project เด็กและเยาวชน

Claim Your Rights

The ‘Claim your Rights’ training aims to bridge this knowledge gap by arming rural girls with the knowledge, skills and resources they need to report violent and sexual crimes against them, and to avoid potentially dangerous situations

Duration 6 เดือน

Current donation amount

121,303 THB

Target

280,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 43%
23 days left จำนวนผู้บริจาค 35

Project updates

กิจกรรมสอนหญิงทันภัยหญิง กลับมาจัดอีกครั้งในเดือนมิ.ย. 63

26 May 2020

จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่ไกล้เคียง ทำให้หลายโรงเรียนปิดทำการและไม่สามารถทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ มีผลทำให้ชั่วโมงการเรียนของนักเรียนไม่เพียงพอ และโรงเรียนจึงไม่สามารถให้มูลนิธิฯ เข้าไปจัดกิจกรรมได้ อีกทั้งการเดินทางที่ไม่สะดวกในหลายพื้นที่มีผลต่อการจัดกิจกรรมดังกล่าว รวมถึงการระดมทุนที่ยังไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมทำให้มูลนิธิไม่สามารถจัดกิจกรรมต่อได้ในปีที่ผ่านมา

ในปี 2363 นี้ มูลนิธิฯ ได้วางแผนที่จะจัดกิจกรรมอีกครั้งในเดือนมิถุนายน 2563 จากเงินบริจาคที่ได้ทำการระดมทุนมาเพิ่มเติม และขยายเวลาการระดมทุนต่อจนถึงเดือนตุลาคม

Read more »
See all project updates

Previous activities run by the foundation show that many young girls are often the victims of home violence. Their naïve nature attracts criminals to their doorsteps as well as on social media platforms. Many of them fall into the traps of criminals and they do not know whom they can reach out for help.

Positive feedback from workshop participants has encouraged the foundation to continue its work in since 2014. About 19,618 young girls have participated in more than 200 workshops.


Organization of workshop

  • Better Me for Girls by Pratthanadee Foundation contacts schools in remote areas in Ubonratchathani and nearby provinces to offer workshops
  • 3-hour workshops are planned to be organized between July and December 2019

Expected outcome

1,000 young girls from 15-20 schools in remote areas participate in the workshop. This number of beneficiaries can be reached through the organization of 20 workshops, with 50 – 60 participants at each event.

Workshops will cover the topic of home violence, human rights law and contacts of relevant social aid organizations

Partners

schools located well outside of towns in Ubon Ratchathani and nearby provinces in northeast Thailand

Powered by

Pratthanadee Foundation

Follow 

-Facebook: https://www.facebook.com/Pratthanadee.Foundation/

- Instagram: Pratthanadee

- Twitter: PratthanadeeOrg

สอนเด็กนักเรียนหญิงในภาคอีสาน 360 คน ให้รู้ทันภัยหญิง

22 July 2019

Progress report 22 July 2019

6 workshops have been organized for 360 participants in the north-eastern region.

Name of schoolsEducation levelNumber of participants (each workshop)
Sirindhorn Wittayanusorn SchoolGrade 889
Bueng Malu Witthaya SchoolGrade 850
Bueng Malu Witthaya SchoolGrade 1154
Huai Kha Pittayakom SchoolGrade 8-960
Tansum Pattana SchoolGrade 8-970
Tansum Pattana SchoolGrade 1037
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น

360


Outcome from the workshops 

All participants can differentiate the act of home violence and good parenting

All participants are aware of their rights and understand that detention is illegal and good parenting must not involve physical and mental injuries.

All participants have access to contact details of relevant social aid organizations 


Activities at Sirindhorn Wittayanusorn Schoolสิ่งที่เด็กนักเรียนได้รับ


โรงเรียนบึงมะลูวิทยา จังหวัดศรีษะเกษ สิ่งที่เด็กนักเรียนได้รับ

โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี 
สิ่งที่เด็กนักเรียนได้รับ

