project เด็กและเยาวชน

มื้อกลางวันอิ่มท้องสมองสดใส....เพื่อเด็กชายขอบ

สนับสนุนค่าอาหารกลางวันและนมสำหรับนักเรียน 170 คนในศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา มูลนิธิกระจกเงา เปิดทำการเรียนการสอนเพื่อเด็กชายขอบกลุ่มลูกหลานแรงงานเคลื่อนย้ายในภาคเกษตรกรรม พื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพราะปัจจุบันยังไม่ได้รับการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันและนมจากภาครัฐ

Duration 1ปี Area อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

Current donation amount

469,298 THB

Target

1,261,700 THB
ดำเนินการไปแล้ว 37%
177 days left จำนวนผู้บริจาค 386

ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา มูลนิธิกระจกเงา ตั้งอยู่กลางไร่ส้มนับ 1,000 ไร่เปิดทำการเรียนการสอนเพื่อเด็กชายขอบกลุ่มลูกหลานแรงงานเคลื่อนย้ายจากประเทศเพื่อนบ้านมาทำงานในภาคเกษตรกรรม พื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

พ่อแม่ของเด็กเหล่านี้ทำงานในไร่ส้ม ได้ค่าแรงตั้งแต่ 190-220  บาท บางครอบครัวมีลูก 4-5 คน  ถ้าเด็กไม่มีโรงเรียนก็ต้องอยู่บ้าน ทำหน้าที่ดูแลน้อง หรือออกไปทำงานในวัยที่เร็วขึ้น

หากเราเชื่อว่า การศึกษาคือ ประตูโอกาส...

เราจะมาช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดประตูแห่งโอกาสให้เด็กเหล่านี้กัน...

และ...วันนี้ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยาที่ดูแลเด็ดตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันมีนักเรียนกว่า 170 คน เปิดทำการเรียนการสอนจำนวน 210 วัน ใน 1 ปีการศึกษา ขอให้ทุกคนมาร่วมเปิดประตูแห่งโอกาสนี้ด้วยการอสนับสนุนคือ ค่าอาหารและนมให้เด็ก 170 คน

660 บาทของคุณสามารถเปลี่ยนเป็นค่าอาหารและนม สำหรับเด็ก 1 คน ใน 1 เดือน
3,600 บาท ของคุณสามารถเปลี่ยนเป็นค่าอาหารอาหาร 1 มื้อ สำหรับเด็ก170 คน ใน 1 วัน
6,300 บาท ของคุณสามารถเปลี่ยนเป็นสนับสนุนค่าอาหารและนมจของเด็กนักเรียน 1 คนได้ทั้งปี


วันนี้ ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยายังไม่ได้รับการสนับสนุนอาหาร นม จากรัฐ แม้ว่าประเทศไทยจะขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อปวงชน หรือ Education for All มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภายใต้มติคณะรัฐมนตรี 5 กรกฎาคม 2548 เรื่องการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับคนทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย สิ่งที่เราพยายามทำคือการเกษตรเพื่อเป็นอาหารบางส่วน หากแต่ไม่เพียงพอ และบางอย่างไม่สามารถผลิตเองได้ 

ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการระดมทุมครั้งนี้


ประโยชน์ของโครงการ

  • นักเรียนจำนวน170 คน มีอาหารและนมรับประทานตลอดปีการศึกษา
  • นักเรียนจำนวน170 คน มีภาวะทางโภชนาการพัฒนาเจริญสมวัย
  • ทุกคนมีส่วนร่วมในการแบ่งปัน


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. เริ่มดำเนินการจัดซื้ออาหารและนม เพราะให้เด็กได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ
  2. เก็บข้อมูลภาวะการเจริญเติบโตทุก 3 เดือน
  3. รวบรวมข้อมูล ภาพถ่ายกิจกรรม เชิญพ่อครัว ผู้จัดทำโครงการ ครูประจำชั้นถอดบทเรียน

เจ้าของโครงการ


สมาชิกภายในทีม

  • นายพลวัฒน์ ล้วนศรี (ครูสายลม) เจ้าหน้าที่มูลนิธิกระจกเงา,ครูประจำศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา
  • นายกิตติกร มาฟู (ครูสันต์) เจ้าหน้าที่มูลนิธิกระจกเงา,ครูประจำศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา
  • นางสาวสุดารัตน์ พิมพ์เสริฐ เจ้าหน้าที่มูลนิธิกระจกเงา,ครูประจำศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา
ไม่มีข้อมูล

Budget plan


รายการจำนวนจำนวนเงิน (บาท)
1.สนับสนุนอาหารกลางวัน170 คน จำนวน 210วัน 790,000 
2.สนับสนุนนม170 คน จำนวน 210วัน 357,000 
3.ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10% (ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)
114,700 
รวม
1,261,700 


Donate to
มื้อกลางวันอิ่มท้องสมองสดใส....เพื่อเด็กชายขอบ

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Leave blank to donate anonymously

We will send receipt to your email after donation succeed.

· Delete
House number, Street number
Sub-district, District, Province, Postal Code

Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends