง

1.2 ประเมินความสามารถของครอบครัว เช่น รายได้และค่าใช้จ่ายในครอบครัว จำนวนผู้ที่มีรายได้และจำนวนเด็กที่อยู่ในความดูแล เพื่อให้ทราบถึงความจำเป็นของครอบครัวและความเหมาะสมที่จะได้รับการสนับสนุนจากโครงการ รวมถึงประเมินความรู้ด้านโภชนาการของครอบครัวเพื่อให้ทราบว่าครอบครัวต้องการการเสริมศักยภาพด้านอื่นนอกเหนือ จากการสนับสนุนนมให้กับเด็กหรือไม่

2. การจัดทำแผนความช่วยเหลือให้กับเด็กรายบุคคล

จากข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินเด็กและครอบครัว ทางโครงการจะจัดทำแผนให้ความช่วยเหลือสำหรับเด็กแต่ละคน เด็กจะไม่ได้รับความช่วยเหลือเหมือนหรือเท่ากันหมดทุกคน เราจะคำนึงถึงความจำเป็นของครอบครัวและประโยชน์สูงสุดที่เด็กจะได้รับ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ใช้ประกอบการทำแผน ดังนี้

1. ช่วงอายุ สุขภาพและความต้องการของเด็ก เพื่อประเมินประเภทของนมและปริมาณที่เหมาะสม รวมถึงการให้คำแนะนำในการจัดอาหารที่เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็ก

2. ความสามารถของครอบครัว เพื่อให้ทราบปริมาณและระยะเวลาที่จะให้การสนับสนุนนม ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลเด็กยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่เราคำนึงถึง ความช่วยเหลือที่เด็กได้รับจะเป็นไปตามความจำเป็นของแต่ละครอบครัว ไม่มากหรือน้อยกว่าความต้องการที่แท้จริง เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวมีความรับผิดชอบในการเลี้ยงดูเด็กด้วยตัวเอง

3. ความคิดเห็นของแพทย์ กรณีที่เด็กมีปัญหาสุขภาพและพัฒนาการอย่างชัดเจน แพทย์ทำการประเมินระยะเวลาในการให้ความช่วยเหลือรวมถึงปริมาณที่เด็กควรได้รับ ซึ่งในกรณีนี้เด็กอาจได้รับความช่วยเหลือด้านอื่นเพิ่ม รวมถึงการเข้ารับการรักษาในกรณีที่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กมีความน่ากังวล

4. ความรู้ความเข้าใจด้านโภชนาการเด็กของครอบครัวหรือผู้ดูแลเด็ก ทั้งนี้ เพื่อจัดกิจกรรมให้กับครอบครัวเพื่อเสริมศักยภาพในการดูแลเด็กด้านโภชนาการ สามารถจัดอาหารให้เด็กได้อย่างเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ

3. การสนับสนุนนมผงและนมกล่อง

ดำเนินการจัดซื้อนมและส่งมอบนมผงและนมกล่องให้กับเด็กและครอบครัวทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้งตามแผนความช่วยเหลือที่ได้จัดทำไว้สำหรับเด็กแต่ละคน

4. การจัดกิจกรรมเสริมศักยภาพครอบครัวด้านโภชนาการเด็ก

สำหรับครอบครัวที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโภชนาการเด็ก ทางโครงการจะจัดกิจกรรมให้กับผู้ดูแลเด็กในครอบครัวเพื่อให้พวกเขาสามารถจัดหาอาหารที่สะอาดปลอดภัยให้เด็กได้อย่างเหมาะสมกับช่วงวัย รวมถึงการแนะนำคุณแม่มือใหม่ในการชงนมและการทำความสะอาดขวดนมอย่างถูกสุขลักษณะเพื่อลดความเจ็บป่วยของเด็กอันเนื่องมาจากการกินอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ

5. การประเมินความเปลี่ยนแปลงของเด็กและครอบครัว

นอกเหนือจากการส่งมอบนมให้กับเด็กและครอบครัวแล้ว ในทุกๆ เดือนเรายังทำการประเมินความเปลี่ยนแปลงของเด็ก โดยพิจารณาจาก

1. พัฒนาการทางด้านร่างกาย ได้แก่ ความสูง น้ำหนัก ผิวพรรณ การเจ็บป่วยของเด็ก

2. พัฒนาการทางด้านอารมณ์ มีความร่าเริงแจ่มใสสมวัย

3. พัฒนาการทางด้านสติปัญญาและการทำงานของสมองที่สอดคล้องตามช่วงวัย เช่น การตอบสนองของเด็ก การเรียนรู้และพฤติกรรมที่เหมาะสมตามช่วงวัยของเด็ก

ทั้งนี้ ทางโครงการจะทำการประเมินความสามารถของครอบครัวร่วมด้วยเพื่อพิจารณาการให้สนับสนุน ถ้าครอบครัวมีศักยภาพที่จะดูแลเด็กได้เอง ก็จะกระจายความช่วยเหลือนี้ให้กับครอบครัวอื่นต่อไป


ผู้รับผิดชอบโครงการ

ฝ่ายงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก มูลนิธิวันสกาย

เลขที่ 93/1 หมู่ 3 ถนนสามประสบ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71240

โทรศัพท์ 081-007-4888


ไม่มีข้อมูล

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่านมผงธรรมดาสำหรับเด็กแรกเกิด - 2 ขวบ จำนวน 2 ถุงต่อเดือน เป็นเวลา 6 เดือน (เฉลี่ยคนละ 480 บาทต่อเดือน) 14 คน 40,320.00
2 ค่านมผงสำหรับเด็กที่มีอาการแพ้นม จำนวน 3 ถุงต่อเดือน เป็นเวลา 6 เดือน (เฉลี่ยเดือนละ 1,500 บาทต่อเดือน) 1 คน 9,000.00
3 ค่านมกล่องรสจืด สำหรับเด็กอายุ 1 - 3 ขวบ จำนวน 1 ลังต่อเดือน (ลังละ 36 กล่อง) เป็นเวลา 6 เดือน (เฉลี่ยคนละ 350 บาทต่อเดือน) 25 คน 52,500.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
101,820.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
10,182.00

ยอดระดมทุน
112,002.00