โรงเรียนตาลสุมพัฒนา จังหวัดอุบลราชธานี
สิ่งที่เด็กนักเรียนได้รับ

ผลลัพธ์ของผู้ที่ผ่านการทำกิจกรรม

ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมภายหลังการอบรม
นักเรียนกว่า 22% ไม่รู้และเข้าใจว่าภัยอันตรายไม่สามารถเกิดขึ้นได้ภายในบ้านและจากบุคคลในครอบครัว ญาติพี่น้อง นักเรียน 100% ทราบว่าภัยอันตรายสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทั้งจากบุคคลภายในครอบครัวและบุคคลภายนอก 
นักเรียนกว่า 66% เข้าใจว่าการถูกลงโทษโดยการกักบริเวณเป็นการกระทำที่ถูกต้องและสามารถทำได้โดยไม่มีความผิด  นักเรียน 100% ทราบว่าผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นๆ ไม่สามารถกักขัง หน่วงเหนี่ยวนักเรียนได้ ซึ่งการทำโทษสามารถทำโดยวิธีอื่นที่ไม่กระทบต่อร่างกายและจิตใจ  
นักเรียนกว่า 83% ไม่รู้ว่าหน่วยงานใดให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดความรุนแรงและจะเข้าถึงหน่วยงานนั้นๆ ได้อย่างไร นักเรียน 100% ทราบว่าหน่วยงานใดให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดความรุนแรงและจะเข้าถึงหน่วยงานนั้นๆ

ผลการประเมินกิจกรรมของนักเรียน:

  • มากกว่า 75% ของผู้เข้าร่วม เห็นด้วยอย่างยิ่งกับประโยคว่า “คุณได้รับความรู้และเข้าใจภัยอันตรายมากยิ่งขึ้น”
  • มากกว่า 51% ของผู้เข้าร่วม เห็นด้วยอย่างยิ่งกับประโยคว่า “คุณได้รับความรู้และเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานและการเข้ารับการช่วยเหลือหากเกิดภัยอันตราย”
  • มากกว่า 43% ของผู้เข้าร่วม เห็นด้วยกับประโยคว่า “คุณได้รับความรู้และเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานและการเข้ารับการช่วยเหลือหากเกิดภัยอันตราย”
  • มากกว่า 49% ของผู้เข้าร่วม เห็นด้วยอย่างยิ่งกับประโยคว่า “คุณสามารถนำความรู้และประสบการณ์ในการเข้ารับการอบรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้”
  • มากกว่า 43% ของผู้เข้าร่วม เห็นด้วยกับประโยคว่า “คุณสามารถนำความรู้และประสบการณ์ในการเข้ารับการอบรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้”
  • มากกว่า 38% ของผู้เข้าร่วม เห็นด้วยอย่างยิ่งกับประโยคว่า “คุณสามารถนำความรู้และประสบการณ์ในการเข้ารับการอบรมไปบอกคนอื่นๆ ได้”
  • มากกว่า 38% ของผู้เข้าร่วม เห็นด้วยกับประโยคว่า “คุณสามารถนำความรู้และประสบการณ์ในการเข้ารับการอบรมไปบอกคนอื่นๆ ได้”

กิจกรรมสอนหญิงทันภัยหญิง กลับมาจัดอีกครั้งในเดือนมิ.ย. 63

26 May 2020

จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่ไกล้เคียง ทำให้หลายโรงเรียนปิดทำการและไม่สามารถทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ มีผลทำให้ชั่วโมงการเรียนของนักเรียนไม่เพียงพอ และโรงเรียนจึงไม่สามารถให้มูลนิธิฯ เข้าไปจัดกิจกรรมได้ อีกทั้งการเดินทางที่ไม่สะดวกในหลายพื้นที่มีผลต่อการจัดกิจกรรมดังกล่าว รวมถึงการระดมทุนที่ยังไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมทำให้มูลนิธิไม่สามารถจัดกิจกรรมต่อได้ในปีที่ผ่านมา

ในปี 2363 นี้ มูลนิธิฯ ได้วางแผนที่จะจัดกิจกรรมอีกครั้งในเดือนมิถุนายน 2563 จากเงินบริจาคที่ได้ทำการระดมทุนมาเพิ่มเติม และขยายเวลาการระดมทุนต่อจนถึงเดือนตุลาคม

Budget plan


ItemsNumber of workshopsTotal amount
Better Me for Girls workshops by Pratthanadee Foundation (1 workshop has a maximum of 60 participants)20 ครั้ง280,000

Total amount is inclusive of Taejai’s management fee of 28,000 baht


Donate to
Claim Your Rights

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Leave blank to donate anonymously

We will send receipt to your email after donation succeed.

· Delete
House number, Street number
Sub-district, District, Province, Postal Code

Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends