project อื่นๆ

Better Me หลักสูตรพัฒนาตนเอง เพื่อชีวิตที่ดีของผู้หญิงที่ขาดโอกาสทางการศึกษา

พัฒนาศักยภาพของผู้หญิงชาวไทยและแรงงานต่างด้าว กลุ่มเป้าหมายจะได้รับความรู้พื้นฐานด้านต่างๆ เช่น ทักษะชีวิต ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานกฎหมายแรงงานและการจ้างงาน สิทธิด้านต่างๆ การวางแผนอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนทางการเงิน เป็นต้น ได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เช่น การเรียนรู้ข้อดีและข้อเสียของตนเอง การรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ การพัฒนาบุคลิกภาพ การเสริมสร้างความมั่นใจ เป็นต้น พัฒนาความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานและสร้างรายได้ที่ดีกว่าเดิม

Duration 01 ก.พ. 2565 ถึง 30 มิ.ย. 2565 Area ระบุพื้นที่: แขวงบางจาก เขตพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Current donation amount

161,050 THB

Target

159,500 THB
ดำเนินการไปแล้ว 101%
จำนวนผู้บริจาค 2

สำเร็จแล้ว

Project updates

เริ่มเรียนหลักสูตรการพัฒนาตนเองสำหรับผู้หญิงที่ขาดโอกาส

14 March 2022

ภายในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มูลนิธิปรารถนาดีได้มีการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์และออฟไลน์ จำนวน 25 ครั้ง มีการจัดอบรม 1 ครั้งสำหรับห้องเรียนเปิดใหม่ จำนวน 5 คน และให้คำปรึกษาประเด็นเรื่องความรุนแรงแก่ผู้หญิง จำนวน 8 คน 

คุณครูสอนภาษาอังกฤษและนักเรียน

ภาพกิจกรรมเรียนออนไลน์

ความประทับใจจากผู้หญิงที่ได้ร่วมโครงการ

“รู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นแล้วก็มีความกล้าแสดงออกมากขึ้น ภูมิใจในตัวเองที่มีความพยายามที่ทำให้มาถึงตรงนี้ แล้วก็ดีใจที่ได้รู้จักพี่ๆ ทุกคน ได้รับประสบการณ์จากพี่ๆ ที่สามารถเอามาปรับใช้ในชีวิตได้ค่ะ ขอบคุณพี่ๆ ที่มูลนิธิที่เปิดโอกาสให้ค่ะ” พลอย


“วันนี้ทำให้เราได้รู้จักคนเพิ่มขึ้น และได้รู้วิธีพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษของเราให้ดียิ่งขึ้น รู้สึกว่าได้แรงบันดาลใจจากเพื่อนๆ แรงบันดาลใจนี้ทำให้เราได้มีเป้าหมายในการใช้ชีวิตมากขึ้น ประสบการณ์ที่ได้พูดคุยกับเพื่อนๆ ในวันนี้ทำให้มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นค่ะ”
เรียง


“ดีใจที่ได้เรียนภาษาอังกฤษและขอบคุณมูลนิธิที่ให้โอกาสน้อยค่ะ ดีใจที่ได้เจอทุกๆ คน หวังว่าเราจะเรียนภาษาอังกฤษและได้รู้จักชีวิตของแต่ละคนไปพร้อมๆ กันนะคะ วันนี้ได้รู้ว่าชีวิตเรานั้นอันไหนที่แก้ไขได้ก็ควรแก้และเรียนรู้เพิ่มเติมค่ะ”
น้อย

Read more »
See all project updates

พัฒนาศักยภาพของผู้หญิงชาวไทยและแรงงานต่างด้าว กลุ่มเป้าหมายจะได้รับความรู้พื้นฐานด้านต่างๆ เช่น ทักษะชีวิต ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานกฎหมายแรงงานและการจ้างงาน สิทธิด้านต่างๆ การวางแผนอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนทางการเงิน เป็นต้น ได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เช่น การเรียนรู้ข้อดีและข้อเสียของตนเอง การรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ การพัฒนาบุคลิกภาพ การเสริมสร้างความมั่นใจ เป็นต้น พัฒนาความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานและสร้างรายได้ที่ดีกว่าเดิม

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

    โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อต้องการพัฒนาศักยภาพของผู้หญิงและแรงงานต่างด้าว ให้มีความรู้ ความสามารถ เพิ่มโอกาสในการหารายได้ที่มั่นคงแก่ตนเองและครอบครัวได้ สาเหตุเนื่องมาจากผู้หญิงและแรงงานต่างด้าวไม่มีโอกาสได้เรียนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ทำให้ขาดความรู้และช่องทางในการประกอบอาชีพที่เหมาะสม บางคนตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมในรายได้หรือเงื่อนไขของการทำงาน ผู้หญิงและแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้ต้องรับผิดชอบและเป็นหลักในการดูแลรับผิดชอบครอบครัว มีหลายชีวิตในครอบครัวที่ต้องพึ่งพารายได้จากกลุ่มเป้าหมายของเรา

    กลุ่มเป้าหมายจะได้รับความรู้พื้นฐานด้านต่างๆ เช่น ทักษะชีวิต ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานกฎหมายแรงงานและการจ้างงาน สิทธิด้านต่างๆ การวางแผนอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนทางการเงิน เป็นต้น ได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เช่น การเรียนรู้ข้อดีและข้อเสียของตนเอง การรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ การพัฒนาบุคลิกภาพ การเสริมสร้างความมั่นใจ เป็นต้น พัฒนาความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานและสร้างรายได้ที่ดีกว่าเดิม

