project เด็กและเยาวชน

ช่วยเด็กในชุมชนแออัดได้เรียนภาษาอังกฤษเพื่ออนาคต

สมทบทุนค่าจ้างคุณครูสอนภาษาอังกฤษ ให้เด็ก ๆ ในชุมชนแออัดคลองเตย เพื่อเปิดโอกาสใหม่ในชีวิต และนำไปใช้ประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ในอนาคต

Duration 01 มิ.ย. 2565 ถึง 31 พ.ค. 2566 Area ระบุพื้นที่: แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ชุมชนแออัดคลองเตย)

Current donation amount

43,836 THB

Target

118,800 THB
ดำเนินการไปแล้ว 37%
จำนวนผู้บริจาค 55

สำเร็จแล้ว

สมทบทุนค่าจ้างคุณครูสอนภาษาอังกฤษ ให้เด็ก ๆ ในชุมชนแออัดคลองเตย เพื่อเปิดโอกาสใหม่ในชีวิต และนำไปใช้ประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ในอนาคต

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

        คลองเตยคือชุมชนแออัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีจำนวนประชากรมากกว่า 61,000 คน และมีพื้นที่ขนาดเล็กเป็นอันดับ 21 แต่มีประชากรมากเป็นอันดับ 18 ของกรุงเทพมหานคร เด็กและเยาวชนในชุมชนแออัดคลองเตยจึงต้องอาศัยกันอยู่อย่างหนาแน่น ทำให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกชักจูงไปในทิศทางที่ไม่เหมาะสมในสังคมได้ง่าย อีกทั้งปัจจัยด้านปัญหาทางสังคมและครอบครัวไม่เอื้ออำนวยให้เด็กและเยาวชนเจริญเติบโตไปเป็นกำลังทางสังคม เช่น ผู้ปกครองต้องทำงานอย่างหนักเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว ไม่มีเวลาดูแลอย่างใกล้ชิด หรือบางคู่มีการหย่าร้างจึงละทิ้งบุตรหลาน สิ่งแวดล้อมทางกายภาพเหล่านี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้และการเจริญเติบโตของเด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดคลองเตย (พงษ์เทพ จิตดวงเปรม, 2019) 

        เด็ก ๆ ที่นี่หลายคนที่เติบโตขึ้นท่ามกลางความยากลำบากดังกล่าว ทั้งความยากจน ความรุนแรงในครอบครัว การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร การใช้ยาเสพติดและเครื่องดื่มมึนเมา การค้าประเวณี และปัญหาอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งเป็นอุปสรรคต่าง ๆ ที่พวกเขาไม่ควรจะได้พบเจอ โดยเฉพาะในช่วงวัยนี้ที่กำลังเรียนรู้และเจริญเติบโตเพื่อเป็นกำลังหลักของสังคมในอนาคต

        จากสาเหตุข้างต้น การสอนภาษาอังกฤษในชุมชนแออัดจึงเกิดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการนำความรู้นี้ไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ใช้ประกอบอาชีพ หรือประยุกต์ใช้ความรู้นี้นำไปต่อยอดเป็นการเปิดโอกาสต่าง ๆ ในชีวิตอีกมากมาย ซึ่งหลักสูตรภาษาอังกฤษของมูลนิธิพู่กัน ได้รับการพัฒนาหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีเป้าหมายที่แตกต่างจากการเรียนในห้องเรียน โดยออกแบบให้เหมาะสมกับการนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวัน และแบ่งผู้เรียนออกเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่ Beginner และ Intermediate ตามพื้นฐานความรู้ของเด็ก ๆ ทำการสอนทุกสัปดาห์ในวันพุธ เวลา 16.00 น. - 19.00 น. 

        นอกจากให้ความรู้แล้ว ที่มูลนิธิพู่กัน เรามีมุ่งเน้นเป็นเสมือนพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กและเยาวชนทุกคน เด็ก ๆ จะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้เจอกับเพื่อนที่มีความสนใจเหมือนกัน สามารถพูดคุยกับคุณครูและเจ้าหน้าที่ถึงปัญหาในชีวิตของพวกเขาได้โดยไม่มีใครตัดสิน รวมถึงมีการจัดหาความช่วยเหลือหากนักเรียนต้องการที่ปรึกษาเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นอีกด้วย 

        ที่ผ่านมา การสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยครูอาสาสมัคร ได้รับผลตอบรับที่ดีจากเด็ก ๆ แต่ว่านักเรียนทุกคนต้องเรียนรวมกันเนื่องจากเรามีครูเพียงแค่ 1 คน จึงไม่สามารถแบ่งเด็กออกเป็น 2 กลุ่มตามพื้นฐานความรู้ได้ อีกทั้งยังไม่สามารถดูแลเด็ก ๆ ได้อย่างทั่วถึง เราจึงมีความตั้งใจที่จะจ้างครูผู้สอนเป็นครูประจำ จำนวน 2 คน เพื่อประสิทธิภาพและความต่อเนื่องของการเรียนตามหลักสูตรที่เราวางแผนไว้ โดยในปัจจุบันเรายังขาดเม็ดเงินที่จะมาสนับสนุนโปรแกรมภาษาอังกฤษในส่วนนี้

แทนคำขอบคุณผู้ใจดีทุกคน เมื่อบริจาค 300 บาท ขึ้นไป สำหรับ 100 ท่านแรก เราจะจัดส่งปฏิทินแบบไม่ระบุวันที่ให้กับท่านโดยสามารถส่งรายละเอียดการบริจาคและที่อยู่ของท่าน มาทาง Facebook Inbox นี้: http://m.me/PaintbrushFoundation 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

ขั้นตอนที่ 1 - จัดหาครูผู้สอน

จัดหาครูผู้สอนและผู้ดูแลโปรแกรม จำนวน 2 คน โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

  1. ผู้ดูแลโปรแกรมภาษาอังกฤษ รับหน้าที่สอนหลักสูตร Intermediate และบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม รวมถึงทำการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบว่าเรามีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษฟรีให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชน เพื่อการเข้าถึงเด็ก ๆ ในจำนวนที่มากขึ้น
  2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ รับหน้าที่สอนหลักสูตร Beginner 

ขั้นตอนที่ 2 - ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบถึงการเรียนการสอน

ขั้นตอนที่ 3 - ทำการเรียนการสอน

  1. ครูผู้สอนมีการวัดระดับความรู้พื้นฐานของนักเรียน แล้วทำการจัดให้อยู่ในคลาสที่เหมาะสม
  2. ครูผู้สอนทำการสอนและประเมินว่านักเรียนควรปรับขึ้นไปอยู่ในหลักสูตรที่สูงขึ้นหรือไม่

ขั้นตอนที่ 4 - อัพเดทความคืบหน้าบน Taejai.com และ Facebook ของมูลนิธิ


ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางสาววชัญษา แสนคำ

มูลนิธิพู่กัน

ไม่มีข้อมูล

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าจ้างผู้ดูแลโปรแกรมภาษาอังกฤษ และสอนภาษาอังกฤษหลักสูตร Intermediate เป็นจำนวนเงิน 6,000 บาทต่อเดือน 12 เดือน 72,000.00
2 ค่าจ้างครูผู้สอนภาษาอังกฤษหลักสูตร Beginner เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาทต่อเดือน 12 เดือน 36,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
108,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
10,800.00

ยอดระดมทุน
118,800.00