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์

    ผู้หญิง อายุระหว่าง 18-50 ปีที่ไม่มีโอกาสได้เรียนในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย เป็นหลักในการรับภาระรับผิดชอบเลี้ยงดูครอบครัวเพียงลำพัง หรือเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ทำงานในสายงานบริการเช่น พี่เลี้ยงเด็ก แม่บ้าน นวดแผนโบราณ พนักงานขาย

    ปัจจุบันมูลนิธิดำเนินโครงการอยู่อย่างต่อเนื่อง กิจกรรมนี้ส่งผลโดยตรงต่อหลุ่มเป้าหมาย จากการเก็บข้อมูลของมูลนิธิพบว่า

• 45% ของผู้หญิงที่ได้รับการอบรมในกรุงเทพมหานครได้รับค่าตอบแทนสูงขึ้นกว่า 30%

• 97% บอกว่ามูลนิธิมีส่วนช่วยให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของพวกเธอ

• 98% มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น

• 100% บอกว่าได้เรียนรู้ทักษะใหม่จากมูลนิธิ

• 93% จะแนะนำมูลนิธิให้เพื่อนหรือคนรู้จักทราบ


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  • กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 49 คน โดยจะเปิดรับสมัครเพิ่มอย่างต่อเนื่องสำหรับบุกลุ่มเป้าหมายใหม่ 
  • มูลนิธิมีกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (ภาษาอังกฤษ หลักสูตรพัฒนาตนเองและให้คำปรึกษา) ที่ใช้เวลาทั้งหมด 3 ชั่วโมง จำนวน 1 ครั้ง ต่อ 1 สัปดาห์ ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม 3 เดือน
  • การให้คำปรึกษาที่กลุ่มเป้าหมายสามารถขอพบเพื่อรับคำปรึกษาได้เป็นการส่วนตัว 
  • กิจกรรมทั้งหมดจัดขึ้นทั้งรูปแบบออนไลน์และภายในสำนักงานมูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี ซอยสุขุมวิท 52
  • ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น 
  • มีการประเมินผลจัดกิจกรรมผ่านการสอบ (ภาษาอังกฤษ) และการติดตามผ่านการสังเกตการณ์ของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร


ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. นางสาวเกวลิน ทีฆาวงค์ 

2. นางสาวณิชากร รักษศรี

3. นางสาวสโรชินี อัญญเวชสัมฤทธิ์ 


เริ่มเรียนหลักสูตรการพัฒนาตนเองสำหรับผู้หญิงที่ขาดโอกาส

14 March 2022

ภายในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มูลนิธิปรารถนาดีได้มีการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์และออฟไลน์ จำนวน 25 ครั้ง มีการจัดอบรม 1 ครั้งสำหรับห้องเรียนเปิดใหม่ จำนวน 5 คน และให้คำปรึกษาประเด็นเรื่องความรุนแรงแก่ผู้หญิง จำนวน 8 คน 

คุณครูสอนภาษาอังกฤษและนักเรียน

ภาพกิจกรรมเรียนออนไลน์

ความประทับใจจากผู้หญิงที่ได้ร่วมโครงการ

“รู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นแล้วก็มีความกล้าแสดงออกมากขึ้น ภูมิใจในตัวเองที่มีความพยายามที่ทำให้มาถึงตรงนี้ แล้วก็ดีใจที่ได้รู้จักพี่ๆ ทุกคน ได้รับประสบการณ์จากพี่ๆ ที่สามารถเอามาปรับใช้ในชีวิตได้ค่ะ ขอบคุณพี่ๆ ที่มูลนิธิที่เปิดโอกาสให้ค่ะ” พลอย


“วันนี้ทำให้เราได้รู้จักคนเพิ่มขึ้น และได้รู้วิธีพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษของเราให้ดียิ่งขึ้น รู้สึกว่าได้แรงบันดาลใจจากเพื่อนๆ แรงบันดาลใจนี้ทำให้เราได้มีเป้าหมายในการใช้ชีวิตมากขึ้น ประสบการณ์ที่ได้พูดคุยกับเพื่อนๆ ในวันนี้ทำให้มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นค่ะ”
เรียง


“ดีใจที่ได้เรียนภาษาอังกฤษและขอบคุณมูลนิธิที่ให้โอกาสน้อยค่ะ ดีใจที่ได้เจอทุกๆ คน หวังว่าเราจะเรียนภาษาอังกฤษและได้รู้จักชีวิตของแต่ละคนไปพร้อมๆ กันนะคะ วันนี้ได้รู้ว่าชีวิตเรานั้นอันไหนที่แก้ไขได้ก็ควรแก้และเรียนรู้เพิ่มเติมค่ะ”
น้อย

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าบริหารจัดการภายในสำนักงาน (ค่าเช่าสำนักงาน ค่าใช้จ่ายทางสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์ เพื่ออำนวยความสะดวกในระหว่างการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม (กระดาษ อุปกรณ์เครื่องเขียน แฟ้มเอกสาร สมุดบันทึก เป็นต้น) 3 เดือน 125,000.00
2 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่ในการฝึกอบรม การติดต่อประสานงาน การติดตามประเมินผล เป็นต้น 3 เดือน 20,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
145,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
14,500.00

ยอดระดมทุน
159,500.00